“อธิษฐานขอให้ประเทศไทยสงบสุข”

1 ทิโมธี 2:1-2  1 เหตุ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด ข้าพเจ้า​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​ 

วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อประเทศไทยจะได้รัฐบาล นายกรัฐมนตรีที่ดี ที่จะมานำพาประเทศชาติให้มีความสงบสุข เจริญก้าวหน้า พระคัมภีร์สอนคนของพระเจ้าให้ยอมรับผู้นำที่ขึ้นมาปกครองบ้านเมือง เราเชื่อว่า พระเจ้าทรงครอบครอง และควบคุมทุกอย่าง พระองค์เป็นผู้แต่งตั้ง และปลดออก  หากผู้นำนั้นไม่ได้ทำบทบาทการเป็นผู้นำที่ดี เขาก็อยู่ได้ไม่นาน

สดุดี 37:1-4 1 อย่า​ให้​เจ้า​เดือด​ร้อน​เพราะ​เหตุ​คน​ที่​กระทำ​ชั่ว อย่า​อิจฉา​คน​ที่​ประพฤติ​ผิด 2 เพราะ​ไม่​ช้า​เขา​จะ​เหี่ยว​ไป​เหมือน​หญ้า และ​แห้ง​ไป​เหมือน​พืช​สด 3 จง​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า และ​กระทำ​ความ​ดี ท่าน​จึง​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่นดิน​และ​ชื่น​บาน​อยู่​กับ​ความ​ปลอดภัย 4 จง​ปีติ​ยินดี​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​ประทาน​ตามใจ​ปรารถนา​ของ​ท่าน 

ไม่ว่าผลการเลือกตั้งวันนี้ จะออกมาเป็นอย่างไร ก็จงเชื่อฟังและยอมรับ  อธิษฐานและอธิษฐาน วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​  ประเทศไทยของเราผ่านอะไรหลายอย่างมาได้ในอดีต ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า เราก็จะสามารถผ่านไปต่อได้ในอนาคต ขอเพียงให้เรามีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ต่างๆ และมีความหวังกับประเทศของเรา เชื่อในความดี ความงดงามยังมีอยู่ในจิตใขของคนไทยจำนวนมากที่รักประเทศ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และไม่อยากเห็นประเทศชาติเสียหาย

อธิษฐาน และอธิษฐาน และวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้า ขอสันติสุข ความสงบสุข แผ่ขยายปกคลุมอยู่เหนือน่านฟ้าบ้านเมืองของเรา  จะมีคนที่สมหวัง และคนที่ผิดหวัง ขอให้ทุกคนสามารถรับมือกับภาวะทางความรู้สึกได้ อย่าให้เกิดการยั่วยุ ทำลาย ทำร้ายกัน

2เปโตร 3:14  14 เหตุ​ฉะนั้น​พวก​ที่​รัก เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยัง​คอย​สิ่ง​เหล่า​นี้​อยู่ ท่าน​ก็​จง​อุตส่าห์​ให้​พระ​องค์​ทรง​พบ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มี​ใจ​สงบ ปราศจาก​มลทิน​และ​ข้อ​ตำหนิ​

ฟิลิปปี 4:6-7  6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

By admin