“ขอพระเจ้าอวยพระพร ….พระมหากษัตริย์ไทย”

สุภาษิต 3:3  3 อย่า​ให้​ความ​จงรักภักดี​และ​ความ​ซื่อสัตย์​ทอดทิ้ง​เจ้า จง​ผูก​มัน​ไว้​ที่​คอ​ของ​เจ้า จง​เขียน​มัน​ไว้​ที่​แผ่น​จารึก​แห่ง​หัวใจ​ของ​เจ้า

สุภาษิต 20:28 28 ความ​จงรักภักดี​และ​ความ​ซื่อสัตย์​สงวน​พระ​ราชา​ไว้ และ​ความ​ชอบธรรม​ก็​เชิด​ชู​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​ไว้

1ทิโมธี 2:1-3  1 เหตุ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด ข้าพเจ้า​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​3 การ​กระทำ​เช่นนี้​เป็น​การ​กระทำ​ที่​ดี และ​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา​

พระคัมภีร์สอนคนของพระเจ้าให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อผู้นำสูงสุด คือพระมหากษัตริย์  ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นคริสตักรไทย จึงสมควรจะถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงขึ้นครองราชย์ ในช่วงเวลานี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่รัก และเป็นพระพรแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ ขอพระองค์ทรงมีอายุยืนนาน และเต็มไปด้วยสติปัญญา ความรอบคอบในการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรบรรดาพระบรมวงศานุวงส์ทุกพระองค์ให้มีสุขภาพที่ดี และหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกพระองค์ ฟื้นฟูกำลังกลับมาดีดังเดิม

ขอพระเจ้าทรงอวยพรประเทศไทยในรัชสมัยของพระองค์ท่าน ให้ผืนแผ่นดินไทยภายใต้พระองค์ท่าน เกิดความสุข ความเจริญ ความร่มเย็น มีสวัสดิภาพ ปราศจากภัยพิบัติใดๆ ให้แผ่นดินให้มีน้ำมีอาหารบริบูรณ์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรประเทศไทยให้สามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งสามารถมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องให้ประเทศมีความมั่นคง มีเสถียรภาพในทุกด้าน และเป็นประเทศที่มีความสำคัญในทวีปเอเชีย

1 เปโตร1:17 17 จง​ให้​เกียรติ​แก่​ทุก​คน จง​รัก​บรรดา​พี่​น้อง จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า​และ​จง​ถวาย​เกียรติ​แด่​มหา​จักรพรรดิ​

Leave a Comment