“คริสตชนไทย รวมใจภักดี  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

​วันนี้ เป็นวันที่คริสตจักรไทยภายใต้คณะสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดพิธีนมัสการเนื่องในโอกาสมหามงคลพราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทย  ทางคริตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ได้ร่วมในการจัดพิธีฯนี้เป็นทางการในเช้าวันนี้ เวลา 10:00 น.

1ทิโมธี 2:1-3  1 เหตุ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด ข้าพเจ้า​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​3 การ​กระทำ​เช่นนี้​เป็น​การ​กระทำ​ที่​ดี และ​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา​

1 เปโตร1:17 17 จง​ให้​เกียรติ​แก่​ทุก​คน จง​รัก​บรรดา​พี่​น้อง จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า​และ​จง​ถวาย​เกียรติ​แด่​มหา​จักรพรรดิ​

สุภาษิต 20:28 28 ความ​จงรักภักดี​และ​ความ​ซื่อสัตย์​สงวน​พระ​ราชา​ไว้ และ​ความ​ชอบธรรม​ก็​เชิด​ชู​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​ไว้

สุภาษิต 3:3  3 อย่า​ให้​ความ​จงรักภักดี​และ​ความ​ซื่อสัตย์​ทอดทิ้ง​เจ้า จง​ผูก​มัน​ไว้​ที่​คอ​ของ​เจ้า จง​เขียน​มัน​ไว้​ที่​แผ่น​จารึก​แห่ง​หัวใจ​ของ​เจ้า

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสนาจารย์ สิริกานต์ มาศตะยาสิริ ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 พร้อมด้วยคริสตชนชาวไทย สมาชิกคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ที่มาร่วมชุมนุมอยู่ ณ ที่นี่ ล้วนมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าคริสตชนชาวไทย ได้พร้อมใจกันจัดพิธีทางศาสนาคริสต์ เฉลิมพระเกียรติขอพระราชทานถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีตั้งสัตยาอธิษฐาน ด้วยอานุภาพแห่งพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าชาวไทย ตราบกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Leave a Comment