“โฮซันนา” Oh save!

​ยอห์น 12:12-15  12 วันรุ่งขึ้น​เมื่อ​คน​เป็น​อัน​มาก​ที่มา​ใน​งาน​เทศกาล​นั้น ได้​ยิน​ว่า​พระ​เยซู​เสด็จ​มาถึง​กรุง​เยรูซาเล็ม​13 เขา​ก็​พา​กัน​ถือ​ทาง​อินทผลัม​ออกไป​ต้อนรับ​พระ​องค์ ร้อง​ว่า “โฮซันนา ​ขอ​ให้​พระ​องค์​ผู้​เสด็จ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า  คือ ​พระ​มหา​กษัตริย์​แห่ง​อิสราเอล ทรง​พระ​เจริญ”14 และ​พระ​เยซู​ทรง​พบ​ลูก​ลา​ตัว​หนึ่ง จึง​ทรง​ลา​นั้น​เหมือน​ดังที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​ว่า 15 “ธิดา​แห่งศิ​โยน​เอ๋ย อย่า​กลัว​เลย จง​ดู กษัตริย์​ของ​เธอ​ทรง​ลูก​ลา​เสด็จ​มา” 

รากศัพท์ฮีบรูคำว่า โฮซันนา  Hosanna ภาษาอังกฤษแปลว่า Oh Save!  ภาษาไทยออกเสียงทับศัพท์ภาษาฮีบรูว่า โฮซันนา  ความหมายก็คือ คำอุทานแสดงถึงความรัก การยกย่องเทิดทูน และเป็นการประกาศการยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาห์ (มาซีฮา) ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม (แต่งตั้งไว้) ให้มาช่วยคนอิสราเอลให้ได้รับความรอด มาในฐานะกษัตริย์ของคนยิว

มาระโก 11:9-10  9 ฝ่าย​คน​ที่​เดิน​ไป​ข้างหน้า กับ​ผู้​ที่​ตามมา​ข้าง​หลัง ​ก็​โห่​ร้อง​ว่า“โฮซันนา ​ ขอ​ให้​ท่าน​ผู้​ที่​เสด็จ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​พระ​เจริญ10 ​ความ​สุข​สวัสดิ​มงคล จง​มี​แก่​แผ่นดิน​ของ​ดาวิด บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา ที่​จะ​มา​ตั้งอยู่ โฮซันนา ​ใน​ที่​สูงสุด”

แผ่นดินของดาวิด คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศอิสราเอล  มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การนมัสการพระเจ้าอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า และอย่างมีชีวิตชีวา เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่พระเยซูเสด็จมา เป็นยุคที่อิสราเอลตกเป็นประเทศทาสของอาณาจักรโรม มีแต่ความยากจน แผ่นดินไม่มีเสรีภาพ แผ่นดินเป็นของจักรพรรดิซีซาร์  ความจริงประเทศอิสราเอลอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรบาบิโลน มีเดียนเปอร์เชีย กรีก  มาจนถึงโรม  สี่อาณาจักร ที่แสนขมขื่น และยากลำบาก คนยิวรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสียาห์ตามพระสัญญาว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาให้กับคนอิสราเอล

มัทธิว 21:9-11   9 ฝ่าย​ฝูง​ชน​ซึ่ง​เดิน​ไป​ข้างหน้า กับ​ผู้​ที่​ตามมา​ข้าง​หลัง ​ก็​พร้อม​กัน​โห่​ร้อง​ว่า “โฮซันนา​ แก่​ราช​โอรส​ของ​ดาวิด ขอ​ให้​ท่าน​ผู้​ที่​เสด็จ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ทรง​พระ​เจริญ โฮซันนา ใน​ที่​สูงสุด” 10 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว ประชาชน​ทั่ว​ทั้ง​กรุง​ก็​พา​กัน​แตกตื่น​ถาม​ว่า “ใคร​หนอ”11 ฝูง​ชน​ก็​ตอบ​ว่า “นี่​คือ​เยซู​ผู้เผย​พระ​วจนะ ซึ่ง​มา​จาก​นาซาเร็ธ​แคว้น​กาลิลี”

พระเยซูทรงลูกลา และเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม โดยไม่ได้นัดหมายกับใคร แต่ประชาชนที่อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มต่างโห่ร้องโอซันนา Oh save แด่พระเยซู ตรงตามคำพยากรณ์ในหนังสือเศคาริยาห์ 9:9  9 ธิดา​แห่งศิ​โยน​เอ๋ย จง​ร่า​เริง​อย่าง​ยิ่ง​เถิด โอ บุตรี​แห่ง​เยรูซาเล็ม​เอ๋ย จง​โห่​ร้อง ดู​เถิด กษัตริย์​ของ​เธอ​เสด็จ​มา​หา​เธอ ทรง​ความ​ยุติธรรม​และ​ความ​รอด ​พระ​องค์​ทรง​อ่อน​สุภาพ​และ​ทรง​ลา ทรง​ลูก​ลา

วันนี้ เรากำลังร้องโฮซันนาขับขานในบทเพลงนมัสการเพื่อให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองใจเราทุกคน ใช่ไม๊?

By admin