“ความหวัง ความเชื่อ และความรัก”

1โครินธ์ 13:13 13 ดังนั้น​ยัง​ตั้งอยู่​สาม​สิ่ง คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง​ใจ และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​ใหญ่​ที่สุด​

ฮีบรู 10:23-25  23 ขอ​ให้​เรา​ยึด​มั่น​ใน​ความ​หวัง​ที่​เรา​ทั้ง​หลาย​เชื่อ​และ​รับ​ไว้​นั้น โดย​ไม่​หวั่นไหว เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ประทาน​พระ​สัญญา​นั้น​ทรง​สัตย์​ซื่อ​ 24 และ​ขอ​ให้​เรา​พิจารณา​ดู​ว่า​จะ​ทำ​อย่างไร จึง​จะ​ปลุก​ใจ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มี​ความ​รัก​และ​ทำ​ความ​ดี​ 25 อย่า​ขาด​การ​ประชุม​เหมือน​อย่าง​บาง​คน​ที่​ขาด​อยู่​นั้น แต่​จง​พูด​หนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่งขึ้น เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​รู้อยู่​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว​

ดูเหมือนว่า หนังสือหนึ่งโครินธ์และฮีบรู จะเขียนเรื่องเดียวกัน คือ ความหวัง ความเชื่อและความรัก  แต่หนังสือฮีบรูค่อนข้างจะออกในเชิงปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการใช้คำว่า ยึดมั่น รับไว้ พิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร ปลุกใจกันและกัน ให้มีความรัก และทำความดี  สิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้ ถ้าเราแยกตัวออกจากกันและกัน  การรวมตัวกัน มาเจอกัน ของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ เพื่อจะสำแดงสามสิ่งนี้ต่อกันและกัน เกิดเป็นคริสตจักร  ผู้เชื่อคือคริสตจักร  คริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคาร องค์กร อย่างที่คนภายนอกมองเข้ามา  คริสตจักรเป็นของพระเยซูคริสต์ เพราะคริสตจักรมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะ  ความหวัง ความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น ที่จะหล่อเลี้ยงคริสตจักรให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสิ่งนี้  คริสตจักรไปต่อไม่ได้ คริสตจักรก็จะตายไปในที่สุด

ยากอบ 2:26  26 เพราะ​กาย​ที่​ปราศจาก​จิต​วิญญาณ​นั้น​ไร้​ชีพ​แล้ว​ฉัน​ใด ความ​เชื่อ​ที่​ปราศจาก​การ​ประพฤติ​ตาม​ก็​ไร้​ผล​ฉัน​นั้น​….1โครินธ์ 13:13….แต่​ความ​รัก​ใหญ่​ที่สุด​

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  ความรักไม่สามารถอธิบายได้ ต้องแสดงออกเป็นการปฏิบัติเท่านั้น

1ยอห์น 3:18  18 ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำพูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่านั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง​

1เปโตร 1:22  22 ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ชำระ​จิตใจ​ของ​ท่าน​ให้​บริสุทธิ์​แล้ว ด้วย​การ​เชื่อ​ฟัง​ความ​จริง จน​มี​ใจ​รัก​พวก​พี่​น้อง​อย่าง​จริงใจ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​รัก​กัน​ให้​มาก​ด้วย​น้ำ​ใส​ใจ​จริง​

หนึ่งยอห์นเรียกคริสตจักรว่า ลูกทั้งหลาย หนึ่งเปโตรเรียกคริสตจักรว่า  พวกพี่น้อง ทั้งหมดนี้ คือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงต่อกันด้วยความรักที่แสดงออกเป็นการกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูด และแสดงออกด้วยน้ำใสใจจริง รากศัพท์กรีกคำนี้ ใช้คำว่า pure heart คือใจบริสุทธิ์ ใจที่ตัดการตำหนิออกไป

ความเชื่อ ความหวัง และความรักในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจะทำให้คริสตจักรสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทุกคนเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตต่อไป และไปต่อ…ไม่ตาย อาเมน

Leave a Comment