“คริสตจักรที่ยังมีไฟอยู่”

กิจการ 2:1-4,11 1 เมื่อ​วัน​เทศกาล​เพ็น​เท​คอสต์​มาถึง จำพวก​ศิษย์​จึง​รวมอยู่​ใน​ที่​แห่ง​เดียว​กัน​2 ​ใน​ทันใด​นั้น​มี​เสียง​มา​จาก​ฟ้า​เหมือน​เสียง​พายุ​กล้า​สั่น​ก้อง​ทั่ว​ตึก​ที่​เขา​นั่ง​อยู่​นั้น​3 มี​เปลว​ไฟ​สัณฐาน​เหมือน​ลิ้น​ปรากฏ​แก่​เขา​กระจาย​อยู่​บน​เขา​สิ้น​ทุก​คน​4 เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตั้ง​ต้น​พูด​ภาษา​อื่นๆ ตาม​ที่​พระ​วิญญาณ​ทรง​โปรด​ให้​พูด…11 ชาว​เกาะค​รีต​และ​ชาว​อาระเบีย เรา​ทั้ง​หลาย​ต่าง​ก็​ได้​ยิน​คน​เหล่า​นี้​กล่าวถึงมห​กิจ​ของ​พระ​เจ้า ตาม​ภาษา​ของ​เรา​เอง”

ข้อพระคัมภีร์ข้างต้น เป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของประสบการณ์คริสตจักร ที่รับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดติดสาวก 120  คนบนห้องชั้นบน พวกสาวกมารวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็ม รอคอยตามคำกำชับของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงตรัสในบทแรก

กิจการ 1:4,8  4 เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​พำนัก​อยู่​กับ​อัครทูต จึง​กำชับ​เขา​มิ​ให้​ออกไป​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม แต่​ให้​คอย​รับ​ตาม​พระ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา คือ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​จาก​เรา​นั่น​แหละ​…. 8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางของการข่มเหงมากที่สุด แต่ว่า เยรูซาเล็มก็ถูกเลือกให้เป็นจุดของการรวมตัวกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการจุดติดด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแรกเกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ที่ที่อันตรายที่สุด คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด พระเยซูทรงเลือกที่ที่ปลอดภัยที่สุดให้กับสาวกของพระองค์ สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถูกใช้ให้เป็นสถานการณ์ของการรับสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน ภาวะข่มเหง กดดัน ทำให้คนหวาดกลัวและหมดพลังของชีวิต แต่พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์นี้ ทำให้เกิดพลังชีวิตต่อสู้กับพลังความตาย เกิดผลความร้อนรนใหม่ เพื่อทำพันธกิจใหม่

มัทธิว 28:19   19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​

คำสั่งของพระเยซู  ให้ออกไปสร้างสาวก ไม่ใช่สร้างผู้เชื่อ  สาวกที่รับไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกิดความร้อนรน เพื่อออกไปสร้างสาวก  ส่วนการตั้งคริสตจักร พระเยซูจะทรงทำด้วยพระองค์เอง

มัทธิว 16:18   18 ฝ่าย​เรา​บอก​ท่าน​ว่า​ท่าน​คือ​เปโตร​​ และ​บน​ศิลา​นี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสตจักร​ของ​เรา​ไว้ และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสตจักร​นั้น​หา​มิได้​

คริสตจักรที่พระเยซูสร้างไปต่อด้วยไฟของพระวิญญาณ เราจะไปต่อได้ก็ด้วยไฟอย่างเดียวกัน

Leave a Comment