“พระกุมารกับรางหญ้า”

ลูกา 2:8-12  8 ​ใน​แถบ​นั้น​มี​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​ใน​ทุ่ง​นา เฝ้า​ฝูง​แกะ​ของ​เขา​ใน​เวลา​กลางคืน​9 มี​ทูต​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ​เป็นเจ้า​มา​ปรากฏ​แก่​เขา และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เป็นเจ้า​ส่อง​ล้อม​รอบ​เขา และ​เขา​กลัว​นัก​10 ฝ่าย​ทูต​องค์​นั้น​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ความ​ปรีดี​ยิ่ง​ซึ่ง​จะ​มาถึง​คน​ทั้ง​ปวง​11 เพราะ​ว่า​ใน​วันนี้​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​พระ​คริสต​เจ้า มา​บังเกิด​ที่​เมือง​ดาวิด​12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ท่าน​จะ​ได้​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้าอ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”

โลกนี้ ยกย่องฮีโร่ ช่วยคน เป็นเหมือนเจ้าชายขี่ม้าขาว  แต่พระเจ้ากลับทำตรงกันข้ามในการส่งพระผู้ช่วยโลกนี้มาเกิดเป็นเด็กน้อยนอนในรางหญ้าแทน  จุดเริ่มต้นของคริสตมาส คือ พระกุมารกับรางหญ้า  ภาพของความถ่อมใจของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ความสามารถช่วยโลกของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวย มีทุกอย่าง แต่เริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดติดกับอะไรเลยของพระผู้ช่วยฯ

ฟิลิปปี 2:5-6   5 ท่าน​จง​มี​น้ำใจ​ต่อ​กัน​เหมือน​อย่าง​ที่​มี​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​6 ผู้​ทรง​สภาพ​ของ​พระ​เจ้า แต่​มิได้​ทรง​ถือ​ว่า​การ​เท่า​เทียม​กับ​พระ​เจ้า​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​จะต้อง​ยึดถือ​

พระกุมารกับรางหญ้า คือภาพของวันคริสตมาสที่แท้จริง คือภาพของความถ่อมใจ ภาพของความยินดีของคนที่ตื่นและรับข่าวดี ได้เข้าเฝ้าพระกุมารเยซู   แต่ในวันนี้ ภาพนี้ กำลังถูกบิดเบือนไปเป็นคริสตมาสงานรื่นเริง  ปาร์ตี้ กินเลี้ยง  แลกของขวัญ จับฉลาก  และอะไรอีกมากมาย ที่จะทำให้คนไม่นึกถึงภาพ พระกุมารกับรางหญ้า  ทำไม่จึงเป็นเช่นนั้น  มีสาระอะไรซ่อนอยู่กับภาพนี้หรือ?  คริสตจักรมากมายกำลังใช้โอกาสวันคริสตมาสเพื่อนำภาพนี้ออกประกาศเป็นข่าวดี นำคนมารู้จักกับความหมายของคริสตมาสที่แท้จริง

พระกุมารกับรางหญ้า นำคนกลับมาสู่ความถ่อมใจ อย่างที่พระกุมารเยซู  ผู้​ทรง​สภาพ​ของ​พระ​เจ้า แต่​มิได้​ทรง​ถือ​ว่า​การ​เท่า​เทียม​กับ​พระ​เจ้า​นั้น​เป็น​สิ่ง​ที่​จะต้อง​ยึดถือ​

พระผู้ช่วยของโลกที่แท้จริง ต้องเข้าใจความจำกัดของมนุษย์   เรียกว่า ต้องเข้าไปนั่งในใจได้   พระกุมารกับรางหญ้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะที่สุด

ฮีบรู 2:17-18 17 เหตุ​ฉะนั้น​พระ​องค์​จึง​ทรง​ต้อง​เป็น​เหมือนกับ​พี่​น้อง​ทุก​อย่าง เพื่อ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ได้​ทรง​เป็น​มหา​ปุโรหิต ผู้​กอปร​ด้วย​ความ​เมตตา​และ​ความ​สัตย์​ซื่อ ใน​การ​กระทำ​กิจ​กับ​พระ​เจ้า เพื่อ​ลบ​ล้าง​บาป​ของ​ประชาชน​18 เพราะ​เหตุ​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​และ​ถูก​ลอง​ใจ ​พระ​องค์​จึง​ทรง​สามารถ​ช่วย​ผู้​ที่​ถูก​ลอง​ใจ​ได้​   พระกุมารกับรางหญ้าในวันคริสตมาสในแต่ละปี มีอะไรสอนใจเราใหม่ๆบ้าง?

By admin