“คนเลี้ยงแกะ…ผู้สื่อสารอวยพรโลก”

ลูกา 2:15-20  15 เมื่อ​ทูตสวรรค์​เหล่า​นั้น ไป​จาก​เขา​ขึ้น​สู่​สวรรค์​แล้ว พวก​เลี้ยง​แกะ​ได้​พูด​กัน​ว่า “ให้​เรา​ไป​ยัง​เมือง​เบธเลเฮม​ดู​เหตุการณ์​ที่​เกิดขึ้น​นั้น ซึ่ง​พระ​เป็นเจ้า​ได้​ทรง​แจ้ง​แก่​เรา”16 เขา​ก็​รีบ​ไป​แล้ว​พบ​นาง​มารีย์​กับ​โยเซฟ และ​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า​17 ครั้น​เขา​ได้​เห็น​แล้ว จึง​เล่า​เรื่อง​ซึ่ง​เขา​ได้​ยิน​ถึง​พระ​กุมาร​นั้น​18 คน​ทั้ง​ปวง​ที่​ได้​ยิน​ก็​ประหลาด​ใจ ด้วย​เนื้อความ​ที่​คน​เลี้ยง​แกะ​ได้​บอก​แก่​เขา​19 ฝ่าย​นาง​มารีย์​ก็​เ​ก็​บ​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ไว้​ใน​ใจ​และ​รำพึง​อยู่​20 คน​เลี้ยง​แกะ​จึง​กลับไป​ยก​ย่อง​สรรเสริญ​พระ​เจ้า เพราะ​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​เขา​ได้​ยิน และ​ได้​เห็น​ดัง​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​เขา​แล้ว​

ภาพวันคริสตมาสอีกภาพ ก็คือ ภาพของคนเลี้ยงแกะกับพระกุมารในรางหญ้า  คนเลี้ยงแกะเหล่านี้ ได้รับการแจ้งข่าวจากทูตสวรรค์ มาปรากฏแจ้งพิกัดที่จะพบกับพระกุมารในรางหญ้า

ลูกา 2:11-12 11 เพราะ​ว่า​ใน​วันนี้​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​พระ​คริสต​เจ้า มา​บังเกิด​ที่​เมือง​ดาวิด​12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ท่าน​จะ​ได้​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้าอ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”    ประโยคที่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พวกคนเลี้ยงแกะ มีสองคำที่สำคัญสำหรับคนยิว เป็นคำที่คนยิวรอคอยมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปี นั่นคือคำว่า พระผู้ช่วยให้รอด(ผู้ที่จะปกป้อง คุ้มกัน ช่วยกู้)  กับคำว่า พระคริสต์เจ้า (ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้)  เมืองดาวิด คือเมืองบ้านเกิดของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอล ที่พระเจ้าทรงให้ผู้เผยพระวจนะหลายคนพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ จะมาบังเกิดจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด

วันคริสตมาส คือวันที่การรอคอยสำเร็จ พวกคนเลี้ยงแกะได้พบได้เข้าเฝ้าพระกุมารในรางหญ้า และยังได้เป็นส่งข่าวไปยังคนอื่นๆ สร้างความประหลาดใจให้กับคนที่ได้รับฟัง โดยเฉพาะนางมารีย์ที่ให้กำเนิดพระกุมาร ก็ประหลาดใจ ละเก็บไว้ในใจ เป็นการได้รับการยืนยันสำหรับนางมารีย์ว่า พระเจ้าทรงรับรองแผนการกำเนิดของพระเยซู พระองค์ไม่ได้ให้นางมารีย์คลอดลูกแบบเงียบๆ แต่มีคนกลุ่มหนึ่ง มาแสดงความยินดี และร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ด้วย

และประโยคทองที่คนเลี้ยงแกะได้ยินจากเสียงเพลงของทูตสวรรค์ และนำติดตัวมาในการพบกับพระกุมารในรางหญ้าก็คือ

ลูกา 2:14  14 “​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ใน​ที่​สูงสุด ส่วนบน​แผ่นดิน​โลก สันติ​สุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ปราน​นั้น”

คนเลี้ยงแกะ กลายเป็นผู้สื่อสารสำคัญ และประโยคนี้ ได้บันทึกในพระคัมภีร์ส่งต่อมานับพันปีถึงคนในยุคของเรา  เป็นถ้อยคำแห่งการอวยพรแก่โลกนี้ วันนี้ คริสตมาสในภาพนี้ ทำให้เราเป็นผู้สื่อสาร?

Leave a Comment