“พระเจ้าอวยพร”

พระเจ้าอวยพร คือคำ ที่คริสเตียนใช้อวยพรกันและกันเสมอ  คำอวยพรทำให้คนดีขึ้น ฟังแล้วรู้สึกดี แต่คำว่า บุลลี่ bully กำลังทำร้ายคนมากมายในสังคม ฟังแล้วรู้สึกแย่  มีข่าวเรื่องเด็กนักเรียนเอาปืนของพ่อไปยิงเพื่อนตาย เพราะถูกเพื่อนบูลลี่….    มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ปากคนเราศักดิ์สิทธิ์  หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ปากของคนเรามีอิทธิพลต่อคนฟัง จะสร้างสรร หรือทำลายได้ทั้งสิ้น

ปีใหม่นี้ เรามาเริ่มต้นสร้างสรร สิ่งดีๆงามๆด้วยปากของเรา เพื่อจะนำสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับตนเอง และคนรอบข้าง  หลีกเลี่ยง การบุลลี่กัน การนินทาว่าร้ายกันและกัน  มุ่งสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในตัวเอง เป็นอันดับแรก หยุดความคิดแตกแยกภายในตนเอง มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ดี

คำว่า ดีท็อกซ์ ที่แปลว่า เอาสารพิษออกไปจากตัวเอง หรืออีกทาง คือ หยุดการเพิ่มสารพิษเข้ามาในตัวเอง ก็คือ การดีท็อกซ์ด้วยเช่นกัน โดยปกติร่างกายเรามีระบบดีท็อกซ์ ขับของเสียออก ทางเหงื่อ ทางอุจจาะ และปัสสาวะ  หากไม่ได้ขับถ่ายนานวันเข้าก็จะเกิดความผิดปกติ เกิดโรค และถึงตายได้ ทำนองเดียวกัน   ความคิดและจิตใจ ของคนเรา ต้องมีการดีท็อกซ์ ขับสิ่งที่เป็นพิษต่อความคิดและจิตใจ รวมทั้งจิตวิญญาณออกไปด้วยเช่นกัน

ในคำอธิษฐานของพระเยซู ที่อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ ในหนังสือยอห์น บทที่ 17 มีตอนหนึ่งกล่าวถึง พระวจนะของเป็นความจริง  พระเยซูทรงใช้คำว่า พระวจนะเพื่อชำระ….

ยอห์น1717 17 ขอ​ทรง​โปรด​ชำระ​เขา​ให้​บริสุทธิ์​ด้วย​ความ​จริง ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​ความ​จริง​

ในบริบทของพระเยซูตอนนี้ กำลังตรัสถึง สาวกไม่ใช่ของโลกนี้แล้ว เมื่อเขาติดตามพระเยซู ซึ่งพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี้ด้วย แต่ตราบใดที่สาวกยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ ย่อมต้องถูกทำให้แปดเปื้อน เลอะไปด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจริง นั่นคือการโกหกหลอกลวง สิ่งอุปโลกที่เหมือนจริง แต่ไม่ใช่ของจริง   และสิ่งเหล่านี้แหล่ะที่จะเป็นพิษต่อความคิดจิตใจจิตวิญญาณของสาวกของพระเยซูคริสต์

ยอห์น 17:15-16 15 ข้า​พระ​องค์​ไม่ได้​ขอ​ให้​พระ​องค์​เอา​เขา​ออกไป​จาก​โลก แต่​ขอ​ปกป้อง​เขา​ไว้​ให้​พ้น​จาก​มาร​ร้าย​16 เขา​ไม่ใช่​ของ​โลก เหมือน​ดังที่​ข้า​พระ​องค์​ไม่ใช่​ของ​โลก​

คำอธิษฐานของพระเยซูตอนนี้ สมเหตุสมผล คือ ตราบใดที่สาวกของพระองค์ยังต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ มีมารร้ายคอยจ้องทำลายด้วย

ยอห์น 10:10  10 ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก​และ​ฆ่า​และ​ทำลาย​เสีย เรา​ได้มา​เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ชีวิต และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​

พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะนำพระพรที่เป็นจริง จับต้องได้ เป็นพระพรที่นำไปสู่ความครบบริบูรณ์ ความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า เป็นคนเต็มคน ไม่ใช่ครึงผีครึ่งคน ครึ่งๆกลางๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ไม่เต็มบาท แต่มารซาตานเหมือนขโมยที่มาทำลายความเป็นคนของคน  หนังสือ หนึ่งเปโตรได้กล่าวทำนองเดียวกัน

1เปโตร 5:8-9 8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​9 จง​ต่อสู้​กับ​ศัตรู​นั้น​ด้วย​ใจ​มั่นคง​ใน​ความ​เชื่อ เพราะ​ว่า พวก​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน​ทั่ว​โลก ​ก็​ประสบ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​อย่าง​เดียว​กัน​

พระเจ้าอวยพร เป็นคำที่เหมือนกับดีท็อกซ์ พระเยซูทรงสอนคนให้ดีท็อกซ์ด้วยคำอวยพร

ลูกา 6:28  28 จง​อวย​พร​แก่​คน​ที่​แช่ง​ด่า​ท่าน จง​อธิษฐาน​เพื่อ​คน​ที่​เคี่ยวเข็ญ​ท่าน​

คำสอนของพระเยซูเรื่องนี้ กำลังบอกถึงวิธีปฏิเสธ และไม่ยอมรับคำแช่งด่า เข้ามาทางจิตใจ วิธีปฏิเสธการข่มเหงที่ทำได้แต่ภายนอก แต่ไม่สามารถเข้ามาข่มเหงภายในด้านความคิด จิตใจได้   ผู้ที่ทำตามคำสอนของพระเยซูตอนนี้ได้ ก็จะสามารถอยู่อย่างปกติสุข ไม่เป็นทุกข์ เดือดเนื้อร้อนใจ เพราะไม่มีสารพิษทางจิตใจและจิตวิญญาณเข้ามา

สดุดี 37:1  1 อย่า​ให้​เจ้า​เดือด​ร้อน​เพราะ​เหตุ​คน​ที่​กระทำ​ชั่ว อย่า​อิจฉา​คน​ที่​ประพฤติ​ผิด

จุดอ่อนของคนมากมาย คือความอยกรู้อยากเห็น แล้วก็รับผลประทบ จากการรับฟัง รับรู้ รับ และเก็บ  บางคนเก็บเป็นปีๆ หลายสิบปี เอาออกไปจากความทรงจำ ความคิดของตนเองไม่ได้   สิ่งที่อยากลืมกลับจำ สิ่งที่อยากจำกลับลืม  สิ่งที่อยากทำ ก็ทำไม่ได สิ่งที่ไม่อยากทำก็ยังทำอยู่

ทั้งหมดมาจากจิตใจ ที่พ่ายแพ้ อ่อนแอ

2เปโตร 2:19  19 ….เพราะ​ว่า​มนุษย์​พ่าย​แพ้​แก่​สิ่ง​ใด เขา​ก็​เป็น​ทาส​ของ​สิ่ง​นั้น​

พระเจ้าอวยพร  เราต้องดำเนินชีวิตเป็นพร อย่าเป็นพิษ ใครพบพานเราก็จะได้รับพร จากเรา  และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อะไรก็ตามที่เป็นพิษ  พระคัมภีร์สอนแม้กระทั่งการคบหาคนที่จะทำให้เราเป็นพรหรือเป็นพิษด้วย….

1โครินธ์ 5:9-11 9 ข้าพ​เจ้า​เขียน​จด​หมาย​บอก​พวก​ท่าน​แล้ว​ว่า อย่า​คบ​พวก​ที่​ล่วง​ประ​เวณี10 แต่​ไม่​ใช่​ห้าม​คบ​ทุก​คน​ใน​โลก​นี้​ที่​เป็น​คน​ล่วง​ประ​เวณี คน​โลภ คน​ฉ้อ​โกง​หรือ​คน​ไหว้​รูป​เคารพ ถ้า​ห้าม​อย่าง​นั้น​พวก​ท่าน​ก็​ต้อง​ออก​ไป​จาก​โลก​นี้11 แต่​บัดนี้​ข้าพ​เจ้า​กำ​ลัง​เขียน​บอก​พวก​ท่าน​ว่า จง​อย่า​คบ​คน​ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​พี่​น้อง​แล้ว แต่​ยัง​ล่วง​ประ​เวณี โลภ ไหว้​รูป​เคารพ ชอบ​กล่าว​ร้าย เป็น​คน​ขี้​เมา และ​เป็น​คน​ฉ้อ​โกง แม้​จะ​กิน​ด้วย​ก็​อย่า​เลย

สองข้อนี้ กล่าวถึง คนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกง คนไหว้รูปเคารพ  เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ ตอนท้าย ข้อ 11 ที่กล่าวจงอย่าคบ มีเพิ่มขึ้นมาก็คือ คนที่ได้ชื่อว่า เป็นพี่น้อง ก็คือ คนที่เป็นคริสเตียนแล้ว ยังประพฤติอย่างเดิม มีชีวิตเก่า เหมือนคนข้างนอก สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกสองลักษณะของคนที่เป็นคริสเตียนแล้ว คือ คนปากร้าย(ชอบกล่าวร้าย) และคนขี้เมา (ยังดื่มเหล้า) เป็นเรื่องของปากที่รับเอา(ดื่ม)ของมึนเมา เป็นพิษต่อร่างกาย และปากยังพูดสิ่งที่เป็นพิษทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่น

เอเฟซัส 4:29  29 อย่า​ให้​คำ​หยาบ​คาย​ออกมา​จาก​ปาก​ท่าน​เลย แต่​จง​กล่าว​คำ​ที่​ดี​และ​เป็น​ประโยชน์​ให้​เหมาะสม​กับ​ความ​ต้อง​การ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คุณ​แก่​คน​ที่​ได้​ยิน​ได้​ฟัง​

พระเจ้าอวยพร จะไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาจากปากแบบไหน แน่นอนว่า ไม่ใช่จากปากของคนที่ชอบกล่าวร้าย ไม่ใช่จากคนปากร้าย

ทุกวันนี้ มีช่องทางที่คนมากมายใช้เป็นพื้นที่แสดงอะไรก็ตามที่ตนเองอยากให้สังคมรับรู้ นั่นคือ เฟสบุ้ค ไอจี ไลน์ อะไรทั้งหลายที่เปิดพื้นที่ให้เราลงโปรไฟล์ของตัวเอง ไม่ผิดที่เราจะใช้สื่อโซเชียลเหล่านี้ แต่เรากำลังให้พระเจ้าอวยพร หรือกำลังส่งต่อสิ่งที่เป็นพิษไปให้กับคนอื่น  ความอยากรู้อยากเห็นของเรา นำเราเข้าไปอ่าน ไปเปิดดู พื้นที่ของคนมากมาย เพื่ออะไร …เราคิดว่า เรากำลังรับสิ่งที่พระเจ้าอวยพร หรือสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาในชีวิตของเรา   เราทุกคนมีสิทธิ์เลือก ขอให้เราทั้งหลายพึงระวังว่าพระคัมภีร์ได้เตือนเราไว้ล่วงหน้าให้ระวังอย่าเป็น อย่าทำ ….

2ทิโมธี 4:3-4  3 เพราะ​จะ​ถึง​เวลา​ที่​คน​จะ​ทน​ต่อ​คำ​สอน​ที่​มี​หลัก​ไม่ได้ แต่​เขา​จะ​รวบรวม​ครู​ไว้​ให้​สอน​ใน​สิ่ง​ที่​เขา​ชอบ​ฟัง เพื่อ​บรรเทา​ความ​อยาก​4 เขา​จะ​เลิก​ฟัง​ความ​จริง และ​จะ​หัน​ไป​ฟัง​เรื่อง​นิยาย​ต่างๆ

เราเป็นคนที่พระเจ้าอวยพร?  จงดำเนินชีวิตที่เป็นพร และไม่รับอะไรที่ไม่เป็นพรเข้ามาในชีวิตจิตใจและความคิด

สุภาษิต 4:23-27  23 จง​รักษา​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ความ​ระวัง​ระไว​รอบ​ด้าน เพราะ​ชีวิต​เริ่มต้น​ออกมา​จาก​ใจ 24 จง​ทิ้ง​วาจา​คดๆ เสีย และ​ให้​คำพูด​ลด​เลี้ยว​ห่าง​จาก​เจ้า 25 ให้​ตา​ของ​เจ้า​มอง​ตรง​ไป​ข้างหน้า และ​ให้​การ​จ้อง​ของ​เจ้า​ตรง​ไป​ข้างหน้า​เจ้า 26 จง​สนใจ​ใน​วิถี​แห่ง​เท้า​ของ​เจ้า แล้ว​ทาง​ทั้งสิ้น​ของ​เจ้า​จะ​แน่นอน 27 อย่า​เห​ไป​ข้าง​ขวา​หรือ​หัน​มา​ข้าง​ซ้าย จง​กลับ​เท้า​ของ​เจ้า​เสีย​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​

คำที่น่าสนใจในสุภาษิตข้อนี้ คือ คำว่า ทาง​ทั้งสิ้น​ของ​เจ้า​จะ​แน่นอน  รากศัพท์ฮีบรูแปลว่า ทางที่ตั้งตรง หมายถึง วิถีชีวิตที่มั่นคง เป็นหนทางชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า เกิดผล แน่นอน

พระเจ้าอวยพร แน่นอน ถ้าเรารักษาใจของเราด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจ ….

ยากอบ 4:7-8 7 เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​น้อม​ใจ​ยอม​ฟัง​พระ​เจ้า จง​ต่อสู้​กับ​มาร และ​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป​8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ใกล้​ท่าน คน​บาป​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด และ​คน​สอง​ใจ จง​ชำระ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์​

พระเจ้าอวยพร คนที่ชำระมือให้สะอาด ชำระใจบริสุทธิ์  มารกลัวคนที่พระเจ้าอวยพร

ชีวิตของโยบ พระเจ้าอวยพร เพราะโยบรักษาชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว ถึงกระนั้น เมื่อมารมาทดสอบโยบ พระเจ้าอนุญาต ให้โยบต้องเผชิญกับการทดสอบนั้น มารทำได้ คือภายนอกของโยบ แต่เมื่อจิตใจภายในโยบผ่านการทดสอบ พระเจ้าอวยพรโยบเป็นสองเท่า

โยบ 42:12 12 และ​พระ​เจ้า​ทรง​อำนวย​พระ​พร​ชีวิต​บั้น​ปลาย​ของ​โยบ​มาก​ยิ่ง​กว่า​บั้น​ต้น​ของ​ท่าน ….

By admin