“สวัสดีปีใหม่ 2020

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ขอให้เราทุกคนจงเริ่มต้นปีใหม่ ในปีคศ. 2020 ด้วยความรู้สึกดีๆ ความสุขสดชื่น หลังจากได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ในวันหยุดยาว  มีพลัง กำลังใหม่ ความคิดสร้างสรร และความหวัง ความเชื่อ ความรัก ให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นสดใหม่ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้ จะเป็นต้นทุนให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับปี 2020 ตลอดทั้งปี

หัวข้อคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ในปีนี้ มาจากคำลงท้ายของพระคัมภีร์สองโครินธ์

2โครินธ์ 13:14  14 ขอ​ให้​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า ความ​รัก​แห่ง​พระ​เจ้า และ​ความ​สนิท​สนม​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด​

ตรีเอกานุภาพกับคุณ : รักพระบิดา เลียนแบบพระเยซู ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  คำว่า ตรีเอกานุภาพ แปลว่า อานุภาพทั้งสามเป็นหนึ่งเดียวกัน  ประกอบไปด้วย การทำบทบาทของพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทั้งสามเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่ทรงทำบทบาททั้งสามด้านในชีวิตของคริสเตียน เพื่อจะนำเราไปสู่ความครบถ้วนของการดำเนินที่ปกติสุข รับความรักที่สดใหม่ รับการเยียวยาให้หายดี แข็งแรง และรับพลังชีวิตตลอดเวลา

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ปีนี้ เราจะมีอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น และงานรับใช้ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆหลั่งไหลเข้ามาในคริสตจักรของเรา มีสัญญาณที่ดีหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคริสตจักรของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านพันธกิจ ทั้งของผู้ใหญ่ เด็ก คนหนุ่มคนสาวที่กำลังเข้ามาในคริสตจักร  เป็นมิติใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน  ขบวนรถไฟสู่จุดหมายปลายทาง สู่สุดปลายแผ่นดินโลกได้เคลื่อนออกจากสถานีแล้ว คริสตจักรกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าแล้ว สถานีต่อไป คือที่ที่เราไม่เคยไปไม่เคยเยือนมาก่อน  พี่น้องอย่ากระโดดออกจากโบกี้ใจสมานเพชรเกษม 11 นะค่ะ หัวรถจักรของเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เดียวที่พาเรามาถึงวันนี้ และกำลังทรงนำเราไปต่อ เร็วขึ้น สู่จุดหมายปลายทางแน่นอน

2โครินธ์ 13:11  11 ​ใน​ที่สุด​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​ลา​ก่อน ท่าน​จง​ปรับปรุง​ตัว​ให้​ดี จง​ฟัง​คำ​วิงวอน​ของ​ข้าพเจ้า จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน จง​อยู่​ร่วมกัน​อย่าง​สันติ และ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รัก​และ​สันติ​สุข​จะ​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน​

ปีนี้ เราจะได้พบกับนักเทศน์ใหม่ เช่น ศจ.สุรสิทธิ์ และศจ.อรอนงค์ เต็มพรเสถียร ศจ. วรรณา ไทยวัชรามาศ และศจ.ศิริพร สุกัญจนศิร นอกจากอ.กุลจิระและศจ.ประยูร ที่เป็นนักเทศน์ประจำของเรา  ขอพี่น้องห้ามพลาดนัดสำคัญกับท่านอาจารย์เหล่านี้ ที่ได้ให้เกียรติมาทำพันธกิจรับใช้ตามของประทานที่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 แห่งนี้ ที่จะล้นด้วยการทำกิจของตรีเอกานุภาพของพระเจ้า อาเมน

Leave a Comment