“ตาใจ…หัวใจ….เพื่อช่วยคน”

สุภาษิต 29:18  18 ที่​ที่​ไม่​มี​นิมิต ประ​ชา​ชน​ก็​ปล่อยตัว แต่​คน​ที่​รัก​ษา​ธรรม​บัญ​ญัติ​ย่อม​เป็น​สุข 

คำว่า นิมิต รากศัพท์ฮีบรู แปลว่า การมองเห็น (ด้วยตาใจ) ฉบับแปล1971  แปลคำว่า นิมิต ด้วยคำว่า  เผยธรรม prophecy  แปลว่า การเปิดเผยถ้อยคำจากพระเจ้า ในพระคัมภีร์โฮเชยาใช้สำนวนคล้ายกัน

โฮเชยา 4:6  6 ประ​ชา​กร​ของ​เรา​ถูก​ทำ​ลาย​เพราะ​ขาด​ความ​รู้ เพราะ​เจ้า​เอง​ปฏิ​เสธ​ความ​รู้ เรา​ก็​ปฏิ​เสธ​เจ้า​ไม่​ให้​เป็น​ปุโร​หิต​ของเรา เพราะ​เจ้า​ลืม​ธรรม​บัญ​ญัติ​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เรา​เอง​ก็​จะ​ลืม​พงศ์​พันธุ์​ของ​เจ้า​ด้วย

ความรู้ในที่นี้ หมายถึง ความรู้ที่มาจากพระเจ้า ที่เปิดเผยเป็นความจริง Truth ซึ่งมักจะสวนทางกับความจริง Fact (ประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ความสุขหรือความทุกข์  ความชื่นชมยินดีหรือความเศร้าโศก เป็นต้น) พระคัมภีร์ยากอบได้กล่าวความจริงของพระเจ้าที่สวนทางกับความจริงของมนุษย์ สำหรับคนที่มีนิมิต(ตาใจ) มองอย่างล้ำลึก ก็จะมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใบหน้าและดวงตาของผู้คนรอบข้าง

ยากอบ 4:9  9 จง​เป็น​ทุกข์​โศก​เศร้า​และ​ร้องไห้ จง​ให้​การ​หัวเราะ​กลับ​กลาย​เป็น​การ​โศก​เศร้า และ​ความ​ปีติ​ยินดี​กลับ​กลาย​เป็น​ความ​เศร้า​สลด​

อิสยาห์ 55:8-9  8 เพราะ​ความ​คิด​ของ​เรา​ไม่​เป็น​ความ​คิด​ของ​เจ้า ทั้ง​ทาง​ของ​เจ้า​ไม่​เป็น​วิถี​ของ​เรา” ​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้ 9 “เพราะ​ฟ้า​สวรรค์​สูง​กว่า​แผ่นดิน​โลก​ฉัน​ใด วิถี​ของ​เรา​สูง​กว่า​ทาง​ของ​เจ้า และ​ความ​คิด​ของ​เรา​ก็​สูง​กว่า​ความ​คิด​ของ​เจ้า​ฉัน​นั้น”

สุภาษิต 3:4-7  4 ดังนั้น เจ้า​จง​หา​ความ​พอใจ และ​ชื่อเสียง​ดี ​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า และ​ใน​สายตา​มนุษย์ 5 จง​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า และ​อย่า​พึ่งพา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตนเอง 6 จง​ยอมรับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบรื่น 7 อย่า​คิด​ว่า​ตน​ฉลาด จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า และ​หัน​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย

สายตา ที่สุภาษิตตอนนี้ ใช้คือมุมมองของพระเจ้า และมุมมองของมนุษย์ที่สอดคล้องกับพระเจ้า และนั่นคือคนที่มีนิมิต(ตาใจ) ที่สามารถมองการณ์ไกล มองออกไปข้างหน้า มองให้เห็นอย่างพระเจ้ามอง

เมื่อพระเยซูคริสต์มองไปยังฝูงชน พระองค์ทรงมองลึก และทะลุเข้าไปในชีวิตของคนเหล่านั้น

มัทธิว 9:36    36 และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ประชาชน​ก็​ทรง​สงสาร​เขา ด้วย​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​ดุจ​ฝูง​แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง

ขอให้เราทุกคนจงมีตาใจของพระเยซูที่เห็นและมีหัวใจที่สงสารและลงมือช่วยคน(เร่งด่วน)

Leave a Comment