สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

“อยู่อย่างสงบสุข”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน  ในช่วงเวลานี้ และในสถานการณ์ของประเทศชาติ และของโลก เรากำลังอยู่ในภาวะที่ต้องดูแลรักษาชีวิตของตนเอง และคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19)  เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (ครอบครัว คริสตจักร เพื่อนบ้าน โรงเรียน มหาวัทยาลัย สถาบันต่างๆ และระดับประเทศชาติ  เพียงแค่คนเดียวที่ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบนี้  อาจทำลายชีวิตของผู้คนมากมาย  ทำลายความสงบสุขของบ้านเมืองได้   พระคัมภีร์สอนเราให้อยู่อย่างสงบสุข

โรม 14:19  19 เหตุ​ฉะนั้น​ให้​เรา​มุ่ง​ประพฤติ ใน​สิ่ง​ซึ่ง​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สงบ​สุข​แก่​กัน​และ​กัน และ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เจริญ​แก่​กัน​และ​กัน​

1ทิโมธี 6:18-19  18 จง​กำชับ​ให้​เขา​กระทำ​ดี ให้​กระทำ​ดี​มากๆ ให้​เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ​ไม่​เห็น​แก่​ตัว​19 อย่าง​นี้​จึง​จะ​เป็น​การ​วางรากฐาน​อัน​ดี​ไว้​สำหรับ​ตนเอง​ใน​ภาย​หน้า เพื่อ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​เอา​ชีวิต ซึ่ง​เป็น​ชีวิต​อัน​แท้จริง

อยู่อย่างสงบสุข อย่างคริสเตียน ในยามนี้ ให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวจนะนั้น

2เปโตร 1:3-8   3 ด้วย​เห็น​แล้ว​ว่า ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​องค์​ได้​ให้​สิ่ง​สารพัด​แก่​เรา ที่​จะ​ให้​มี​ชีวิต​และ​มี​ธรรม โดย​รู้จัก​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ด้วย​พระ​สิริ​และ​ความ​ล้ำ​เลิศ​ของ​พระ​องค์​4 ​พระ​องค์​จึง​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​สัญญา​อัน​ประเสริฐ​และ​ใหญ่​ยิ่ง​แก่​เรา เพื่อ​ว่า​ด้วย​เหตุ​เหล่า​นี้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​โทรม ที่​มี​อยู่​ใน​โลก​นี้​เพราะ​ตัณหา และ​จะ​ได้รับ​ส่วน​ใน​สภาพ​ของ​พระ​องค์​5 เพราะ​เหตุ​นี้​เอง ท่าน​จง​อุตส่าห์​จน​สุดกำลัง​ที่​จะ​เอา​คุณธรรม​เพิ่ม​ความ​เชื่อ เอา​ความ​รู้​เพิ่ม​คุณธรรม​6 เอา​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน​เพิ่ม​ความ​รู้ เอา​ขันตี​เพิ่ม​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน และ​เอา​ธรรม​เพิ่ม​ขันตี​7 เอา​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​เพิ่ม​ธรรม และ​เอา​ความ​รัก​คน​ทั่วไป​เพิ่ม​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​8 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เพียบพร้อม​ด้วย​ของ​ประทาน​เหล่า​นี้​แล้ว ​ก็​จะ​กระทำ​ให้​ท่าน​เกิด​ประโยชน์ และ​เกิดผล​ที่​ได้​ซาบซึ้ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​เจ้า​ของ​เรา​9 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ที่​ขาด​ธรรม​เหล่า​นี้​ก็​เป็น​คน​ตา​บอด​ตา​สั้น และ​ลืม​ไป​ว่า​ตน​ได้รับ​การ​ชำระ​ให้​พ้น​ความ​ผิด​บาป​แล้ว​

อยู่อย่างสงบสุข ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดผล…. ใม่ใช่อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย  ขณะนี้ อารมณ์จิตตก(กลัว)ได้แผ่ปกคลุมอยู่ท่ามกลางคนไทย เพราะความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนบางคน (เราไม่โทษกัน หรือซ้ำเติมใคร) แต่ในฐานะคริสเตียน คนของพระเจ้า  เป็นเกลือและแสงสว่างของโลก นี่คือโอกาสที่เราจะยิ่งต้องเด่นชัดในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อน  ดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้ครบองค์รวม ไม่ละเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อเราจะช่วยคนอื่นให้รอดได้…