“ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

ในยามนี้ ไม่มีใครจะไม่รู้จักคำว่า ความปกติใหม่ new normal ราชบัณฑิตยสภา มีมติให้บัญญัติคำว่า new normal ว่า นิวนอร์มอล, ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยให้ความหมาย ว่า หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษา วิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2563 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม.

ข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าคัดลอกมาจากอินเตอร์เน็ต

เมื่อก่อน เราค่อยๆปรับตัว เพื่อคุ้นกับสิ่งใหม่ แต่วันนี้ การปรับตัวของเรา เป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ถูกบังคับ ควบคุม (จะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจ) วันนี้ข้าพเจ้าได้เขียนสูจิบัตรในสาส์นศิษยาภิบาลในหัวข้อที่ชื่อว่า ตื่นตัว และตระหนักรู้  คือการปรับตัว กับกฏ ระเบียบ การเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งเด่วน เพราะนั่นหมายถึง สวัสดิภาพ ความปลอดภัย จากการติดเชื้อ แสดงความรับผิดชอบต่อคนรอบข้าง ไม่เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ  ภาพที่เรากำลังพบเห็นในทางกายภาพนี้ ความจริง พระคัมภีร์ได้กล่าวมานานเกี่ยวกับ วิถีชีวิตใหม่ ในทางจิตวิญญาณ คือการกำจัดการแพร่ระบาด(บาป)

ยากอบ 5:19-20  19 พี่​น้อง​ของ​ข้าพเจ้า ถ้า​คน​ใด​ใน​พวก​ท่าน​หลง​ผิด​ไป​จาก​ความ​จริง และ​ผู้ใด​ชัก​จูง​เขา​ให้​เขา​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​20 จง​ให้​ผู้​นั้น​รู้​เถิด​ว่า ผู้​ที่​ช่วย​คน​บาป​คน​หนึ่ง​ให้​พ้น​จาก​ทาง​ผิด​ของ​เขา​นั้น ​ก็​ได้​ช่วย​จิต​วิญญาณ​ของ​เขา​ให้​รอด​พ้น​จาก​ความ​ตาย และ​ได้​กำจัด​บาป​เสีย​มาก​มาย

ชีวิตใหม่ คือ วิถีปกติใหม่ของคริสเตียน เพื่อหยุดการแพร่ระบาด(บาป) ในตนเอง การชักจูงให้คนกลับใจใหม่ คือการหยุดการแพร่ระบาด(บาป)

นิยามคำว่า บาป ในพระคัมภีร์ แปลว่า miss the mark   พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าที่กำหนดไว้แล้ว

มีคำพูดอธิบายคำว่า พลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า กล่าวว่า มีบางอย่างที่เราควรทำ แต่ละเลยไม่ทำ ก็เป็นบาป มีบางอย่างที่ไม่ควรทำ แต่ได้ทำไป คือการขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

นิวนอร์มอล ความปกติใหม่ มีคำสามคำที่เราต้องปรับตัวให้ได้ คือคำว่า Do (ต้องทำ)  Don’t do (ห้ามทำ) และ Should do (ควรทำ) มีกฏระเบียบของสังคมใหม่ออกมา พื้นฐานก็คือ ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากาก ถูกวัดไข้ในทุกที่ที่ไป  ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหาร ก่อนหยิบจับภาชนะ จานช้อน ชาม สำหรับตนเอง หรือคนอื่น ต้องล้างมือ รักษาระยะห่าง มีภาพตลก ที่ร้านคาเฟ่ในประเทศเยอรมันนี้  แจกหมวกให้ลูกค้าใส่ ขณะนั่งดื่มกาแฟในร้านนี้

(ดูภาพประกอบ)  ใส่หมวกที่มีแท่งฟองน้ำ(ว่ายน้ำ) บนศีรษะ ถ้าเผลอขยับใกล้กัน ฟองน้ำจะตีกันก่อน

ชีวิตใหม่ ที่เราได้รับจากการกลับใจใหม่และเดินในวิถีทางของพระเยซูคริสต์เจ้า เราได้รักษาระยะห่างจากบาป และสิ่งดำมืดของโลกนี้อย่างไร?

ชีวิตใหม่ ตามคำสอนของพระคัมภีร์ได้สอนให้เราหยุดแพร่เนื้อร้าย ด้วยคำพูดที่นำไปสู่การอธรรม

2ทิโมธี 2:15-17  15 จง​อุตส่าห์​สำแดง​ตน​ว่า​ได้​ทรง​พิสูจน์​แล้ว​เป็น​คนงาน​ที่​ไม่​ต้อง​อาย ใช้​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง​อย่าง​ถูกต้อง​16 จง​หลีก​เสีย​จาก​คำ​สอน​ที่​ไร้​คุณธรรม เพราะ​คำ​อย่าง​นั้น​จะ​นำ​คน​ไปสู่​อธรรม​มาก​ยิ่งขึ้น​17 และ​คำพูด​ของ​เขา​จะ​แพร่​ออกไป​เหมือน​แผล​เนื้อร้าย…..

รากศัพท์กรีก คำว่า แพร่ออกไป แปลว่า กิน เหมือนเนื้อร้าย คือมะเร็ง ที่ลามกินออกไปที่ตรงไหน ก็ทำให้เนื้อที่ดี กลายเป็นเนื้อร้าย และกินไปเรื่อยๆ  เหมือนกับเชื้อโควิด เข้าทางระบบทางเดินหายใจ และเข้าไปในปอด ทำลายปอด ทำให้ปอดเสียหาย (กินปวด)    คำสอนที่ไร้คุณธรรม นำคนไปสู่การอธรรม ก็ทำงานแบบนั้น ไปตรงไหน ก็เปลี่ยนความจริง เป็นความเท็จ เปลี่ยนสิ่งที่ชอบธรรม เป็นสิ่งที่อธรรม เปลี่ยนรักให้เป็นเกลืยดชัง เปลี่ยนความหวานให้กลายเป็นขม ที่พระคัมภีร์เรียกว่า รากขมขื่น ทำให้เกิดความเสียหาย

ฮีบรู 12:15  15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​

ความปกติใหม่ ของชีวิตใหม่ การกลับใจใหม่บ่อยๆ คือเรื่องปกติ การไม่ให้รากขมขื่นงอกขึ้นมาก  คือการรักษาระยะห่าง bitterroot distancing

คำว่า เป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป รากศัพท์กรีกคำนี้ แปลว่า contaminate แปลว่า ปนเปื้อน หรือคำว่า pollute แปลว่า ก่อให้เกิดมลพิษ (ทางศีลธรรม จริยธรรม ก็คือ บาป) ฉบับคิงส์เจมส์ใช้คำว่า  defile แปลว่า มลทิน

สำหรับเชื้อโควิด ทำให้ปอดติดเชื้อ  สำหรับชีวิตใหม่ ชีวิต เป็นมลทิน ปนเปื้อน และก่อให้เกิดมลพิษ

ชีวิตใหม่ หลังจากกลับใจใหม่ คือวิถีปกติใหม่ ที่รักษาระยะห่างจากบาป รักษาคำพูดของตนเองไม่ให้แพร่แบบเนื้อร้าย(มะเร็ง) และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ คือ รักษาอารมณ์ของตนเองไม่ให้บูด ส่งกลิ่นเหม็นๆ ไปให้กับคนรอบข้าง

ขีวิตใหม่ คือความปกติใหม่ ของคริสเตียน แรกๆเราอาจไม่คุ้น แต่ตอ่ไป ก็จะกลายเป็นปกติของชีวิต

2โครินธ์ 5:16-17  16 เหตุ​ฉะนั้น​ตั้งแต่​นี้​ไป เรา​จะ​ไม่​พิจารณา​ผู้ใด​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก แม้ว่า​เมื่อก่อน​เรา​เคย​พิจารณา​พระ​คริสต์​ตาม​มาตรฐาน​ของ​โลก​ก็​จริง แต่​เดี๋ยวนี้​เรา​จะ​ไม่​พิจารณา​พระ​องค์​เช่นนั้น​อีก​17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

ชีวิตใหม่  มีสายตาและความรู้สึกใหม่ให้กับคนอื่น คนรอบข้าง ไม่ตัดสินใครตามมาตรฐานโลก มาตรฐานของเนื้อหนังของตนเอง และไม่แพร่มาตรฐานการตัดสินเหล่านี้ไปให้กับคนอื่น

ชีวิตใหม่  ทำให้เราสามารถปรับตัวได้ดียิ่ง กับนิวนอร์มอลที่เรากำลังเผชิญ  เพราะการปรับตัวกับชีวิตใหม่ ยากกว่า หลายเท่า เนื่องจากต้องใช้ใจใหม่ ที่เราได้รับมา จากพระเจ้า

เอเสเคียล36:26-27 26 เรา​จะ​ให้​ใจ​ใหม่​แก่​เจ้า​และ​เรา​จะ​บรรจุ​จิต​วิญญาณ​ใหม่​ไว้​ใน​เจ้า เรา​จะ​นำ​ใจ​หิน​ออกไป​เสีย​จาก​เนื้อ​ของ​เจ้า และ​ให้​ใจ​เนื้อ​แก่​เจ้า​27 และ​เรา​จะ​ใส่​วิญญาณ​ของ​เรา​ภาย​ใน​เจ้า​และ​กระทำ​ให้​เจ้า​ดำเนิน​ตาม​กฎเกณฑ์​ของ​เรา และ​ให้​รักษา​กฎหมาย​ของ​เรา​และ​กระทำ​ตาม​

ใจใหม่ ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในหนังสือพยากรณ์เอเสเคียล เป็นจริง เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมา และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ กับผู้ที่กลับใจใหม่ (สารภาพบาป) และตั้งใจรักษาระยะห่างจากบาป บังเกิดใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ดำเนินชีวิตใหม่ พระเยซูทรงตรัสถึงชีวิตใหม่ เป็นถุงหนังใหม่ ที่จะรับการบรรจุจิวิญญาณใหม่

ลูกา 5:37-38  37 ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​มา​ใส่​ไว้​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​น้ำ​องุ่น​หมัก​จะ​ทำ​ให้​ถุง​หนัง​เก่า​ขาด​ไป และ​น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย​38 แต่​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่​

คำสอนของพระเยซูในตอนนี้ แม้จะอยู่ในบริบทของเรื่องพิธีกรรมการถืออดอาหาร พิธีล้างมือก่อนกินอาหาร ที่พวกฟาริสีเคร่งครัด (ไม่ใช่เพราะกลัวติดเชื้อโรค) แต่ความจริง พระเจ้าทรงให้ธรรมบัญญัติแก่คนอิสราเอลในยุคหลายพันปี เพื่อสุขอนามัยเป็นวิถีปกติใหม่ของทาสฮีบรูหลังออกจากอิยิปต์โดยการนำของโมเสส  แต่ในเวลาต่อมา สุขอนามัยเหล่านี้ กลายเป็นกฏข้อห้าม เคร่งครัด เป็นพิธีกรรมทางศาสนาไป

วันนี้ เราจะต้องปรับสถานที่ กฏระเบียบต่างๆสำหรับการเปิดโบสถ์ต้นเดือนมิย.นี้ พี่น้องที่มาโบสถ์จะพบกับวิถีปกติใหม่ ที่ไม่คุ้นเคย จนคุ้นเคย และระวังว่า  คนในยุคหลังจากเรา อาจเอาหน้ากากอนามัยมาทำเป็นรูปเคารพ หรือการนั่งห่างกันเป็นข้ออ้างทางพิธีกรรมก็ได้ (นานาจิตตัง ของคนยุคสุดท้ายที่ทำอะไรเพี้ยนได้เสมอ)

ชีวิตใหม่ ในพระเยซูคริสต์ อาจถูกบิดเบือนไปจากความจริง(แล้ว)  การรับใช้ การทำพันธกิจ แบบที่เรียกว่า คริสเตียนบริการ หรือ อะไรก็ตาม อาจกลายเป็นแฟชั่น ค่านิยมบางอย่าง แต่สาระ แก่นแท้ของศาสนาหายไป กลายเป็นกิจกรรม นมัสการ ร้องเพลง สอนดนตรี สร้างสัมพันธ์  แต่วิถีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ไม่เด่นชัด

ถุงหนังใหม่ กับน้ำองุ่นใหม่ ที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอดคล้องกับคำพยากรณ์เอเสเคียล  คำสำคัญ คำว่า บรรจุ วิญญาณใหม่ คำว่า น้ำองุ่นใหม่ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์  ที่มีคุณภาพไม่เปลี่ยน แต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยน คือถุงหนังที่จะบรรจุพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้องเป็นถุงหนังใหม่ ไม่ใช่กิจกรรมใหม่ บุกเบิกใหม่ กิจกรรมใหม่ (ของคนรุ่นใหม่) สิ่งเหล่านั้น เป็นเพียงแค่เครื่องมือ แต่แก่นแท้ของสาระคือน้ำพระทัยพระเจ้า คือ ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ที่ต้องเกิดขึ้น

ชีวิตใหม่ จะดำเนินไปตามสิ่งที่บรรจุในชีวิตใหม่ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์  คำว่า ฉีกขาด (ถุงหนังเก่า คือความพยายามที่จะใช้ชีวิตเก่า กับวิถีชีวิตใหม่ มันไปด้วยกันไม่ได้ น้ำองุ่นจะรั่ว ถุงหนังก็จะเสียไป

ลูกา 5:37-38  37 ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​มา​ใส่​ไว้​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​น้ำ​องุ่น​หมัก​จะ​ทำ​ให้​ถุง​หนัง​เก่า​ขาด​ไป และ​น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย​38 แต่​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่​

คำว่า ถุงหนังก็จะเสียไป ก็คือ มีรูรั่ว ใช้การไม่ได้ บรรจุอะไรก็ไม่ได้  ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป เพราะว่า สำหรับถุงหนัง (กระเพาะอูฐ) ต้องไม่มีรอยเย็บ เพราะบรรจุของเหลวไม่ได้ ชีวิตที่รั่ว แตก ซ่อมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ (หลักของเอลียาห์เฮ้าส์ คือ ซ่อมไม่ได้ แต่ให้หลุดจากอิทธิพลของสิ่งที่แตกหักได้)  พระเยซูทรงตรัสกับ ฟาริสี นิโคเดมัส เรื่องการบังเกิดใหม่ เท่านั้น คือชีวิตใหม่

ยอห์น 3:5-7  5 ​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่ได้​บังเกิด​ใหม่​จาก​น้ำ​และ​พระ​วิญญาณ ผู้​นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่ได้​ 6 ซึ่ง​บังเกิด​จาก​เนื้อ​หนัง​ก็​เป็น​เนื้อ​หนัง และ​ซึ่ง​บังเกิด​จาก​พระ​วิญญาณ​ก็​เป็น​วิญญาณ​7 อย่า​ประหลาด​ใจ​ที่​เรา​บอก​ท่าน​ว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​บังเกิด​ใหม่​

คำว่า บังเกิดใหม่ คือการเกิดใหม่จากเบื้องบน ทำให้เกิด นั่นหมายความว่า มาตรฐานของสวรรค์ ตัดสิน ไม่ใช่มนุษย และวันนี้ มาตรฐานของสวรรค์ได้มาถึงเรา เป็นพระคุณ ไม่ใช่ความชอบธรรมของตัวเราเอง สวรรค์ทำให้เราบังเกิดใหม่ได้ สิ่งที่สำคัญก็คือ เราต้องกลับใจใหม่ ตามที่พระวิญญาณทรงสำแดงแก่เรา ไม่ใช่เราคิดเอง รู้สึกเอง เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเลือกบรรจุในจิตใจใหม่ พระองค์เป็นผู้ตรวจสอบจิตใจของเราว่า พระองค์จะอยู่ในเราได้หรือไม่ เราไม่ได้เลือกพระองค์ แต่พระองค์ทรงเลือกเรา

ยอห์น 15:16 16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​ได้​เลือก​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ได้​แต่งตั้ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ให้​ท่าน​ไป​เกิดผล และ​เพื่อ​ให้ผล​ของ​ท่าน​คง​อยู่ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา ​พระ​องค์​จะ​ได้​ประทาน​สิ่ง​นั้น​ให้แก่​ท่าน​

มัทธิ; 28:20  20 …..นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

นี่คือชีวิตใหม่ในพระคริสต์  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระองค์จะอยู่ด้วยกับเรา ขอให้เรารักษาระยะห่างจากบาป ห่างไกลจากรากขมขื่น ไม่แพร่ระบาดเนื้อร้าย(ทำให้ใจตายด้าน) หนีการทดลองให้ทำบาป หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้เกิดการอธรรม คนที่อยู่ในชีวิตใหม่ ในพระคริสต์ จริงๆ จะรู้ว่า สิ่งใด ควรทำ ต้องทำ ห้ามทำ  ไม่มีคำว่า ไปไม่รอด สำหรับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เราจะรอดได้ทั้ง ชีวิตนิรันดร์ และชีวิตปัจจุบันด้วย อาเมน

By admin