“หายดี”

อิสยาห์ 53:5 5 แต่​ท่าน​ถูก​บาดเจ็บ​เพราะ​ความ​ทรยศ​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย ท่าน​ฟก​ช้ำ​เพราะ​ความ​บาป​ผิด​ของ​เรา การ​ตี​สอน​อัน​ทำ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​สมบูรณ์​นั้น ตก​แก่​ท่าน ที่​ท่าน​ต้อง​ฟก​ช้ำ​นั้น​ก็​ให้​เรา​หาย​ดี

ฉบับแปล 2011 ได้แปลคำว่า ทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์ ด้วยคำว่า สวัสดิภาพ รากศัพท์ฮีบรู (ชาโลม) แปลว่า สันติสุข มีความสุข  ความเป็นเพื่อน  และแปลคำว่า หายดี ด้วยคำว่า ได้รับการรักษา รากศัพท์ฮีบรู (ราฟาห์) แปลว่า การซ่อมแซม การเยียวยา

หนังสืออิสยาห์ตอนนี้ ได้พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ (พระเมสสิยาห์) พระองค์มาเพื่อทนทุกข์ทรมาน ร่างกายต้องฝกช้ำแตกหักเพื่อจะนำการคืนสู่สภาพดี ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และระหว่างมนุษย์กับกับมนุษย์  ที่สำคัญคือ จิตใจของมนุษย์ที่จะคืนดีจะต้องรับการเยียวยารักษาให้หายดี ส่วนใหญ่ในปัญหาของความสัมพันธ์ ก็คือ บาดแผลที่เกิดขึ้นทำให้บาดเจ็บ เจ็บปวด และยากจะให้อภัย เมื่อไม่มีการให้อภัย การคืนดีก็ไม่สามารถเกิดขึ้น และเป็นที่มาของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน  และนี่อาจเป็นที่มาของคำสอนเรื่องการอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนสาวกให้รู้จักการอธิษฐานเพื่อให้ได้รับคำตอบจากพระเจ้า

มัทธิว 6:12 12 และ​ขอ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ผิด​ของข้า​พระ​องค์ เหมือน​ข้า​พระ​องค์​ยกโทษ​ผู้​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​นั้น

ในคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นนัยยะให้เราได้เห็นว่า ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า มาจากยกโทษให้อภัยกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน ในคำอุปมาของพระเยซูคริสต์เรื่องการไม่ยกหนี้(เล็กน้อย)ให้กับทาสด้วยกัน ทำให้นายไม่พอใจและไม่ยกหนี้ทาสที่ไม่สัตย์ซื่อเป็นหนี้จำนวนมากที่ตนเองไม่สามารถชดใช้หนี้ได้  หายดี คือสัญญาณของความสามารถในการยกโทษให้อภัยให้แก่กันและกัน และน้ำพระทัยของพระเจ้า คือต้องการให้เกิดการหายดี ไม่ใช่ยังคงจมอยู่กับความขมขื่น เจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดี นั่นคือเหตุผลว่า ทำไม พระเจ้าจึงเข้มงวดกับการไม่ยกโทษให้กับคนที่ไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่น

By admin