“พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด”

เพลงพระคุณพระเจ้า Amazing grace เป็นเพลงที่ร้องไปทั่วโลกมากมายหลายภาษา มีความหมายถึง การช่วยกู้ของพระเจ้ามาในยามที่มนุษย์อ่อนแอ ช่วยตัวเองไม่ได้ และไม่ได้อยู่ในสถานะที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือ แต่พระเจ้ายังทรงช่วย โดยประทานพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเป็นพระผู้ช่วย…..ในตอนท้ายหลังจากจบเพลงในวิดีโอนี้   ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนี้  เราคงไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้คนมากมาย และดูเหมือนว่า การสูญเสียนี้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้  ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักว่า ชีวิตของคนเรานั้นช่างเปราะบางเหลือเกิน   แต่พระคุณและความรักของพระเยซูคริสต์นั้น แข็งแกร่งเหนือชีวิตและความตาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด จงร้องออกพระนามของพระเยซูคริสต์   พระนามของพระเยซูคริสต์ถูกร้องเรียกเป็นภาษาต่างๆมากมาย จากปากของคนหลายชาติหลายภาษา จากประสบการณ์ของคนเหล่านี้ เขาพบว่า พระนามของพระเยซูคริสต์ นำการปกป้อง และการช่วยให้รอดมาถึงพวกเขา

กิจการ 4:12 12 ​ใน​ผู้อื่น​ความ​รอด​ไม่​มี​เลย ด้วย​ว่า​นาม​อื่น​ซึ่ง​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ได้ ไม่​ทรง​โปรด​ให้​มี​ใน​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั่ว​ใต้​ฟ้า”

ฟิลิปปี 2:9  9 เหตุ​ฉะนั้น​พระ​เจ้า​จึง​ได้​ทรง​ยก​พระ​องค์​ขึ้น​อย่าง​สูง และ​ได้​ประทาน​พระ​นาม​เหนือ​นาม​ทั้ง​ปวง​ให้แก่​พระ​องค์​

มัทธิว 18:20  20 ด้วย​ว่า​มี​สอง​สาม​คน​ประชุม​กัน​ที่​ไหนๆ ใน​นาม​ของ​เรา เรา​จะ​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ที่​นั่น”

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ทรงให้พระมหาบัญชา การช่วยมนุษย์ให้รอด

มัทธิว 28:19-20  19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

คำสัญญาของพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คือการอยู่ด้วย อยู่ตลอดเวลา อยู่ให้ถึงที่สุด อยู่จนกว่าทุกอย่างจะจบลง  บางครั้งที่เราอยากจะให้ใครสักคนอยู่กับเรา ช่วยเหลือ ช่วยอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้จบ ไม่ใช่ครี่งๆกลางๆ แต่เรามักจะพบกับความผิดหวังบ่อยๆ  บางคนสัญญาไว้อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ แต่ก็ทำไม่ได้ (ทั้งๆที่คำสัญญานั้นจริงใจ ตั้งใจ) แต่เพราะความจำกัดในความเป็นมนุษย์ ทำให้คนบางคนที่ดูเหมือนเข้มแข็ง แต่กลับพบว่า อ่อนแอ คนบางคนที่เก่งกาจสามารถ แต่ก็จนปัญญา เมื่อต้องเจอกับความจำกัดของตนเอง กับสถานการณ์ที่เกินการควบคุม

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด  กับคำสัญญาที่เป็นจริง  ทรงสามารถ และทรงรักษาสัญญา ทรงทำได้อย่างที่ทรงสัญญา  การทำบทบาทพระผู้ช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ ไม่ได้จบลงเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กางเขน  และถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ แต่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย   พระองค์ต้องตายเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากการต้องรับการพิพากษาบาป เป็นเรื่องชีวิตหลังความตาย ไม่ใช่แค่อนาคตเท่านั้น  แต่….

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด เป็นปัจจุบัน ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ พระองค์ดำรงอยู่เพื่อทำหน้าที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพื่อให้เราสามารถเผชิญอยู่กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  แต่พระองค์ยังทรงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามโลก

ฮีบรู 13:8 8 ​พระ​เยซู​คริสต์​ยัง​ทรง​เหมือนเดิม​ใน​เวลา​วาน​นี้ และ​เวลา​วันนี้ และ​ต่อๆ ไป​เป็น​นิจ​กาล​

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทันที โทรหาใครก็ไม่มีใครรับสาย ส่งไลน์ไป ก็ไม่อ่าน จนปัญหาของข้าพเจ้ารับการแก้ไขไปแล้ว คนเหล่านนั้นถึงจะอ่านไลน์ โทรฯกลับมา ข้าพเจ้าบอกบางคนที่สนิทๆกันว่า  ฉันคงตายไปนานแล้ว  เพิ่งจะอ่านไลน์ หรือโทรฯกลับมา และคุณรู้ไม๊ว่า ปัญหาของข้าพเจ้าในยามที่ติดต่อใครไมได้เลย ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมดมาจากการร้องเรียกหาพระเยซูคริสตส์ พระผู้ช่วยให้รอด

มีการเก็บสถิติคนฆ่าตัวตายสำเร็จ เพราะไม่มีใครรับสาย ไม่มีใครอ่านไลน์  (จำนวนครั้ง 30 ครั้ง)  จงตระหนักว่า ถ้ามีใครโทรหาคุณถี่ขนาดนั้น แสดงว่า เขากำลังไม่มีใครช่วยเขาได้จริงๆแล้ว และเสี่ยงมากที่จะกำลังคิดฆ่าตัวตาย

ในยามที่คนเราจนหนทางที่สุด  ไม่มีใครเลย ตอนนั้นแหล่ะ เรามักจะคิดถึงพระคิดถึงเจ้า  เรามักจะคิดถึงคนก่อน แต่ตอนคับขันที่สุด ที่รู้แน่แก่ใจว่า ใครก็ช่วยไม่ได้ ตอนนั้นแหล่ะ พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด มาทันเวลาเสมอ 

สาวกของพระเยซูคริสต์ขณะนั่งเรือเจอกับพายุ  มีสองตอน ตอนที่พระเยซูอยู่ในเรือ และตอนที่พระเยซูอยู่นอกเรือ

เมื่อพระเยซูอยู่ในเรือ…..

ลูกา 5:22-25 22 อยู่​มา​วัน​หนึ่ง​พระ​องค์​เสด็จ​ลง​เรือ​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์ แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ให้​เรา​ข้าม​ทะเลสาบ​ไป​ฟาก​ข้าง​โน้น” เขา​ก็​ถอย​เรือ​ออกไป​23 เมื่อ​กำลัง​แล่น​ไป​พระ​องค์​บรรทม​หลับ และ​บังเกิด​พายุ​กล้า​กลาง​ทะเล น้ำ​เข้า​เรือ​อยู่​น่า​กลัว​จะ​มี​อันตราย​24 เขา​จึง​มา​ปลุก​พระ​องค์​ว่า “อาจารย์​เจ้า​ข้า อาจารย์​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​กำลัง​จะ​จม​อยู่​แล้ว” ​พระ​องค์​จึง​ทรง​ตื่น​ขึ้น​ห้าม​ลม​และ​คลื่น แล้ว​คลื่น​ลม​ก็​หยุด​เงียบ​สงบ​ทีเดียว​25 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ความ​เชื่อ​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน” เขา​เหล่า​นั้น​กลัว​และ​ประหลาด​ใจ​พูด​กัน​ว่า “ท่าน​นี้​เป็น​ผู้ใด​จึง​สั่ง​บังคับ​ลม​และ​น้ำ​ได้ ลม​กับ​น้ำ​นั้น​ก็​เชื่อ​ฟัง​ท่าน”

ข้าพเจ้า​กำลัง​จะ​จม​อยู่​แล้ว”  พระเยซูทรงตื่นทันที และจัดการกับพายุที่พัดโถม เอาน้ำเข้าเรือ ที่สาวกกลัวเรือจะจม

วันนี้ เรากำลังมีความรู้สึกเหมือนน้ำเข้าเรือ และกำลังจมอยู่แล้วหรือไม่?  และเรากำลังร้องเรียกหาใครช่วย?

ยังมีคำถามอีกว่า  เรากำลังเดินในเส้นทางเดียกวันกับพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด? หรือเรากำลังเดินในทางของตัวเราเอง  เรากำลังตามใคร มีใครเป็นผู้ชี้นำทางให้กับเรา…..

มัทธิว 16:24 24 ขณะนั้น​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา

เมื่อพระเยซูอยู่นอกเรือ….

มาระโก 6:45-52 45 ครั้น​แล้ว​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ให้​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์ ลง​เรือ​ข้าม​ไป​ยัง​เมือง​เบธ​ไซ​ดา​ก่อน ส่วน​พระ​องค์​ทรง​รอ​ส่ง​ประชาชน​กลับ​บ้าน​46 เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ลา​เขา​ทั้ง​หลาย​แล้ว ​ก็​เสด็จ​ขึ้น​ภูเขา​เพื่อ​อธิษฐาน​ที่​นั่น​47 เมื่อ​ค่ำ​ลง​แล้ว เรือ​ของ​เหล่า​สาวก​อยู่​กลาง​ทะเล ส่วน​พระ​องค์​อยู่​บน​ฝั่ง​แต่​ผู้​เดียว​48 แล้ว​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​เหล่า​สาวก​ตี​กรรเชียง​ลำบาก​เพราะ​ทวน​ลม​อยู่ ครั้น​เวลา​สาม​ยาม​เศษ ​พระ​องค์​จึง​ทรง​ดำเนิน​บน​น้ำ​ทะเล​ไป​ยัง​เหล่า​สาวก และ​พระ​องค์​ทรง​ดำเนิน​ดัง​จะ​เลย​เขา​ไป​49 เมื่อ​เหล่า​สาวก​เห็น​พระ​องค์​ทรง​ดำเนิน​บน​ทะเล เขา​สำคัญ​ว่า​ผี แล้ว​พา​กัน​ร้อง​อึง​ไป​50 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​เห็น​แล้ว​ก็​กลัว แต่​ใน​ทันใด​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ออก​พระ​โอษฐ์​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ทำ​ใจ​ให้​ดี​ไว้​เถิด เรา​เอง อย่า​กลัว​เลย”51 ​พระ​องค์​จึง​เสด็จ​ขึ้น​ไป​หา​เขา​บน​เรือ​แล้ว​ลม​ก็​เงียบ​ลง​52 เหล่า​สาวก​ก็​ประหลาด​อัศจรรย์​ใจ​เหลือ​ประมาณ เพราะ​ว่า​เรื่อง​ขนม​ปัง​นั้น​เขา​ยัง​ไม่​เข้าใจ แต่​ใจ​เขา​ยัง​มืด​มัว​อยู่

เมื่อสาวกอยู่นอกเรือ แต่พระเยซูอยู่ด้วย (เปโตรเดินบนน้ำได้สองก้าว และจมลง) พระเยซูฉุดเปโตรขึ้นจากน้ำ และให้ลงเรือเหมือนเดิม

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ลงเรือลำเดียวกันกับเรา

ผลลัพธ์คือ  เวลาข้ามฝาก ใช้เวลาข้ามคืน  เพราะความจำกัดของเรือ ที่พาไป ในขณะที่พระเยซูทรงสามารถไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเดินบนน้ำ แต่พระองค์ก็ทรงทำหน้าที่ของพระผู้ช่วย คือ ลงเรือลำเดียวกันกับสาวก เพราะสาวก อย่างเปโตร คนแรก ที่ล้มเหลวในการเดินบนน้ำไปกับพระเยซู  เราลองคิดดูอีกแบบว่า ถ้าเปโตรประสบความสำเร็จ สาวกคนอื่นๆก็จะเดินออกจากเรือ และเดินบนน้ำเหมือนเปโตร

มัทธิว 14:27-32 27 ​ใน​ทันใด​นั้น​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ทำ​ใจ​ให้​ดี​ไว้​เถิด เรา​เอง อย่า​กลัว​เลย”28 ฝ่าย​เปโตร​จึง​ทูล​ตอบ​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ถ้า​เป็น​พระ​องค์​แน่​แล้ว ขอ​ทรง​โปรด​บอก​ให้​ข้า​พระ​องค์​เดิน​บน​น้ำ​ไป​หา​พระ​องค์”29 ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “มา​เถิด” เปโตร​จึง​ลง​จาก​เรือ​เดิน​บน​น้ำ​ไป​หา​พระ​เยซู​30 แต่​เมื่อ​เขา​เห็น​ลม​พัด​แรง​ก็​กลัว และ​เมื่อ​กำลัง​จะ​จม​ก็​ร้อง​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ด้วย”31 ​ใน​ทันใด​นั้น​พระ​เยซู​ทรง​เอื้อม​พระ​หัตถ์​จับ​เขา​ไว้ แล้ว​ตรัส​ว่า “ท่าน​สงสัย​ทำไม ท่าน​ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​เสีย​จริง” 32 เมื่อ​พระ​องค์​กับ​เปโตร​ขึ้น​เรือ​แล้ว ลม​ก็​เงียบ​ลง​

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ทรงเข้าใจความกลัวที่อยู่ในมนุษย์  เมื่อความกลัวของเราได้ควบคุมเราไว้  แต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เข้าใจความจำกัดของเรา  ความจำกัดของเรา ทำให้พระองค์ต้องเปลี่ยนแผนของพระองค์ ที่จะไปได้เร็วกว่าเรือ พระองค์จำต้องลงเรือกับเปโตรไปด้วย  บ่อยครั้ง ความล่าช้า ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากความจำกัดของมนุษย์เอง

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อช่วยให้เราสามารถเดินได้ด้วยตัวเอง แต่หากเราล้มเหลว พระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะฉุดเราขึ้นมา และชี้จุดบกพร่องของเราให้เรารู้ว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราล้มเหลว

ยากอบ 1:5 5 ถ้า​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​ขาด​สติปัญญา ​ก็​ให้​ผู้​นั้น​ทูล​ขอ​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​พระ​กรุณา​และ​มิได้​ทรง​ตำหนิ แล้ว​ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​

มีคำเปรียบเทียบเรื่องการพึ่งพาตนเอง ด้วยเรื่องการจบน้ำ และมีคนมายืนอยู่ที่ชายฝั่งตะโกนสอนเราว่า ทำท่าว่ายน้ำสิ ยกมือขึ้น ตีขา และก็ว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง คุณว่า คนที่ว่ายน้ำไม่เป็น และกำลังจะจมน้ำ จะช่วยตัวเองได้ไม๊?  สถานการณ์ของคนๆนี้คือต้องการคนช่วย

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด มาในขณะที่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้ 

โรม 5:8 8 แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย คือ​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น ​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​

การช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ที่เราต้องทำตัวให้ดีก่อน แล้วพระองค์จึงจะช่วย

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ช่วยคนให้ได้มากที่สุด  อย่างเพลงพระคุณพระเจ้า ที่มีตอนหนึ่ง กล่าวถึง การช่วยคนบาป คนชั่ว พระเยซูคริสต์ได้ทำหน้าที่พระผู้ช่วยให้รอดที่ช่วยคนทุกคน ไม่เลือกว่า คนๆนั้นจะบาปหรือชั่วเพียงใด แต่หากตกอยู่ในอันตราย และกำลังจะพินาศ  นั่นคือคนที่พระเยซูคริสต์ ทรงทำหน้าที่พระผู้ช่วยให้รอด  สปิริตนี้ อยู่ในหมอที่มีคุณธรรมทุกคน จะไม่เลือกว่า คนป่วย เป็นใคร คนละสี คนละพวก คนฝ่าย หรือเป็นศัตรู

มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำร้ายหมอ พยาบาลในโรงพยาบาล เมื่อไม่นานมานี้ว่า ตามหลักสากล  โดยเฉพาะในยามสงคราม รพ. หน่วยแพทย์พยาบาล จะเป็นสถานที่และบุคลลที่รับการปกป้อง และหลีกเลี่ยงการโยนระเบิดใส่ หรือทำร้ายคนในโรงพยาบาล

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง สงครามฝ่ายวิญญาณ ที่มีมิติที่มองไม่เห็น เป็นสงครามระหว่างความสว่างกับความมืด พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เป็นดังแสงสว่างเข้ามาในโลกแห่งความมืด  มีศัตรูแห่งความมืด ครอบคลุมโลกนี้ด้วยความมืด สงครามนี้ดุเดือด ไม่มีเมตตาจากศัตรูแห่งความมืดเลย แต่มีกฏฝ่ายวิญญาณในขณะมีสงครามด้วยเช่นกัน ก็คือ ที่ใดที่มีแพทย์ผู้ประเสริฐ คือพระเยซูคริสต์ อยู่ที่นั่น  วิญญาณชั่วจะต้องรีบปล่อยคนที่มันกำลังทำร้ายทันที

ลูกา 4:31-36 31 แล้ว​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ถึง​เมือง​คา​เปอร​นา​อุม​แคว้น​กา​ลิลี และ​ทรง​สั่ง​สอน​พวก​เขา​ใน​วัน​สะ​บา​โต32 เขา​ก็​อัศ​จรรย์​ใจ​ด้วย​คำ​สอน​ของ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​ดำ​รัส​ของ​พระ​องค์​ประ​กอบ​ด้วย​สิทธิ​อำ​นาจ 33 มี​คน​หนึ่ง​ใน​ธรรม​ศาลา​ที่​มี​ผี​โส​โครก​เข้า​สิง ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า34 “พระ​เยซู​ชาว​นา​ซา​เร็ธ พระ​องค์​มา​ยุ่ง​กับ​เรา​ทำไม? พระ​องค์​มา​ทำ​ลาย​เรา​หรือ? ข้า​รู้​ว่า​พระ​องค์​เป็น​ใคร พระ​องค์​คือ​องค์​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า”35 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ห้าม​มัน​ว่า “นิ่ง​เสีย จง​ออก​มา​จาก​ตัว​เขา” ผี​นั้น​ก็​ทำ​ให้​เขา​ล้ม​ลง​ท่าม​กลาง​ฝูง​ชน แล้ว​ก็​ออก​จาก​ตัว​เขา แต่​ไม่​ได้​ทำ​อัน​ตราย​เขา​เลย36 ทุก​คน​ก็​ประ​หลาด​ใจ​พูด​กัน​ว่า “ถ้อย​คำ​ของ​คน​นี้​มี​อะไร​พิ​เศษ​นะ เพราะ​ท่าน​สั่ง​ผี​โส​โครก​ด้วย​สิทธิ​อำ​นาจ​และ​ฤทธิ์​เดช และ​พวก​มัน​ก็​ออก”

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด อยู่ที่ไหน สงครามต้องละเว้น สันติสุข ความสงบสุขบังเกิดขึ้น จิตใจได้พัก แม้ในสนามรบ ก็ต้องหยุดยิง ที่อื่นจะรบกันได้ แต่ที่นี่ต้องสงบ เพราะพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ท่ามกลางที่นั่น

ยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด

By admin