“จับมือขวาร่วมกัน….” (Hi 5)

กาลาเทีย 2:9  9 เมื่อ​ยากอบ​กับเค​ฟาส​และ​ยอห์น​ผู้​ที่​เขา​นับ​ถือ​ว่า​เป็น​หลัก ได้​เห็น​พระ​คุณ​ซึ่ง​ประทาน​แก่​ข้าพเจ้า​แล้ว ​ก็​ได้​จับ​มือ​ขวา​ของ​ข้าพเจ้า​กับ​บารนาบัส​ แสดง​ว่า​เรา​เป็น​เพื่อนร่วม​งานกัน เพื่อให้​เรา​ไป​หา​คน​ต่างชาติ และ​ท่าน​เหล่า​นั้น​จะ​ไป​หา​พวก​ที่​ถือ​พิธี​เข้า​สุหนัต​

ไฮไฟว์  Hi5 เป็นสัญญลักษณ์ยกมือขวาแตะมือขวาของอีกคน ในยุคของเราอาจตีความว่า คือการทักทายกัน แต่เรามาดูในพระคัมภีร์มีการทำไฮไฟว์ สัญญลักษณ์จับมือขวากันมานานนับสองพันกว่าปีแล้ว  อัครทูตเปาโลและอัครทูต อัครสาวก ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์คนอื่นๆ ต่างไฮไฟว์กันในการทำงานร่วมกัน คือเป็นทีมเดียวกัน  แม่ละทีมจะรับมอบหมายภาระกิจ เป้าหมาย กลุ่มคนที่ต่างกัน ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ ทีมของอ.เปาโลกับอ.บารนาบัสจะไปเพื่อหาคนต่างชาติ และทีมของอ.เปโตร ยากอบ และยอห์นจะไปไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุหนัต(คนยิวด้วยกัน) แต่ทั้งหมดต่างไฮไฟว์ Hi5 กันและกัน เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้จะดูเหมือนต่างคนต่างทำ แต่ก็เพื่อให้คนที่ตนเองมุ่งไปหา (ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้ามาก่อน) ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าในหนังสือมัทธิว…

มัทธิว 28:19-20 19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

ในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าในประโยคสุดท้าย แม้พระองค์จะไม่ใช้คำว่า จับมือขวา แต่พระองคตรัสว่า…อยู่ด้วยเสมอไป(คลอดเวลา) นั่นคือ การเป็นทีมเดียวกันกับเหล่าสาวกของพระองค์ ที่เป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ ออกไปทำงานด้วยกัน ที่เรียกว่า พันธกิจ แปลว่า ภารกิจผูกพันนี้จะสำเร็จแน่นอน เมื่อเราไฮไฟว์กับพระองค์เป็นทีมเดียวกัน อาเมน

อิสยาห์ 41:10 10 อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า อย่า​ขยาด เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เรา​จะ​หนุน​กำลัง​เจ้า เออ เรา​จะ​ช่วย​เจ้า เออ เรา​จะ​ชู​เจ้า​ด้วย​มือ​ขวา​อันมี​ชัย​ของ​เรา

By admin