“ลุกขึ้น! ฉายแสงร่วมกัน!

อิสยาห์ 60:1-3,5 1 จง​ลุก​ขึ้น ฉาย​แสง เพราะ​ว่า​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า​มา​แล้ว​ และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า 2 เพราะ​ว่า​ดู​เถิด ความ​มืด​จะ​คลุม​แผ่นดิน​โลก และ​ความ​มืด​ทึบ​คลุม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า และ​เขา​จะ​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​เหนือ​เจ้า 3 และ​บรรดา​ประชาชาติ​จะ​มายัง​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า และ​พระ​ราชา​ทั้ง​หลาย ยัง​ความ​สุกใส​แห่ง​การ​ขึ้น​ของ​เจ้า …5 แล้ว​เจ้า​จะ​เห็น​และ​ปลาบ​ปลื้ม ใจ​ของ​เจ้า​จะ​ตื่นเต้น​และ​เปรม​ปรีดิ์ เพราะ​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​ทะเล​จะ​หัน​มา​หา​เจ้า ทรัพย์​สมบัติ​ของ​บรรดา​ประชาชาติ​จะ​มายัง​เจ้า

พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์แก่ชนชาติอิสราเอลในคำเผยพระวจนะนี้ได้กล่าวถึง ความสว่าง และพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือคนอิสราเอล แปลว่า คนอิสราเอลกลุ่มนี้มีชีวิตที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย และมีชีวิตอยู่กับความสว่างของพระเจ้า ขณะที่โลกนี้ถูกปลกคลุมไปด้วยความมืด (มืดทึบ) แต่พระสิริและความสว่างของพระเจ้ายังอยู่เหนือคนอิสราเอลกลุ่มนี้ สำหรับเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราเป็นคนต่างชาติที่พระคัมภีร์เอเฟซัสได้พูดถึงความเป็นคนๆเดียวกันกับอิสราเอล The one new man เพื่อจะตอบสนองและได้รับพระสัญญาอย่างเดียวกัน

เอเฟซัส 2:14-15 14 เพราะ​ว่า​พระ​องค์​เอง​ทรง​เป็น​สันติ​ภาพ​ของ​เรา โดย​ร่าง​กาย​ของ​พระ​องค์ ทรง​ทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน และ​ทรง​รื้อ​กำ​แพง​ที่​แยก​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​คือ​การ​เป็น​ศัตรู​กัน15 ทรง​ทำ​ให้​ธรรม​บัญ​ญัติ​ซึ่ง​ประ​กอบ​ด้วย​บัญ​ญัติ​และ​คำสั่ง​ต่างๆ นั้น​เป็น​โมฆะ เพื่อ​สร้าง​ให้เป็น​คน​ใหม่​คน​เดียว​กัน​ใน​พระ​องค์​จาก​คน​สอง​ฝ่าย​นั้น เช่น​นั้น​แหละ พระ​องค์​จึง​ทรง​ทำ​ให้​เกิด​สันติ​ภาพ

มีคนอิสราเอลมากมายในโลกนี้ แต่จะมีเพียงอิสราเอลบางคน  ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีมากมายแต่จะมีคริสเตียนต่างชาติบางคนที่มีชีวิตอยู่ในความสว่างและการทรงสถิตของพระเจ้า ที่ลุกขึ้นฉายแสง และสำแดงพระสิริของพระองค์  เราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 คือคนที่เป็น…คนใหม่คนเดียวกันในพระคริสต์….ใช่ไม๊? ที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในวันนี้  อาเมน

By admin