“พระเยซูคริสต์…พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่”

เรื่องราวคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ตอนนี้  มาจากคำพูดของพวกฟารีสีและพวกธรรมาจารย์ ที่กำลังพูดขณะพระเยซูกำลังทำพันธกิจคนบาปกลับใจใหม่ ซึ่งพระองค์ต้องใช้เวลา สนทนา สิ่งที่จะนำให้คนบาปกลับใจใหม่

ลูกา 15:2 2 พวก​ฟา​ริสี​และ​พวก​ธรร​มา​จารย์​ก็​บ่น​ว่า “คน​นี้​ต้อน​รับ​คน​บาป​และ​กิน​ด้วย​กัน​กับ​เขา”

คำว่า ต้อนรับคนบาป รากศัพท์กรีก แปลว่า ยอมรับ ด้วยการ โต้ตอบ คุยด้วย  รอคอย ด้วยความอดทน จะเรียกว่า ให้คุณค่า ให้เวลากับคนบาปเหล่านี้  อีกคำที่พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ใช้ตำหนิพระเยซู ก็คือ คำว่า กินด้วยกันกับเขา นั่นคือ การแลกเปลี่ยนอาหาร หรือหยิบยื่นให้อาหารแก่กันและกัน  บรรยากาศนี้ คือ การหยิบยื่นความเป็นมิตร เป็นพวกเดียวกันกับคนบาป

เป้าหมายของพวกฟารีสีและพวกธรรมาจารย์ในการพูดสองคำนี้  คือการสื่อสารความหมายว่า พระเยซูกำลังเป็นเหมือนกับคนบาปเหล่านี้ ภาษาของคนในยุคปัจจุบันนี้ ก็คือ พระเยซูกำลังมีใจให้กับคนบาปเหล่านี้  มีใจก็คือ ทำตัวเหมือนคนเหล่านี้

คนในยุคนี้  เวลาใครมาทำดีให้ ยิ้มให้ มีมิตรภาพให้ มักจะมองว่า คนๆนั้นมีใจให้กับตนเอง และมักมีความคิดหลงตัวเอง เข้าข้างตัวเองว่า เขามารักมาชอบตนเอง และจะทำบาปได้เหมือนกับตนเอง  และทำให้เกิดปฏิบัติการเชิงรุกคือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจของคนๆนั้นมา ไม่สนใจว่า จะบาป จะผิด จะด้วยวิธีการที่ไม่สะอาดอย่างไร  ถ้าเป้าหมายนั้น เกิดมีความชอบอย่างเดียวกัน ก็สำเร็จ แต่ถ้าไม่ชอบอย่างเดียวกัน ก็แห้วไป

คำตัดสินของฟารีสีและพวกธรรมาจารย์ ที่มีต่อพระเยซูคริสต์ ก็คือมุมมองจากคนที่มองเห็นพฤติกรรมของคนบาปเหล่านี้เป็นอย่างดี  จากประสบการณ์ของการได้เห็นคนล้มลงในความบาป เพราะไปคลุกคลีกับคนบาป ใช้เวลากับคนบาป ในกิจกรรมอย่างเดียวกัน ที่ฟารีสีและกับธรรมาจารย์ใช้คำว่า ต้อนรับและกินอยู่กับคนพวกนี้ ซึ่งมีความเป็นจริง และค่อนข้างจะเป็นจริงแทบทั้งนั้น  จนกลายเป็นคำสุภาษิตว่า

คบคนพาลพาไปให้ผิด คนบันฑิตพาไปให้ผล   เป็นความจริง และเป็นคำภาษิตที่สมควรที่จะนำมาใช้  อย่าได้เพิกเฉยมองข้าม

มีคริสเตียนไม่น้อย ที่พยายามจะทำพันธกิจอย่างเดียวกันกับพระเยซู แต่กลับกลายเป็นว่า ตนเองเข้าไปมีพฤติกรรมอย่างเดียวกันกับคนบาป สุดท้าย ล้มลงในความบาปอย่างเดียวกัน และพากันเดินออกจากทางของพระเจ้าไป อย่างน่าเสียดาย

ในเหตุการณ์ครั้งนี้ พระเยซูคริสต์ทรงตอบโต้พวกฟารีสีและธรรมาจารย์ ด้วยการกระทำของพระองค์ ที่พิสูจน์ว่า พระองค์ให้เวลา ต้อนรับคนบาป และกินอยู่กับคนบาป เพื่อทำให้คนบาปกลับใจใหม่  ด้วยคำอุปมาแกะ 99 ตัว และเหรียญ 9 เหรียญ คือการขาดหายไปของแกะตัวหนึ่ง และเหรียญหนึ่งเหรียญ ทำให้ไม่ครบตามจำนวนแกะที่มีอยู่ 100 ตัว และเหรียญ 10 เหรียญ และพระองค์ทรงสรุปจบด้วยคำว่า

ลูกา 15:7 7 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ใน​ทำ​นอง​เดียว​กัน จะ​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​สวรรค์​เรื่อง​คน​บาป​คน​เดียว​ที่​กลับ​ใจ​ใหม่ มาก​กว่า​เรื่อง​คน​ชอบ​ธรรม​เก้า​สิบ​เก้า​คน​ที่​ไม่​ยอม​กลับ​ใจ

ลูกา 15:10 10 ใน​ทำนอง​เดียว​กัน เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า จะ​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ท่าม​กลาง​พวก​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​เจ้า​เรื่อง​คน​บาป​คน​เดียว​ที่​กลับ​ใจ​ใหม่”

พระเยซูคริสต์….พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่ มุ่งเน้น การกลับใจใหม่ของคน ไม่ใช่จำนวนคน  การใช้ตัวอย่างเทียบ 99 กับ 1 เพื่อให้เห็นถึงการให้คุณค่ากับจำนวนมาก แต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของคน แม้จะคนเล็กน้อย จำนวนน้อย แต่หากคนๆนั้น กลับใจใหม่ นั่นคือมีคุณค่ายิ่ง

พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่ ของพระเยซูคริสต์มุ่งเน้นที่การกลับใจใหม่ ไม่ใช่เปลี่ยนศาสนา  การกลับใจใหม่ รากศัพท์กรีกคำนี้ แปลว่า การสำนึกผิดจากการกระทำผิด  คือการกลับหลังหัน 180 องศา จากการตัดสินใจหนึ่งไปสู่อีกตัดสินใจหนึ่ง ภาษาชาวบ้านเรียกว่า เปลี่ยนใจอย่างสิ้นเชิง ภาษาพระคัมภีร์คือ หันกลับจากทางของตนเองมาอยู่ในทางของพระเจ้า

เมื่อไม่นานนี้ ข้าพเจ้าพยายามจะห้ามคนให้เลิกทำบาปเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศในทางไม่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะก่อนแต่งงาน แต่ข้าพเจ้ากลับได้รับคำตอบโต้กลับมาว่า ข้าพเจ้าเป็นพวกที่อยู่ในกะลา อยู่ในยุคโบราณ สมัยนี้ เรื่องความสัมพันธทางเพศแบบเสรี  เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องของคนยุคปัจจุบัน  คนทันสมัย คนรุ่นใหม่กันแล้ว

และนี่คือ สิ่งที่พวกฟารีสีและพวกธรรมาจารย์กลัว และไม่อยากจะยุ่งกับคนพวกนี้ และยอมอยู่ในกะลาดีกว่า ปลอดภัยดี เพราะอิทธิพลของคนบาป นั้น แรง สกปรก และพร้อมจะสาดสิ่งสกปรกใส่ทุกคนที่พยายามจะขัดขวางไม่ให้เขาทำบาปที่เขาชื่นชอบ หิวโหย

แต่เรามาดูว่า พระเยซูคริสต์ทำอะไร ที่แตกต่างจากความกลัวของพวกฟารีสีและพวกธรรมาจารย์

1.ชนะตนเอง ชนะใจคนบาป

1โครินธ์ 9:19-22 19 เพราะ​ถึงแม้ว่า​ข้าพเจ้า​มิได้​อยู่​ใน​บังคับ​ของ​ผู้ใด ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​ยอม​ตัว​เป็น​ทาส​รับ​ใช้​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​จะ​ได้​ชนะ​ใจ​คน​มาก​ยิ่งขึ้น  20 ต่อ​พวก​ยิว​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​ยิว เพื่อ​จะ​ได้​พวก​ยิว​มา ต่อ​พวก​ที่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ (แต่​ตัว​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ) เพื่อ​จะ​ได้​พวก​ที่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​มา 21 ต่อ​พวก​ที่​อยู่​นอก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​นอก​ธรรม​บัญ​ญัติ (ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​อยู่​นอก​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า แต่​อยู่​ใต้​พระ​บัญ​ญัติ​แห่ง​พระ​คริสต์) เพื่อ​จะ​ได้​พวก​ที่​อยู่​นอก​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​มา22 ต่อ​พวก​คน​อ่อน​แอ​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​คน​อ่อน​แอ​เพื่อ​จะ​ได้​พวก​คน​อ่อน​แอ​มา ข้าพ​เจ้า​ยอม​เป็น​คน​ทุก​แบบ​ต่อ​ทุก​คน เพื่อ​ช่วย​บาง​คน​ให้​รอด​โดย​ทุก​วิถี​ทาง

อ.เปาโลเป็นผู้เขียนหนึ่งโครินธ์ตอนนี้ และเป็นเจ้าของวลีว่า จงเลียนแบบข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเลียนแบบพระเยซูคริสต์  พระธรรมตอนนี้ คือปฏิบัติการที่อ.เปาโลเลียนแบบพระเยซู ในการชนะใจคน เหมือนพระเยซู โดยเฉพาะการยอมเป็นคนทุกชนิด คือการยอมรับคนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นคนยิวที่ดำเนินชีวิตเคร่งครัดตามศาสนายูดาห์ของตนเอง หรือคนที่ไม่ใช่ยิว ที่ไม่มีศาสนาเลย ดำเนินชีวิตนอกศาสนายูดาห์ อ.เปาโลใช้คำว่า คนอ่อนแอ คนป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อ.เปาโลให้การยอมรับ ไม่ได้ปฏิเสธ นี่คือวิถีทางอย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ …พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่

….ต่อ​พวก​ที่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ (แต่​ตัว​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ​ญัติ…. นั่นคือ การไม่คล้อยตามเป็นคนเคร่งแต่ศาสนา แต่ชีวิตไม่เปลี่ยน อ.เปาโลก็ไม่เป็นอย่างเดียวกันกับคนพวกนี้

…. 21 ต่อ​พวก​ที่​อยู่​นอก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​นอก​ธรรม​บัญ​ญัติ (ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​อยู่​นอก​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า แต่​อยู่​ใต้​พระ​บัญ​ญัติ​แห่ง​พระ​คริสต์)…. นั่นคือ การไม่คล้อยตามพวกไม่เอาศาสนาเลย ชีวิตเละเทะ อ.เปาโลก็ไม่เป็นอย่างคนพวกนี้

….22 ต่อ​พวก​คน​อ่อน​แอ​ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​คน​อ่อน​แอ​เพื่อ​จะ​ได้​พวก​คน​อ่อน​แอ​มา ข้าพ​เจ้า​ยอม​เป็น​คน​ทุก​แบบ​ต่อ​ทุก​คน เพื่อ​ช่วย​บาง​คน​ให้​รอด​โดย​ทุก​วิถี​ทาง นั่นคือ อ.เปาโลก็จะไม่ป่วยตาม ไม่อ่อนแอตาม

เป้าหมายก็คือ ชนะใจตนเอง ชนะใจคนบาป นอกจากจะช่วยคนบาป ให้กลับใจใหม่ หันกลับจากทางที่จะพินาศ มาสู่ความรอดแล้ว ตัวเองต้องยังรักษาชีวิตของตนเองให้รอดได้ด้วย อ.เปาโลปิดท้ายด้วยคำว่า

1 โครินธ์ 9:27 27 แต่​ข้าพ​เจ้า​ทุบ​ตี​ร่าง​กาย​และ​ควบ​คุม​มัน​ไว้ เพราะ​เกรง​ว่า​เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว ตัว​เอง​กลับ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่​ได้

คำว่า ความรอด ที่อ.เปาโลใช้คือคำว่า Sozo แปล่วา ปลดปล่อย ปกป้อง ฉบับคิงส์เจมส์แปลว่า เพื่อเยียวยา รักษาให้หายดี มีสุขภาพดีทั้งหมด (ร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณ)

มีภาพที่เปรียบเทียบการช่วยเหลือคนที่ตกเหว คนที่ช่วยจะต้องอยู่บนปากเหว จะต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า จึงจะมีแรงดึงคนๆนั้นขึ้นมา มิฉั้น ก็จะถูกดึงลงไปในเหวดำดิ่งลึกไปกว่าเดิม

ชนะใจตนเอง ชนะในคนบาป คือเส้นทางเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ที่ทรงเชิญชวนให้เราเดินไปกับพระองค์ การรับเชื่อ การมาเป็นคริสเตียน ไม่ใช่แค่เปลี่ยนศาสนา แต่คือการเปลี่ยนใจ กลับใจ หันหลังกลับ 180 องศา ไม่เดินไปทางของตนเอง แต่เดินในทางใหม่ ที่ตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตเดิม และนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงให้เวลา ให้มิตรภาพแก่คนบาป โดยที่พระองค์ไม่ได้ถูกอิทธิพลของคนบาป มาดึงพระองค์ไปเป็นเหมือนคนเหล่านั้น ในทางตรงกันข้าม พระองค์ทรงเปลี่ยนคนบาป ให้หยุด ละ เลิกทำบาปในที่สุด

เราอาจมีคำถามว่า ทำไมจึงมีคริสเตียนที่ยังทำบาปอยู่ มาเป็นคริสเตียนอยู่สักระยะหนึ่ง สั้นๆ หรือยาวนานและมีวิถีปฏิบัติแบบคริสเตียน คือ ทุกวันอาทิตย์มาโบสถ์ประจำ วันร้ายคืนร้าย หันกลับไปวิถีชีวิตเดิม และไม่มาโบสถ์อีกต่อไป บางคนไปขายพระ บางคนไปขายล๊อตเตอรี่ บางคนไปดำเนินชีวิตที่แย่ยิ่งกว่าคนไม่มีศาสนา  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับคริสเตียนที่รับเชื่อเพียงแค่เปลี่ยนศาสนา แต่ไม่ได้กลับใจใหม่ หันกลับมาหาพระเจ้า แบบ 180 องศา คือยังมีใจเอนเอียง กับวิถีชีวิตเดิมอยู่ และนั่นคือช่องทางที่ทำให้พร้อมจะหันกลับไปทางเดิม มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ต้องเผาสะพานที่จะหันกลับไปทางเก่าทิ้งอย่างสิ้นเชิง ภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่า ประหารโลกียวิสัย

โคโลสี 3:5-7 5 เพราะ​ฉะนั้น​จง​ประ​หาร​โลกีย​วิสัย​ใน​ตัว​ท่าน คือ​การ​ล่วง​ประ​เวณี การ​โส​โครก ราคะ​ตัณ​หา ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว และ​ความ​โลภ (ซึ่ง​เป็น​การ​บูชา​รูป​เคารพ)6 สิ่ง​เหล่า​นี้ เป็น​เหตุ​ให้​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​มา​ถึงคน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง 7 เมื่อ​ก่อน​พวก​ท่าน​ก็​เคย​ดำ​เนิน​ชีวิต​แบบ​นี้ คือ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้

พระเยซูคริสต์…พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่ ชนะใจตนเอง ชนะใจคนบาป  ความชัดเจนนี้ทำให้พระเยซูคริสต์ทรงสามารถช่วยคนบาปให้รอดได้โดยที่พระองค์ไม่แปดเปื้อนไปด้วยบาป หรือถูกอิทธิพลของคนบาปครอบงำได้  หากเราไม่ชนะใจตนเอง  เราไม่มีวันจะชนะใจคนบาป และเปลี่ยนคนบาปให้กลับใจใหม่ได้ และวันหนึ่ง สิ่งที่เราสอน เราว่าคนอื่น มันจะย้อนกลับมาหาตัวเรา เพราะมารซาตานมันมองเห็น บาปที่ซ่อนเร้นในที่ลับ และมันจ้องที่จะหาจังหวะที่จะยั่วให้กิเลศของบาปนั้น แสดงออกมา พระธรรมยากอบใช้คำว่า

ยากอบ 1:14-15 14 แต่​ทุก​คน​ถูก​ล่อ​ลวง​ด้วย​ตัณ​หา​ของ​ตัว​เอง คือ​ถูก​ตัณ​หา​นั้น​ล่อ​ลวง​และ​ชัก​นำ15 เมื่อ​ตัณ​หา​ฟัก​ตัว​ขึ้น​แล้ว​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​บาป และ​เมื่อ​บาป​เจริญ​เต็ม​ที่​แล้ว​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​ตาย

พระเยซูคริสต์…พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่

2.ช่วยคนรอดตาย กำจัดบาปมากมาย

1โครินธ์ 5:9-13 9 ข้าพ​เจ้า​เขียน​จด​หมาย​บอก​พวก​ท่าน​แล้ว​ว่า อย่า​คบ​พวก​ที่​ล่วง​ประ​เวณี10 แต่​ไม่​ใช่​ห้าม​คบ​ทุก​คน​ใน​โลก​นี้​ที่​เป็น​คน​ล่วง​ประ​เวณี คน​โลภ คน​ฉ้อ​โกง​หรือ​คน​ไหว้​รูป​เคารพ ถ้า​ห้าม​อย่าง​นั้น​พวก​ท่าน​ก็​ต้อง​ออก​ไป​จาก​โลก​นี้11 แต่​บัดนี้​ข้าพ​เจ้า​กำ​ลัง​เขียน​บอก​พวก​ท่าน​ว่า จง​อย่า​คบ​คน​ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​พี่​น้อง​แล้ว แต่​ยัง​ล่วง​ประ​เวณี โลภ ไหว้​รูป​เคารพ ชอบ​กล่าว​ร้าย เป็น​คน​ขี้​เมา และ​เป็น​คน​ฉ้อ​โกง แม้​จะ​กิน​ด้วย​ก็​อย่า​เลย12 ไม่​ใช่​หน้า​ที่​ของ​ข้าพ​เจ้า​ที่​จะ​ไป​พิพาก​ษา​คน​ภาย​นอก แต่​ท่าน​จะ​ต้อง​พิพาก​ษา​คน​ภาย​ใน​คณะ​ไม่​ใช่​หรือ?13 ส่วน​คน​ภาย​นอก​นั้น​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​พิพาก​ษา จง​กำ​จัด​คน​ชั่ว​ออก​จาก​พวก​ท่าน​เสีย​เถิด

คำว่า คนในคณะ ในที่นี้ หมายถึง คนภายในกันเอง สำหรับคริสตจักร ก็คือ สมาชิกของคริสตจักร ซึ่งได้มาด้วยการรับเชื่อ รับบัพติศมาในน้ำ หรือย้ายมาจากคริสตจักรอื่น มาเป็นสมัครเป็นสมาชิก และมาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหกเดือน (ตามธรรมนูญ)ของคริสตจักร และจะหมดความเป็นสมาชิกภาพด้วยการขาดการประชุมต่อเนื่องหกเดือน หรือ ทำผิดธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศีลธรรม ขัดกับหลักพระคัมภีร์ หลักข้อเชื่อของคริสตจักร  ทุกสังคมย่อมมีฏกของการปกครอง คริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าก็มีกฏของการปกครองเช่นกัน

พระเยซูคริสต์…พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่  ให้เป็นคนใหม่ ไม่ใช่คนครึ่งเก่าครึ่งใหม่  พระเยซูจึงทรงเตือนสาวกของพระองค์ให้ระวังเชื้อของพวกฟารีสีและพวกธรรมาจารย์ เพราะตำหนิว่า คนพวกนี้ ทำชีวิตภายนอกดูดี แต่ภายในสกปรกเหมือนหลุมฝังศพ และอ.เปาโลได้นำมาประยุกต์ใช้ในหนึ่งโครินธ์ตอนนี้ว่า

1โครินธ์ 5:8  8 เพราะ​ฉะนั้น​ให้​เรา​ถือ​ปัส​กา​นั้น ไม่​ใช่​ด้วย​เชื้อ​เก่า​ซึ่ง​เป็น​เชื้อ​ของ​ความ​ชั่ว​และ​ความ​เลว แต่​ด้วย​ขนม​ปัง​ที่​ไม่​มี​เชื้อ คือ​ความ​จริง​ใจ​และ​สัจจะ

วันนี้ เราจะมีพิธีมหาสนิท ที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาขึ้นจากพิธีปัสกา เพื่อให้ศิษย์ของพระองค์ ผู้เชื่อในพระองค์ทุกคน สำรวจตนเองตลอดเวลา สารภาพบาป จัดการกับบาปของตนเอง และบาปที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้าง ให้มีท่าทีที่ถูกต้อง ต่อกันและกัน ไม่ทำบาปต่อพระเจ้า และต่อคนอื่น เราจึงเรียกว่า การร่วมโต๊ะกับองค์พระผู้เป็นเจ้า กับพระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงต้อนรับและกินด้วยกับเรา

ยากอบ 5:19-20 19 พี่​น้อง​ของ​ข้าพเจ้า ถ้า​คน​ใด​ใน​พวก​ท่าน​หลง​ผิด​ไป​จาก​ความ​จริง และ​ผู้ใด​ชัก​จูง​เขา​ให้​เขา​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​20 จง​ให้​ผู้​นั้น​รู้​เถิด​ว่า ผู้​ที่​ช่วย​คน​บาป​คน​หนึ่ง​ให้​พ้น​จาก​ทาง​ผิด​ของ​เขา​นั้น ​ก็​ได้​ช่วย​จิต​วิญญาณ​ของ​เขา​ให้​รอด​พ้น​จาก​ความ​ตาย และ​ได้​กำจัด​บาป​เสีย​มาก​มาย

พระเยซูคริสต์…พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่  เพื่อหยุดความเสียหายที่จะส่งต่อไปยังพระกายของพระคริสต์ คือคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย  แกะหลงเราตามหา แต่บุตรน้อยหลงหาย ต้องให้กลับใจเองและกลับมา  ถ้าบุตรน้อยที่ไม่กลับใจ ยังอยู่ ก็จะแพร่กระจายค่านิยม ความรักสนุกทางโลกให้แก่คริสตจักร  การกลับใจใหม่ หันกลับ 180 องศา ต้องเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

พระเยซูคริสต์…พันธกิจคนบาปกลับใจใหม่ 

1.ชนะตนเอง ชนะใจคนอื่น

2.ช่วยคนรอดตาย กำจัดบาปมากมาย

Leave a Comment