“พันธกิจการคืนดีกับพระเจ้า”

1โครินธ์ 5:17-20 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​

ถ้าจะนับคำว่า คืนดีกันกับพระเจ้า ได้ถึงห้าครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้ น่าสนใจว่าในข้อ 17 ที่มักจะถูกนำมาใช้กล่าวบ่อยๆถึงชีวิตเก่าที่ล่วงไป และชีวิตใหม่เกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์คือการคืนดีกันกับพระเจ้า คำว่า คืนดีกัน Reconciliation รากศัพท์กรีกแปลว่า เปลี่ยนแปลงร่วมกัน   น่าสนใจว่า พระคัมภีร์ยากอบได้กล่าวถึง ในพระเจ้าไม่มีการแปรปรวน  รากศัพท์กรีกคำว่า แปรปรวน แปลว่า แปลงร่าง  หรือมีความไม่แน่นอน ความหมายก็คือ ในพระเจ้ามีแต่ความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คนเปลี่ยนไปเสมอ หนังสือยากอบจึงใช้คำเรียกจิตใจของคนว่า Double minded แปลว่า สองใจ คือใจที่สงสัย

ยากอบ 1:8 8 เขา​เป็น​คน​สอง​ใจ​ไม่​มั่นคง​ใน​บรรดา​ทาง​ที่​ตน​ประพฤติ​นั้น

ยากอบ  4:8 8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ใกล้​ท่าน คน​บาป​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​ชำระ​มือ​ให้​สะอาด และ​คน​สอง​ใจ จง​ชำระ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์​ 

พันธกิจการคืนดีกันกับพระเจ้า คือการเปลี่ยนชีวิตคนจากภายในจิตใจ จากสงสัย ให้มีความมั่นใจในพระเจ้า และไม่กลับไปกลับมา หันไปเหมาตามลมปากของมนุษย์ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ จากการชำระมือให้สะอาด ชำระใจให้บริสุทธิ์ จากกิเลศตัณหาภายในตนเองก่อน และนี่คือภารกิจ (พันธกิจ) ของคริสตจักรในการนำคนก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

1ยอห์น 2:17 17 และ​โลก​กับ​สิ่ง​ที่​ยั่วยวน​ของ​โลก​กำลัง​ล่วง​ไป แต่​ผู้​ที่​ประพฤติ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์​

Leave a Comment