“สันติสุข =  พัก”

ฟิลิปปี 4:6-9 6 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ7 แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ 8 สุด​ท้าย​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​จง​ใคร่​ครวญ​ดู​สิ่ง​เหล่า​นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ รวม​ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง9 และ​พวก​ท่าน​จง​ปฏิ​บัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​ท่าน​เรียน​รู้ รับ​ไว้ ได้​ยิน และ​ได้​เห็น​ใน​ข้าพ​เจ้า แล้ว​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​สันติ​สุข​จะ​สถิต​กับ​พวก​ท่าน

สันติสุข รากศัพท์กรีก เอเลเน่ แปลว่า สงบนิ่ง และยังหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ฉบับคิงส์เจมส์แปลหลายคำ มีคำที่น่าสนใจคือคำว่า พัก Rest  และคำว่า หนึ่งเดียว One ในข้อ 6 …อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย … คำว่าสิ่งใดๆเลย Not even one  แปลว่า อย่าไปใส่ใจกับคน หรือสิ่งของ แม้แต่สิ่งเดียว แต่จงอธิษฐานถึงทุกสิ่งเพื่อให้พระเจ้าทรงทราบ ทำไมยังต้องอธิษฐานทุกสิ่งเพื่อให้พระเจ้าทรงทราบ พระเยซูคริสต์ทรงสอนตรงกันข้ามกับฟิลิปปีตอนนี้หรือ?

มัทธิว 6:32  32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​

การอธิษฐานให้พระเจ้าทราบ คือการอธิษฐานนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาในขณะที่กำลังกระวนกระวายใจ และเมื่อผู้อธิษฐานตระหนัก และสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้า สันติสุขเกิด กลับมา  รื้อฟื้น และดำรงอยู่กับผู้ที่อธิษฐานทุกสิ่งต่อพระเจ้า …..โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ  และนี่คือแหล่งกำเนิดของพลังชีวิต  ที่ทำให้มองเห็นทุกสิ่งเป็นบวก นี่คือสันติสุขที่ทำให้จิตใจได้พักจริงๆ สันติสุข = พัก

ฟิลิปปี 4:8 8 สุด​ท้าย​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​จง​ใคร่​ครวญ​ดู​สิ่ง​เหล่า​นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ รวม​ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง

Leave a Comment