“ตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ่มต้นชีวิตใหม่”

มีคำถามที่มักจะถามว่า  ถ้าย้อนอดีตกลับไปได้ คุณอยากจะทำอะไร  คำตอบของคนส่วนใหญ่ที่คล้ายกัน คือ เขาจะไม่ทำสิ่งที่ในอดีตเป็นความผิดพลาด ล้มเหลว สูญเสียอย่างไม่น่าจะสูญเสียอีก บางคนก็จะตอบว่า กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว อะไรที่ผ่านไป ก็ปล่อยมันไป และเริ่มต้นใหม่ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด แต่ความจริงเราได้พบว่า มีคนจำนวนไม่น้อย ที่ผิดพลาด ล้มเหลว และทำความสูญเสียเหมือนเดิม และมากกว่าเดิม พระคัมภีร์ฮีบรูได้เตือนถึงสาเหตุที่ทำให้ความมเสียหายเกิดขึ้นมักจะมาจาก ชีวิตเก่าที่มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา…..

ฮีบรู 12:15 15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​

พระคุณของพระเจ้า คือ  การได้รับโอกาส ในขณะที่ไม่สมควรที่จะได้รับ ฉบับแปล 2011   แปลประโยคนี้ว่า อย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้า แปลว่า จงรับพระคุณอย่างต่อเนื่อง การขาดจากพระคุณในตอนนี้ถูกอธิบายถึง การมีรากขมขื่นเกิดขึ้นภายในจิตใจ(นั่นคือการไม่ให้โอกาสแก่ตัวเอง ไม่ให้โอกาสแก่คนอื่น ที่จะรับพระคุณ(โอกาส)ของพระเจ้า   รากศัพท์กรีก แปลว่า ยาพิษ และยาพิษนี้ไม่เพียงเป็นพิษกับตัวเอง แต่เป็นพิษกับคนอื่นด้วย คือทำให้คนอื่นปนเปื้อน หรือติดพิษนี้ไปด้วย  ฉบับคิงส์เจมส์แปลยาพิษว่า คือสิ่งรบกวนจิตใจ   เราทุกคนต่างมีประสบการณ์กับอาการจิตใจถูกรบกวน ทำให้ไม่สงบ ขาดสันติสุข  ขาดความชื่นชมยินดี เนื่องจากชีวิตเก่าที่มีความรู้สึกเดิมๆ ซ้ำๆซากๆ กับความคิดเดิมๆที่วนเวียนไปมาในชีวิต  ซึ่งพระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า ชีวิตเก่า

วันนี้ ถ้าคุณถูกถามด้วยคำถามอย่างเดียวกันนี้ …ถ้าย้อนอดีตกลับไปได้  คุณจะตอบว่าอะไร บางคนอาจตอบว่า  ฉันจะไม่พูด ฉันจะไม่ทำ ฉันจะทำ และจะพูดอีกอย่าง…..แต่ความจริงคือ เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้อีก    สิ่งที่เราทำได้ก็คือ บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากอดีต  และรับการเยียวยาบาดแผลที่เกิดจากอดีต  คำในพันธกิจเอลียาห์เฮ้าส์(พันธกิจบำบัดภายใน) ได้กล่าวว่า สิ่งที่แตกหักไปแล้ว เราไม่สามารถจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ ทำให้ตัวเองหลุดจากอิทธิพลของสิ่งที่แตกหักได้ นั่นคือ สำนวนเดียวกันกับพระคัมภีร์กล่าวว่า

2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

และคำเทศนาในวันนี้ ได้ชื่อว่า  ตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ่มต้นชีวิตใหม่

 

เราได้รับชมวีดีโอประกอบคำเทศนา เป็นเรื่องราวในบันทึกของหนังสือพระกิตติคุณลูกา เรื่องราวของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในน้ำ เป็นสัญญลักษณ์ของการแสดงการกลับใจใหม่ และรับการชำระด้วยน้ำ  (อาบน้ำใหม่) สำหรับคำว่า อาบน้ำ มีความหมายว่า เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพื่อจะชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย โดยใช้น้ำเป็นตัวช่วย ผลอีกอย่างคือร่างกายได้รับความชุ่มชื่น และรู้สึกสดชื่น    ยอห์น บัพติศโต (เป็นนามสกุลโดยปริยาย) เพราะท่านเทศนาให้คนกลับใจใหม่ เรื่องเดียว ไม่มีเรื่องอื่น และการตอบสนองต่อคำเทศนาของท่านก็เรื่องเดียว คือมาอาบน้ำใหม่  เพื่อจะเริ่มต้นชีวิตการกลับใจใหม่ ด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สะอาด ไม่ให้สิ่งใดที่เคยเป็นพิษกับชีวิต และกับคนอื่น กลับมาอีก

ในสมัยของโมเสส พระเจ้าได้กำหนดปุโรหิตคนแรก  คืออาโรน และเชื้อสายของอาโรนคือลูกๆของเขาให้เป็นปุโรหิตโดยสายเลือด  เพื่อทำหน้าที่รับใช้ในพระเจ้า พระเจ้าสั่งโมเสส ให้นำอาโรนและลูกชายรับการชำระล้างด้วยน้ำ

อพยพ 40:12-16 12 แล้ว​เจ้า​จง​นำ​อา​โรน​กับ​บุตร​ของ​เขา​มา​ที่​ประ​ตู​เต็นท์​นัด​พบ แล้ว​ใช้​น้ำ​ล้าง​ชำระ​ตัว​พวก​เขา​เสีย13 เจ้า​จง​สวม​เสื้อ​ตำ​แหน่ง​บริ​สุทธิ์​ให้​อา​โรน แล้ว​เจิม​และ​ชำระ​เขา​ให้​บริ​สุทธิ์ เพื่อ​เขา​จะ​เป็น​ปุโร​หิต​ปรน​นิบัติ​เรา14 แล้ว​จง​นำ​บุตร​ของ​เขา​มา​ด้วย และ​สวม​เสื้อ​ยาว​กรอม​เท้า​ให้15 จง​เจิม​พวก​เขา​เช่น​เดียว​กับ​ที่​เจิม​บิดา​ของ​เขา เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ปุโร​หิต​ปรน​นิบัติ​เรา การ​เจิม​นั้น​จะ​เป็น​การ​เจิม​แต่ง​ตั้ง​พวก​เขา​ไว้​เป็น​ปุโร​หิต​ตลอด​ชาติ​พันธุ์​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย” 16 โม​เสส​ทำ​ทุก​สิ่ง​ตาม​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​บัญชา​ท่าน

สังคมชุมชนของคนยิว(ฮีบรู) จึงมีปุโรหิตและเชื้อสายของท่าน สืบเนื่องต่อๆกันมา ทำหน้าที่ล้างชำระทั้งตัวเอง และให้กับคนอิสราเอล เพื่อจะดำเนินชีวิตเป็นชุมนุมชนของพระเจ้า รับพระพร  การทรงนำ การปกป้องช่วยกู้จากพระเจ้า และปฏิสัมพันธ์กับพระองค์

ยอห์น บัพติศโต เป็นลูกของปุโรหิต (เศคาริยาห์) ความจริงท่านควรจะเป็นปุโรหิตที่ควรจะทำหน้าที่ในพระวิหาร แต่การกำหนด และการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับท่าน ทำให้ท่าน ออกไปใช้ชีวิตสันโดษในป่า พระคัมภีร์บันทึกว่า ยอหน์ บัพติศโต ดำรงชีวิตด้วยการกินจักจั่นและน้ำผึ้ง และสวมผ้าเนื้อหยาบ จากขนอูฐ

มัทธิว 3:4-6  4 เสื้อผ้า​ของ​ยอห์น​ผู้​นี้ ทำ​ด้วย​ขน​อูฐ​และ​ท่าน​ใช้​หนัง​สัตว์​คาด​เอว อาหาร​ของ​ท่าน​คือ​จักจั่น​และ​น้ำผึ้ง​ป่า​ 5 ขณะนั้น​ชาวกรุง​เยรูซาเล็ม และ​คน​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย และ​คน​ทั่ว​ลุ่ม​แม่น้ำ​จอร์แดน​ก็​ออกไป​หา​ยอห์น​ สารภาพ​ความ​ผิด​บาป​ของ​ตน​6 และ​ได้รับ​บัพติศมา​ จาก​ยอห์น​ใน​แม่น้ำ​จอร์แดน

ยอห์น บัพติศโต  เป็นลูกมีเชื้อสายของปุโรหิต ที่แตกต่างจากลูกของปุโรหิตทั่วไป ท่านใช้ชีวิตไปอยู่ในป่า แยกตัวเองโดดเดี่ยว ตามการทรงเรียกของพระเจ้า เพื่อท่านจะกลับมาอีกครั้งในบทบาทปุโรหิตรูปแบบใหม่ ทำหน้าที่นอกพระวิหาร ด้วยรูปแบบของการเข้าถึงคนทุกชนชั้น  โดยเฉพาะคนที่สังคมรับเกียน เช่นคนเก็บภาษี  ประชาชนธรรมดา แม้แต่คนที่ยากจนที่สุด  จะสามารถรับการชำระล้างใหม่ สะอาดได้  หลุดจากการตีตราบาปของสังคม  และเป็นการเตรียมทางให้กับพันธกิจใหม่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำอย่างเดียวกัน และพระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาในน้ำจากยอห์น เป็นการรับบัพติศมาในน้ำที่แตกต่างจากคนอื่นๆ และแตกต่างจากพี่น้องที่วันนี้ ท่านจะรับบัพติศมาในน้ำ ที่ทะเล ชายหาดบางแสน (น้ำเค็ม)

การรับบัพติศมาในน้ำของพระเยซูคริสต์ คือการพยากรณ์ว่า พระองค์จะต้องสิ้นพระชมน์ ถูกฝังในอุโมงค์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย  ไม่ใช่เพราะพระองค์มีบาป ต้องกลับใจใหม่ ทิ้งชีวิตเก่า และเริ่มต้นชีวิต พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปราศจากบาป ตั้งแต่ต้น ตั้งแต่พระองค์มากำเนิดในหญิงพรหมจารีย์  พระองค์มิได้เกิดจากกามของมนุษย์  ความจริง ขณะพระเยซูมารับบัพติศมาในน้ำจากยอห์น  ซึ่งท่านสามารถรับรู้ได้เลยว่า พระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาห์ ที่พระเจ้าส่งมา ในหนังสือพระกิตติคุณเล่มอื่น บันทึกว่า ยอห์นสนทนากับพระเยซูว่า ท่าน ไม่สมควรเป็นผู้ประกอบพิธีบัพติศมาในน้ำให้กับพระเยซู  แต่ตรงกันข้าม พระเยซูต่างหากที่ทรงเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ และยอห์นขอรับเป็นคนแรก

มัทธิว 3:14-15 14 แต่​ยอห์น​ทูล​ห้าม​พระ​องค์​ว่า “ข้า​พระ​องค์​ต้อง​การ​จะ​รับ​บัพติศมา​จาก​พระ​องค์ ควร​หรือ​ที่​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​หา​ข้า​พระ​องค์”15 แต่​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ยอห์น​ว่า “บัดนี้​จง​ยอม​เถิด เพราะ​สมควร​ที่​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​กระทำ​ตาม​สิ่ง​ชอบธรรม​ทุก​ประการ” แล้ว​ยอห์น​ก็​ยอม​

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไป อย่างเราในวันนี้ ได้เห็นว่า พิธีบัพติศมาในน้ำ เป็นสิ่งสำคัญ อย่ามีเงื่อนไข หรือเหตุผลใดๆที่จะเลี่ยง ไม่ยอม แม้แต่พระองค์เอง ผู้ทรงปราศจากบาป ก็ยังยอม ที่จะเข้าสู่พิธีนี้ เพื่อจะเริ่มต้นงานพันธกิจของพระองค์เต็มตัว จากการที่พระองค์ทรงเสด็จมายังโลกนี้ เจริญเติบโต จนถึงเวลาที่กำหนด เพื่อทำภารกิจรับใช้พระเจ้า

ตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ่มต้นชีวิตใหม่  ในเส้นทางชีวิตคริสเตียนที่รับบัพติศมาในน้ำ คือก้าวแรกของการก้าวสู่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ ด้วยการจัดการกับชีวิตเก่า พิธีบัพติศมาในน้ำ คือ การแสดงความตั้งใจที่เราจะจัดการกับชีวิตเก่า ให้มันตายไป และฝัง(ดำลงในน้ำ) มิให้มันฟื้นกลับขึ้นมาอีก การขึ้นจากน้ำ คือ ชีวิตใหม่ที่ได้รับเท่านั้นที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์

มีคริสเตียนไม่น้อย ที่ชีวิตเก่ายังกลับมาอีก หรือกลับไปหาชีวิตเก่า อาจเพราะไม่เข้าใจถึงความหมายของการรับบัพติศมาในน้ำที่ตนเองได้รับ การรับบัพติศมาในน้ำ มีความหมายลึกซึ้ง และเป็นการผูกพันกับพระเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นกำลังสนับสนุนให้สามารถที่จะชนะตัวเอง เพื่อจะกลบฝังชีวิตเก่า ตายต่อตัวเก่าได้จริงๆ

ในความผูกพันกับพระเจ้า ด้วยความรัก เหมือนชีวิตคู่สมรสที่ผูกพันด้วยความรัก คู่สมรสหลายคู่ ยอมทิ้งชีวิตเก่า เช่นคนเคยเจ้าชู้ก็จะเลิก คนที่เคยมีนิสัยไม่เป็นระเบียบ แบบใช้ชีวิตโสด ก็จะเปลี่ยนตัวเอง เพื่อจะอยู่ร่วมกับคนที่ตนเองรักได้ ทำนองเดียวกัน การผูกพันกับพระเจ้า ด้วยความรัก โดยพิธีบัพติศมาในน้ำ เป็นสัญลักษณ์ คือ ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้า และพระเจ้าอยู่กับเราได้ เดินไปกับพระองค์ได้ คำว่า ไปด้วยกันได้ เป็นคำหนึ่งที่พระคัมภีร์ใช้โดยพระเจ้า สำหรับผู้ที่เชื่อและปรารถนาจะมีชีวิตที่มีพระเจ้า ต้องการไปกับพระเจ้าได้ และพระเจ้าไปกับเราได้ด้วย ไมใช่ว่า เราจะไปกับพระเจ้า แต่พระองค์ไม่สามารถไปกับเราได้ เพราะเราไม่ยอมทิ้งวิถีชีวิตเก่า ที่เป็นบาป ที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า

ฮีบรู 10:19-22 19 เพราะ​ฉะนั้น พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย เมื่อ​เรา​มี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู20 ตาม​ทาง​ใหม่​และ​เป็น​ทาง​ที่​มี​ชีวิต ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เปิด​ให้​เรา​ผ่าน​เข้า​ไป​ทาง​ม่าน​นั้น คือ​ทาง​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์21 และ​เมื่อ​เรา​มี​ปุโร​หิต​ใหญ่​เหนือ​หมู่​คน​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว22 ก็​ให้​เรา​เข้า​ไป​ใกล้​ด้วย​ใจ​จริง ด้วย​ความ​ไว้​ใจ​เต็ม​ที่ มี​ใจ​ที่​ได้​รับ​การ​ประ​พรม​ให้​พ้น​จาก​มโน​ธรรม​ที่​ไม่​ดี และ​มี​กาย​ที่​ล้าง​ชำระ​ด้วย​น้ำ​สะอาด(2011)

ฮีบรู 10:22 22 ​ก็​ให้​เรา​เข้า​ไป​ใกล้​ด้วย​ความ​บริสุทธิ์​ใจ ด้วย​ไว้ใจ​เต็มที่ มี​ใจ​ที่​ได้รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​สะอาด​แล้ว และ​มี​กาย​ที่​ล้าง​ชำระ​ด้วย​น้ำ​บริสุทธิ์

ตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ่มต้นชีวิตใหม่  ทำได้ เป็นไปได้ และเป็นไปแล้ว กับคริสเตียนที่จริงจังกับการฝังตัวเก่า และเป็นขึ้นมาใหมในพระเยซูคริสต์  อย่าให้การเข้าสู่พิธีบัพติศมาในน้ำ ที่ท่านกำลังจะเข้า หรือเข้ามานานแล้ว กลายเป็นเพียงแค่พิธีกรรม

2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

ตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ้มต้นชีวิตใหม่  อย่าเป็นเพียงคนเปลี่ยนศาสนาเท่านั้น แต่ไม่เปลี่ยนชีวิต ยังดำเนินชีวิตเหมือนเดิม คำพูดนิสัย ความประพฤติก็ยังเหมือนเดิม คนเขาจะว่า เป็นคนทรยศต่อศาสนาเดิม  การเปลี่ยนเป็นคริสเตียน ที่สำคัญคือ การติดตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทุกๆวัน ทุกๆวินาที ชีวิตใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา น่าสนใจกับคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้

…ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว….

คำว่า ถูกสร้างใหม่ ใช้คำกรีกว่า ไคนอส แปลว่า brand new  ถูกใช้กับคำว่า creature แปลว่า กลับไปสู่ต้นฉบับที่ถูกสร้างมาแต่เดิม เมื่อครั้งที่มนุษย์ปราศจากบาป ยังไม่ล้มลงในความบาป พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกจากความบริสุทธิ์ และเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาป มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า และถูกขับออกไปจากสวนเอเดน กลายเป็นมีชีวิตที่ต้องตกเป็นทาสของงาน และการมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อปากท้อง การกลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าพระผู้สร้างเต็มไปด้วยเงื่อนไข ชีวิตของมนุษย์เองก็สัมพันธ์กันด้วยเงื่อนไข พระเจ้าได้ริเริ่มในการที่จะนำมนุษย์กลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขอีก (ชีวิตเก่าที่มักจะมีเงื่อนไข จึงต้องล่วงไป รากศัพท์คำว่า ล่วงไป คือ เอามันออกไปนอกเส้นทางของชีวิต

…สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

และในเส้นทางชีวิตของพระเยซูคริสต์ คือเส้นทางที่สามารถทำได้   เพราะผู้นำหน้าเรา คือ พระเยซูคริสต์ ที่จะเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างเดียวกัน ที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร พระเยซูไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แต่พระองค์เป็น ต้นฉบับ (original)  การเป็นคนใหม่ (อย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้เป็น)

ผู้เรียกตัวเองว่า คริสเตียน คือผู้ที่มีชีวิตเหมือนพระเยซู  เป็นผู้เดินตามพระเยซู… นิสัยเก่า คำพูดเก่า ความประพฤติ พฤติกรรมเก่าๆ จะหายไปอย่างสิ้นเชิงอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ตัวเองไม่ต้องการจะเป็นอีก  ไม่ใช่ถูกซ่อนไว้กลัวคนเห็น แม้คนไม่เห็น ก็ไม่อยากให้มันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต นี่คือ การเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริง

ตามพระเยซูคริสต์…ชีวิตเก่าล่วงไป…เริ่มต้นชีวิตใหม่  ไม่ใช่ล้มกระดานชีวิต แต่คือการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และฝังให้มิด กลบให้สนิท ตายสนิทอย่างสิ้นเชิง และนี่คือการรอคอยที่จะผงาดขึ้นอย่างนกอินทรีที่แท้จรริง

Leave a Comment