“พระเยซูคริสต์จะกลับมาเร็วๆนี้”

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่าน  วันนี้ คริสตชนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันที่คริสเตียนต่างระลึกถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ หลังจากที่พระองค์ทรงถูกตรึงตายที่กางเขน ฝังในอุโมงค์สามวัน และวันที่สาม พระองค์ทรงปรากฏพระองค์กับเหล่าสาวกมากมาย ยาวนานเป็นเวลา 40 วัน พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้สาวกได้สัมผัส ได้พูดคุย รับประทานอาหารด้วย อย่างคนมีชีวิต ไม่ใช่ผี หรือวิญญาณ พระองค์ทรงสำแดงพระกายใหม่  ผ่านประตูที่ปิด เดินทางไปตามที่ต่างๆในช่วงเวลาเดียวกัน และถูกรับขึ้นไปบนฟ้า… นี่คือกายใหม่ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นหลังจากฟื้นขึ้นมาจากความตาย

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า วันหนึ่ง คริสตชนก็จะมีกายใหม่อย่างเดียวกัน ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทุกคนจะถูกรับขึ้นไป นี่เป็นคำสัญญาของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะกลับมาแน่นอน

ยอห์น 14:1-4 1 “อย่า​ให้​ใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​วิตก​เลย ท่าน​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ จง​วางใจ​ใน​เรา​ด้วย​2 ​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​บิดา​เรา​มี​ที่​อยู่​เป็น​อัน​มาก ถ้า​ไม่​มี​เรา​คง​ได้​บอก​ท่าน​แล้ว เพราะ​เรา​ไป​จัดเตรียม​ที่​ไว้​สำหรับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​3 เมื่อ​เรา​ไป​จัดเตรียม​ที่​ไว้​สำหรับ​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​กลับมา​อีก​รับ​ท่าน​ไป​อยู่​กับ​เรา เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่​ที่​ไหน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย​4 และ​ท่าน​รู้จัก​ทาง​ที่​เรา​จะ​ไป​นั้น”

พระเยซูคริสต์เจ้าเองทรงตรัสว่า พระองค์จะมาในเร็วๆนี้แน่นอน

วิวรณ์ 20:20-21 20 พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​พยาน​ใน​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้​แน่​นอน” อา​เมน พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด 21 ขอ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​อยู่​กับ​ทุก​คนเถิด อา​เมน

ดังนั้น  การเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์สำหรับเราในวันนี้ คือการประกาศคำสัญญาของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย  พระองค์เองก็รอคอยคำสัญญานี้ที่จะเป็นจริง  ขอให้เราทั้งหลายยึดคำสัญญาของพระเยซูคริสต์ไว้จนได้พบกับพระองค์ อาเมน

Leave a Comment