“หากหัวใจ….ยังมีไฟอยู่?”

มัทธิว 3:11ข  พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​เจ้า​ทั้ง​หลาย รับ​บัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​และ​ด้วย​ไฟ​  กิจการ 2:1-4 1 เมื่อ​วัน​เทศกาล​เพ็น​เท​คอสต์​มาถึง จำพวก​ศิษย์​จึง​รวมอยู่​ใน​ที่​แห่ง​เดียว​กัน​2 ​ใน​ทันใด​นั้น​มี​เสียง​มา​จาก​ฟ้า​เหมือน​เสียง​พายุ​กล้า​สั่น​ก้อง​ทั่ว​ตึก​ที่​เขา​นั่ง​อยู่​นั้น​3 มี​เปลว​ไฟ​สัณฐาน​เหมือน​ลิ้น​ปรากฏ​แก่​เขา​กระจาย​อยู่​บน​เขา​สิ้น​ทุก​คน​4 เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตั้ง​ต้น​พูด​ภาษา​อื่นๆ ตาม​ที่​พระ​วิญญาณ​ทรง​โปรด​ให้​พูด ไฟ…ที่พระคัมภีร์สองตอนนี้กล่าวถึง เป็นไฟที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนได้รับไฟอันนี้ และพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงทำให้เกิดไฟนี้ภายในเรา เป็นไฟที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปอย่างมีพลัง มีฤทธิ์เดช ไฟที่ทำให้กล้าหาญ ไฟที่ทำให้มีชัยชนะเหนือความกลัวของเนื้อหนัง ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นได้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้น (บัพติศมา=จุ่มลึกดำมิด) ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นภาวะของจิตที่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้ามากกว่าตนเอง หรือสิ่งอื่นๆ เป็นการรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความปรารถนาต้องการการเต็มล้น และในเวลาเดียวกันคือการปฏิเสธความต้องการของเนื้อหนัง ไฟนี้มีโอกาสมอดหรือเย็นลง  พระคัมภีร์วิวรณ์เรียกอาการมอดลงว่า ไม่เย็นหรือร้อน เป็นแต่อุ่นๆ  16 เพราะ​เหตุ​ที่​เจ้า​เป็น​แต่​อุ่นๆ ไม่​เย็น​และ​ไม่​ร้อน เรา​จะ​คาย​เจ้า​ออก​จาก​ปาก​ของ​เรา​ (วิวรณ์ 3:16) ด้วยเหตุนี้ จึงมีคริสเตียนไม่น้อยที่แสวงหาความร้อนรนด้วยการไปงานฟื้นฟู งานรับไฟของพระวิญญาณฯ เป็นต้น แต่ก็น่าเสียดายที่คริสเตียนไม่น้อยที่ไปงานเหล่านั้นไม่สามารถรักษาไฟในชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ไปฟื้นฟูมาไม่กี่วันก็แฟบ ไปรับการกระตุ้นให้ร้อนรนมาไม่กี่วันก็เย็น ข้าพเจ้าเคยเฝ้ามองดูผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนมานานสิบๆปี ทำไมเขายังมีไฟอยู่โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปวิ่งไล่จับไฟพระวิญญาณฯตามที่ต่างๆ แท้ที่จริง กุญแจสำคัญอยู่ที่ตัวของเราเองนั่นเอง พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วใน ยอห์น 15:6-7  6 ถ้า​ผู้ใด​มิได้​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา ผู้​นั้น​ก็​ต้อง​ถูก​ตัดทิ้ง​เสีย​เหมือน​แขนง แล้ว​ก็​เหี่ยว​แห้ง​ไป และ​ถูก​เ​ก็​บ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​7 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ฝัง​อยู่​ใน​ท่าน​แล้ว ท่าน​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด ซึ่ง​ท่าน​ปรารถนา​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น​ จุดที่น่าสังเกตตรงนี้มีคำว่า “ไฟ” แต่เป็นไฟที่จะเผาสิ่งที่เหี่ยวเฉา นั่นคือผู้ที่ไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า ในทางกลับกัน หากผู้ใดได้เข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้นั้นจะมีไฟภายในตัวของเขา ซึ่งไฟนั้นจะเผาผลาญหัวใจของคนๆนั้นให้ร้อนรนตลอดเวลาจนชีวิตของคนๆนั้นจะไม่รู้สึกเหี่ยวแห้งเฉาตาย ขอให้เราทั้งหลายจงแสวงหาไฟ และรักษาไฟในหัวใจตลอดเวลา อาเมน

Leave a Comment