“ระบบผู้อาวุโส”(Seniority)

สิ่งที่เด่นชัดในการปฏิบัติในวันตรุษจีน นั่นก็คือ ระบบอาวุโส  ผู้น้อยคารวะผู้ใหญ่ ลูกหลานคนจีน ต่างกลับสู่บ้านของตนเองเพื่อจะพบกับอากง อาม่า อาม้า อาป๊า (บางคนอาจหวังนิดๆว่า จะรับแต๊ะเอียจากผู้ใหญ่) ระบบอาวุโสในยุคของเราอาจเลือนไปในสังคมไทย แต่จะชัดเจนในวันขึ้นปีใหม่ (ไม่ว่าจะไทยจีน)  สำหรับคริสเตียนอย่างพวกเรา  แม้เราจะไม่ไหว้เจ้า ทำบุญอย่างศาสนาอื่น แต่เราก็ต้องอยู่ในระบบอาวุโสในทุกเทศกาล พระคัมภีร์เขียนขึ้นในสภาพแวดล้อมของระบบอาวุโส และพระคัมภีร์ก็สนับสนุนระบบอาวุโส 1เปโตร 5:1-6 1 เหตุ​ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​จึง​ตักเตือน​บรรดา​ผู้ใหญ่​ใน​พวก​ท่าน​ทั้ง​หลาย ใน​ฐานะ​ที่​ข้าพเจ้า​ก็​เป็น​ผู้ใหญ่​คน​หนึ่ง และ​เป็น​พยาน​ถึง​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ของ​พระ​คริสต์​ และ​มี​ส่วน​ที่​จะ​รับ​ศักดิ์ศรี​อัน​จะ​มา​ปรากฏ​ภายหลัง​2 จง​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​อยู่​ใน​ความ​ดูแล​ของ​ท่าน​เอา​ใจ​ใส่​ดูแล ไม่ใช่​ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ​แต่​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ​ตาม​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า ไม่ใช่​ด้วย​การ​เห็น​แก่​ทรัพย์​สิ่งของ​ที่​ได้มา​โดย​ทุจริต แต่​ด้วย​ใจ​เลื่อมใส​3 และ​ไม่ใช่​เหมือน​เป็น​เจ้านาย​ที่​ข่ม​ขี่​ผู้​ที่​อยู่​ใต้​อำนาจ แต่​เป็น​แบบอย่าง​แก่​ฝูง​แกะ​นั้น​4 และ​เมื่อ​พระ​ผู้​เลี้ยง​ผู้​ยิ่งใหญ่​จะ​เสด็จ​มา​ปรากฏ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รับ​ศักดิ์ศรี​เป็น​มงกุฎ​ที่​ร่วง​โรย​ไม่ได้​เลย​5 ​ใน​ทำนอง​เดียว​กัน​ท่าน​ที่​อ่อน​อาวุโส ​ก็​จง​เชื่อ​ฟัง​คำ​ของ​พวก​ผู้ใหญ่ อัน​ที่​จริง​ให้​ท่าน​ทุก​คน​มี​ความ​ถ่อม​ใจ​ใน​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​กัน​และ​กัน ด้วย​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ปฏิปักษ์​กับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถือ​ตัว​จองหอง แต่​พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​คุณ​แก่​คน​ที่​อ่อน​น้อม​ถ่อม​ตน 6 เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ถ่อม​ใจ​ลง​ภายใต้​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ได้​ทรง​ยก​ท่าน​ขึ้น​เมื่อ​ถึง​เวลา​อัน​ควร จากพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นความสมดุลระหว่างผู้อาวุโสกับผู้อ่อนอาวุโส (ในวัฒนธรรมของคนยิวสมัยโบราณ) ซึ่งพระคัมภีร์ก็ยังคงใช้สำหรับเราในวันนี้อย่างเดียวกัน ผู้อาวุโสมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ เป็นแบบอย่าง ให้ผู้อ่อนอาวุโสทำตาม และผู้อ่อนอาวุโสมีหน้าที่เชื่อฟัง แบบอย่างที่ดีกับการเชื่อฟัง จะต้องไปด้วยกัน แต่บ่อยครั้งเรามักจะเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี ทำให้เป็นข้ออ้างที่จะไม่เชื่อฟัง และการไม่เชื่อฟังก็ลามปามไปถึงการไม่เชื่อฟังแบบอย่างที่ดี เป็นการง่ายที่จะไม่เชื่อฟังผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี และก็ไม่ยากที่จะไม่เชื่อฟังผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี แต่การเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นไม่ง่ายเลย คนที่เป็นผู้ใหญ่ (ในวุฒิภาวะ) เท่านั้นจึงจะทำได้  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า แม้พ่อแม่จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี แต่ความเป็นพ่อแม่ไม่ได้หายไป ดังนั้น ลูกๆทั้งหลาย จงเชื่อฟังพ่อแม่ในคำเตือนคำสอนดีๆ ส่วนพ่อแม่ จงตระหนักว่า คำสอนคำเตือนที่ดีๆจะมีน้ำหนักเมื่อมีแบบ อย่างที่ดีคู่ไปด้วย เช่นเดียวกัน คนที่เป็นสามี ภรรยา คนที่ทำหน้าที่สอนคนอื่นๆ มีคำพูดกล่าวว่า การกระทำดังกว่าคำพูด นั่นหมายถึงแบบอย่างที่ดี ทำให้คำพูดของท่านมีน้ำหนักในการสอน ตรุษจีนนี้ จึงอยากจะเชิญชวนเรามารื้อฟื้น ระบบอาวุโสที่ดีๆในสังคมของเราด้วยกัน อย่างวัฒนธรรมของคนจีนในวันตรุษจีนสืบทอดกันมายาวนาน และคนจีนทั่วโลกต่างปฏิบัติกันด้วยการให้ความเคารพผู้อาวุโส

Leave a Comment