“เราเชื่อว่า..เรารอดแล้ว”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะทบทวนพวกเราเกี่ยวกับความเชื่อและความหมายของความรอด ที่คริสเตียนทั่วโลกต่างมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า  ในทุกวันนี้ มีความเชื่อและพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นมากมาย ทำให้นิยามของความเชื่อของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่า แต่ละคนจะยึดความเชื่อออกไปในรูปแบบไหน กลายเป็นว่า ความเชื่อของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าจะค้นพบว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อนั้นได้ทำให้ไปถึงความพอใจของตนเองได้ขนาดไหน  แต่สำหรับคริสเตียน พระคัมภีร์เป็นหลักของความเชื่อของเราที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง  พระเยซูได้ตรัสถึงความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงของพระคัมภีร์ว่า   มัทธิว 5:18 18 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ตราบ​ใด​ที่​ฟ้า​และ​ดิน​ดำรง​อยู่ แม้​อักษร​หนึ่ง​หรือ​ขีดๆ หนึ่ง​ก็​จะ​ไม่​สูญ​ไป​จาก​ธรรม​บัญญัติ จนกว่า​สิ่ง​ที่​จะต้อง​เกิด ได้​เกิดขึ้น​แล้ว​ เพราะฉะนั้น ความเชื่อของคริสเตียนจึงมีหลักอยู่ที่พระคัมภีร์ พระคัมภีร์ได้พิสูจน์พระคัมภีร์เอง ผ่านกาลเวลานับพันปีอย่างมั่นคง  พระคัมภีร์เป็นหนังสือทีถูกต่อต้านและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัย พระคัมภีร์ยังดำรงอยู่ แต่ผู้คนที่ต่อต้านก็ล้มหายตายจากไปรุ่นต่อรุ่น ความต้องการพระคัมภีร์มีเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก  ความเชื่อในพระคัมภีร์ยังคงดำรงอยู่ แม้จะมีการชักนำ มีคนพยายามจะทำให้ความเชื่อของคริสเตียนบางกลุ่มเพี้ยนไปบ้าง แต่ความเชื่อที่แท้จริง ยังคงมีอยู่ไม่สูญหายไป เป็นความเชื่อที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงชัดเจน  ฮีบรู 11:1-3,6 1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​2 โดย​ความ​เชื่อ​นี้​เอง​คน​ใน​สมัยก่อน​ก็​ได้รับ​การ​รับรอง​จาก​พระ​เจ้า​3 โดย​ความ​เชื่อ​นี้​เอง เรา​จึง​เข้าใจ​ว่า ​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​กัลป​จักรวาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์ ดังนั้น​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรากฏ​ให้​เห็น… 6 แต่​ถ้า​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​แล้ว จะ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​ก็​ไม่ได้​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​จะ​มา​เฝ้า​พระ​เจ้า​ได้​นั้น ต้อง​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ประทาน​บำเหน็จ​ให้แก่​ทุก​คน​ที่​แสวงหา​พระ​องค์​  ความเชื่อที่พระคัมภีร์ได้กล่าวตอนนี้ หมายถึง ความไว้วางใจในพระเจ้า โดยเฉพาะเจาะจงคือการพึ่งพาพระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องความรอด ความรอดคือการรอดจากการพิพากษาลงโทษเนื่องจากบาปที่เรากระทำ การรับเชื่อ คือการรับการยกโทษให้อภัยบาป ยอห์น3:16-17 16 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก จน​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​17 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก มิใช่​เพื่อ​พิพากษา​ลงโทษ​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ​บุตร​นั้น​  คำว่า ความรอด ในภาษากรีก แปลว่า wholeness ความมีสุขภาพดีทั้งหมด ดีในที่นี้ เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่จะดีแค่ในอนาคต พระเยซูทรงสามารถช่วยเราให้ดีได้แม้จากอดีตที่มีอิทธิพลในปัจจุบันของเราด้วย เพราะพระองค์ทรงเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิจกาล (ฮีบรู 13:8)  เราเชื่อว่า…เรารอดแล้ว อาเมน

Leave a Comment