“คำว่า…คริสเตียน..มีความหมายต่อคุณอย่างไร?”

เมื่อหลายปีก่อน เพื่อนของข้าพเจ้าที่ไม่เป็นคริสเตียนได้เอาเรื่องของเพื่อนที่ทำงานของเขามาเล่าให้กับข้าพเจ้าว่า เขามีเพื่อนร่วมงานคนหนี่งในที่ทำงานของเขา น่าจะเป็นคริสเตียนแน่ๆเลย เพราะใครว่าเขา เขาก็ไม่ว่าตอบ ใครทำอะไรไม่ดีกับเขา เขาก็ยิ้มลูกเดียว นายคนนี้น่าจะเป็นคริสเตียนแน่ๆ เพราะคนปกติเขาจะไม่เป็นแบบนี้ เออ…ได้ฟังเรื่องแบบนี้มันน่าภูมิใจว่า คนทั่วไปข้างนอกสามารถมองเห็นคุณลักษณะชีวิตคริสเตียนที่เด่นชัด แตกต่างจากคนอื่นๆ บางทีก็จะหาว่าบ้า ประหลาด  นี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการให้สาวกของพระองค์เป็นเกลือและแสงสว่างที่แท้จริง  มัทธิว 5:13-16 13 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​เกลือ​แห่ง​โลก ถ้า​เกลือ​นั้น​หมด​รส​เค็ม​ไป​แล้ว จะ​ทำ​ให้​กลับ​เค็ม​อีก​อย่างไร​ได้ แต่​นั้น​ไป​ก็​ไม่​เป็น​ประโยชน์​อะไร มี​แต่​จะ​ทิ้ง​เสีย​สำหรับ​คน​เหยียบ​ย่ำ14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​15 เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​ถัง​ครอบ​ไว้ ย่อม​ตั้ง​ไว้​บน​เชิง​ตะเกียง จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​แก่​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์ นี่คือคำสอนที่พระเยซูทรงสอนสาวกของพระ องค์ ในช่วงคริสตจักรยุคแรก สาวกของพระเยซูถูกเรียกว่า ผู้ที่ถือทางนั้น เพราะพระเยซูทรงตรัสว่า พระองค์เป็นทางนั้น  ยอห์น 14:6 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง​และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ผู้ใด​มาถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา  ​และในเวลาต่อมาสาวกเหล่านี้ถูกเรียกว่า คริสเตียน กิจการ 11:26 ….และ​ใน​เมือง​อันทิโอก​นั่นเอง พวก​สาวก​ได้​ชื่อ​ว่าค​ริส​เตียน​เป็น​ครั้ง​แรก  ในภาษากรีกแปลว่า ผู้ที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้(Little anointed) คำว่า คริสต์ (Christ) แปลว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ สำหรับคนยิวคือพระเมสสิยาห์ ผู้ปลดปล่อยชนชาติยิว เมื่อพระเยซูมาปรากฏ ทรงสอนถ้อยคำที่มีสิทธิอำนาจเหมือนมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และทำการอัศจรรย์มากมาย จึงทำให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูต่างตระหนักว่า พระเมสสิยาห์ที่พระคัมภีร์ได้ทำนายไว้ก่อนหน้านั้น คือพระเยซูนั่นเอง พระเยซูจึงได้รับคำต่อท้ายชื่อของพระองค์ด้วยคำว่าคริสต์ ดังนั้น สาวกที่ติดตามพระเยซู จึงถูกเรียกว่า คริสเตียน เมื่อสาวกดำเนินชีวิตตามลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ จึงถูกเรียกว่า พระคริสต์น้อยๆ หรือผู้มีชีวิตเหมือนพระคริสต์ มัทธิว 16:24 ขณะนั้น​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา​ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา  คริสเตียนจึงไม่ใช่แค่เรื่องศาสนา แต่คริสเตียนคือลักษณะชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 2โครินธ์5:17-19 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​….และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​

Leave a Comment