“ชนะการทดลอง”

มัทธิว 4:1-11 1 ครั้ง​นั้น ​พระ​วิญญาณ​ทรง​นำ​พระ​เยซู​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร เพื่อ​มาร​จะ​ได้มา​ผจญ2 และ​พระ​องค์​ทรง​อด​พระ​กระยา​หาร​สี่​สิบ​วัน​สี่​สิบ​คืน ภายหลัง​พระ​องค์​ก็​ทรง​อยาก​พระ​กระยา​หาร​3 ส่วน​ผู้​ผจญ​มา​หา​พระ​องค์​ทูล​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​สั่ง​ก้อน​หิน​เหล่า​นี้​ให้​กลาย​เป็น​พระ​กระยา​หาร”4 ฝ่าย​พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า ‘มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​หา​มิได้ แต่​บำรุง​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ ซึ่ง​ออกมา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า’ ” 5 แล้ว​มาร​ก็​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​นคร​บริสุทธิ์ และ​ให้​พระ​องค์​ประทับ​ที่​ยอด​หลังคา​พระ​วิหาร​6 แล้ว​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​โจน​ลง​ไป​เถิด เพราะ​พระ​คัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า ​พระ​เจ้า​จะ​รับสั่ง​ให้​เหล่า​ทูตสวรรค์ ของ​พระ​องค์​รักษา​ท่าน และ​เหล่า​ทูตสวรรค์​จะ​เอา​มือ​ประคอง​ชู​ท่าน​ไว้ มิ​ให้​เท้า​ของ​ท่าน​กระทบ​หิน” 7 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “​พระ​คัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​อีก​ว่า อย่า​ทดลอง​พระ​องค์​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน”8 อีก​ครั้ง​หนึ่ง​มาร​ได้​นำ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​อัน​สูง​ยิ่ง​นัก และ​ได้​แสดง​บรรดา​ราช​อาณาจักร​ใน​โลก ทั้ง​ความ​รุ่งเรือง​ของ​ราช​อา ณาจักร​เหล่า​นั้น​ให้​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​9 แล้ว​ได้​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​จะ​กราบ​ลง​นมัสการ​เรา เรา​จะ​ให้​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​แก่​ท่าน”10 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “อ้าย​ซาตาน จง​ไป​เสีย​ให้​พ้น เพราะ​พระ​คัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า จง​กราบ​นมัสการ​พระ​องค์​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน และ​ปรนนิบัติ​พระ​องค์​แต่​ผู้​เดียว” 11 แล้ว​มาร​จึง​ละ​พระ​องค์​ไป และ​มี​เหล่า​ทูตสวรรค์​มา​ปรนนิบัติ​พระ​องค์​ พระคัมภีร์ตอนนี้ สรุปสั้นๆได้ว่า ก่อนพระเยซูจะก้าวเข้าสู่งานรับใช้เต็มตัว เต็มเวลา พระเยซูได้เข้าสู่การทดลองหรือเรียกอีกคำว่า การล่อลวงของมารเพื่อให้ล้มลงในความบาป (พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้า) พระเยซูไม่เพียงเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร แต่พระองค์อดอาหารด้วย ในที่ที่ไม่มีน้ำ ไม่มีอาหาร พระเยซูเข้าไปในพื้นที่นี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้พระองค์ตกอยู่ในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหาร ไม่ใช่แค่วันเดียว แต่สี่สิบวัน และเกิดภาวะที่เรียกว่า มีความต้องการ มีความอยากน้ำ อยากอาหารมากที่สุดที่มนุษย์บนโลกนี้จะมีความต้องการและอยากเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์นั้น และมารก็เฝ้าดู จนมันแน่ใจว่า ร่างกายของพระเยซูกำลังเรียกร้องอาหารอย่างที่สุด มารก็โผล่มาในจังหวะนั้น เพื่อจะแนะนำ ยื่นข้อเสนอ เพียงแค่ฟังคำแนะนำจากมาร ทุกอย่างก็เรียบร้อย ได้เติมเต็มความอยากของร่างกาย มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนเรามักจะเรียงลำดับความต้องการแบบผิดๆ มักจะเริ่มความต้องการของเนื้อหนังก่อน จิตใจก่อน และสุดท้าย คือจิตวิญญาณ และเมื่อเริ่มแบบผิดๆ ก็ไปไม่ถึงจิตวิญญาณ เพราะว่าจอดที่เรื่องของความต้องการของเนื้อหนัง (กิเลศตัณหา)  แต่การเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือ เริ่มจากความต้องการของจิตวิญญาณ ต่อด้วยจิตใจ และจบด้วยความต้องการของร่างกาย ทุกอย่างก็จะสมดุล ไม่ตกขอบ หรือมากน้อยเกินไป มัทธิว 5:3 3 “คน​ที่​ยาก​จน​ด้าน​จิต​วิญ​ญาณ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย สวรรค์ในบ้าน ในที่ทำงาน ในทุกที่ที่คนๆนั้นไป ยากจน แปลว่า ต้องการและจดจ่ออยู่กับเรื่องจิตวิญญาณ จนมองข้ามเรื่องความต้องการของวัตถุสิ่งของ หรือเรื่องของวัตถุสิ่งของเป็นเรื่องรองไม่สำคัญ ไม่มีก็ไม่ตาย ไม่มีก็อยู่ได้ ไม่มีก็รับใช้พระเจ้าได้ มารมาทดลองเพื่อจะใส่ความคิดว่า ต้องมี ต้องได้ ต้องสนองความอยากของร่างกายก่อน และบางทีก็อ้างว่าเพื่อการรับใช้  และให้ทิ้งเรื่องของจิตวิญญาณไว้บ้วยสุด แต่สุดท้ายพระเยซูทรงชนะการทดลอง และมารก็ละพระองค์ไป การรับใช้ของพระเยซูจึงเกิดผลอย่างมากมาย พระเยซูทรงเชิญชวนสาวกทุกคนให้เดินในเส้นทางการรับใช้เหมือนอย่างพระองค์  “ชนะการทดลอง”  อาเมน

By admin