“อย่าเล่นกับไฟ”

ยากอบ 1:12  12 คน​ที่​สู้​ทน​ต่อ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​เมื่อ​เขา​ผ่าน​การ​ทด​สอบ​แล้ว เขา​จะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​กับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​องค์  คำว่า “ทน” คือการยืนหยัดมั่นคงในจุดยืนที่ดี ในขณะที่ถูกเร้า ถูกกระตุ้นให้ตอบสนองในทางที่ไม่ดี  ในหนังสือยากอบตอนนี้ได้ใช้คำสองคำแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง คือคำว่า การทดลองใจ (Temptation) กับการทดสอบ (Tried) ที่ต้องใช้ความอดทน จึงจะผ่านการทดสอบ  ยากอบ 1:13-14 13 เมื่อ​ผู้ใด​ถูก​ล่อ​ให้​หลง อย่า​ให้​ผู้​นั้น​พูด​ว่า “​พระ​เจ้า​ทรง​ล่อ​ข้าพเจ้า​ให้​หลง” เพราะ​ว่า​ความ​ชั่ว​จะ​มา​ล่อ​พระ​เจ้า​ให้​หลง​ไม่ได้ และ​พระ​องค์​เอง​ก็​ไม่​ทรง​ล่อ​ผู้ใด​ให้​หลง​เลย​ 1โครินธ์ 10:13  13ไม่​มี​การ​ทดลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้นกับ​ท่าน นอกเหนือจาก​การ​ทดลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์​ทั้ง​หลาย ​พระ​เจ้า​ทรง​สัตย์​ธรรม ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทดลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ท่าน​ถูก​ทดลอง​นั้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​มี​ทาง​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​ได้​ด้วย เพื่อ​ท่าน​จะ​มี​กำลัง​ทน​ได้  รากศัพท์คำว่า ทดลอง คำนี้ คือคำเดียวกันกับคำว่าทดลองใจ(Temptation) ในหนังสือยากอบ แต่ในหนังสือโครินธ์ตอนนี้ กำลังหนุนใจคริสเตียนให้เลี่ยงการทดลองใจด้วยการเดินออกมาจากการทดลองใจนั้น  ตัวอย่างเหมือนนักผจญเพลิงที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีในการรับมือกับสถานการณ์นั้นๆอย่างเหมาะสม และสามารถหลีกเลี่ยงไฟที่จะทำร้ายตนเอง และไม่ถูกไฟนั้นทำให้เป็นรอยไหม้ใดๆต่อร่างกายของนักผจญเพลิงนั้น  เพราะนักผจญเพลิงผู้นี้ ไม่ได้ตื่นตระหนกหรือมองข้ามต่อการฝึกฝน เช่นเดียวกัน พระเจ้าจะไม่อนุญาตให้คนที่รับการฝึกฝนจากพระเจ้าต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ได้ฝึกมา นักผจญไฟของพระเจ้า จะมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เล่นกับไฟ แต่สามารถช่วยคนให้พ้นจากไฟได้ และพระเจ้าทรงคาดหวังคนของพระองค์ทุกคนให้เป็นนักผจญไฟ ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้น อย่าไปเล่นกับไฟก่อนที่จะรับการฝึกจากพระเจ้า  โดยเฉพาะไฟแห่งความปรารถนาของกิเลศตัณหาทั้งหลาย  14 แต่​ว่า​ทุก​คน​ก็​ถูก​ล่อ​ให้​หลง เมื่อ​กิเลส​ของ​ตัว เอง​ล่อ​และ​ชัก​นำ​ให้​กระทำ​ตาม​15 ครั้น​ตัณหา​เกิดขึ้น​แล้ว​ก็​ทำ​ให้​เกิด​บาป และ​เมื่อ​บาป​เจริญ​เต็มที่​แล้ว​ก็​นำไปสู่​ความ​ตาย  อย่าเล่นกับไฟ  พระคัมภีร์ได้กล่าวอีกว่า 1โครินธ์10:12  12 เหตุ​ฉะนั้น​คน​ที่​คิด​ว่า​ตัวเอง​มั่นคง​ดี​แล้ว ​ก็​จง​ระวัง​ให้​ดี กลัว​ว่า​จะ​ล้ม​ลง​ นักผจญไฟของพระเจ้าจะไม่ประมาท วันหนึ่งในอนาคต  คริสเตียนทุกคนจะต้องเข้าสู่การพิสูจน์ด้วยไฟ ผจญกับไฟของพระเจ้าและออกจากไฟนั้นโดยไม่ถูกเผาไหม้หมดทุกอย่างเหลือแต่ตัวล่อนจ้อน 1โครินธ์ 3:12-15 12 บน​ราก​นั้น​ถ้า​ผู้ใด​จะ​ก่อ​ขึ้น​ด้วย​ทอง คำ เงิน เพชร​พลอย ไม้ หญ้า​แห้ง​หรือ​ฟาง​13 การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ได้​ปรากฏ​ให้​เห็น เพราะ​วัน​เวลา​จะ​ให้​เห็น​ได้​ชัดเจน เพราะ​ว่า​จะ​เห็นชัด​ได้​ด้วย​ไฟ ไฟ​นั้น​จะ​พิสูจน์​ให้​เห็น​การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ว่า​เป็น​อย่างไร​14 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ที่​ก่อ​ขึ้น​ทน​อยู่​ได้ ผู้​นั้น​ก็​จะ​ได้​ค่าตอบแทน​15 ถ้า​การ​งาน​ของ​ผู้ใด​ถูก​เผา​ไหม้​ไป ผู้​นั้น​ก็​จะ​ขาด​ค่าตอบแทน แต่​ตัว​เขา​เอง​จะ​รอด แต่​เหมือน​ดัง​รอด​จาก​ไฟ  อย่าเล่นกับไฟ…รีบออกมา..เดี๋ยวนี้

Leave a Comment