“ฉลาดและไม่มีภัย”

พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ในช่วงเวลานี้ คงไม่มีใครที่จะไม่กลัวเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทุกมุมของโลกที่คนเดินทางไปถึงได้นำเชื้อนี้ไปแพร่กระจาย  จนหลายประเทศต้องออกมาตรการต่างๆเพื่อจะรับมือกับเชื้อโรคนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านบทความ ติดตามข่าวสารต่างๆของการระบาดนี้ หลายคำแนะนำให้ประเทศไทยรับมือด้วยมาตรการต่างๆ  จนถึงเวลานี้ รัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนชาวไทยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย รับมือด้วยการร่วมใจกัน รักษาระยะห่างต่อกันและกัน   Social Distancing  ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ อยู่กับบ้าน  ไม่ไปในที่ชุมนุม คนเยอะๆ และนี่คือที่มาของการงดมาโบสถ์เป็นเวลาสองอาทิตย์ เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ไปติดเชื้อ และป้องกันคนอื่น โดยตัวเราไม่เป็นตัวแพร่เชื้อเสียเอง

ในสถานการณ์เวลานี้  จึงอยากจะนำถ้อยคำตรัสของพระเยซูคริสต์ทรงสอนสาวกของพระองค์เมื่อสองพันปีที่แล้ว ในตอนหนึ่ง (แม้จะนอกบริบทของพระคัมภีร์ในเวลานั้น) แต่ก็น่าจะทันสมัยกับเราในช่วงสถานกาณ์นี้

มัทธิว 10:16  16…. เหตุ​ฉะนั้น​จง​ฉลาด​เหมือน​งู และ​ไม่​มี​ภัย​เหมือน​นกพิราบ​

ความฉลาดของงู ในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ งูจะไม่พาตัวของมันเองไปในที่ที่มันจะตกในอันตราย ถ้ามันรู้ว่า มันสู้ไม่ได้ มันจะหนี  ทำนองเดียวกัน เวลานี้ โรคโควิด/19 เป็นโรคที่มนุษย์ยังไม่สามารถผลิดวัคซีนป้องกันได้ หรือแม้แต่ยารักษา ก็ยังขึ้นอยู่กับสุขภาพ ภูมิคุ้มกันของแต่ละคน แม้แต่คนหนุ่มที่แข็งแรงบางคน ก็ยังต้องพ่ายแพ้แก่เชื้อโรคนี้  ดังนั้น ในความไม่รู้จักโรคของร่างกายเรา จำเป็นที่เราจะต้องหลีกเลี่ยง ไม่พาตนเองไปในที่เสี่ยง (อยู่บ้านดีสุด)

การไม่มีภัยเหมือนนกพิราบ เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม นกพิราบ มักเป็นสัญญลักษณ์ของสันติภาพ การไม่ออกไปเพ่นพ่านนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ในขณะที่สถานการณ์เวลานี้ มีความเสี่ยงในการกระจายเชื้อโรค โดยไม่รู้ตัว จากคนหนึ่งไปสู่คนในครอบครัว และคนอื่นๆรอบข้าง ผ่านการพบปะกันอย่างรู้จักหรือไม่รู้จัก  มาตรการรักษาระยะห่าง จึงต้องมีความเข้มงวด เคร่งครัด อย่าทำเป็นเล่นๆ  เพราะเชื้อโรคนี้ ไม่เลือกว่าใครเป็นใคร เวลาเล่นหรือเวลาจริง

เอเฟซัส 5:15-16  15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติของเรา คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายอยู่บ้านในช่วงเวลานี้ ขออธิษฐานเผื่อนักเทศน์ นักดนตรี คนนำนมัสการ นักร้องต้นเสียง ที่ได้เสียสละมาที่โบสถ์(รักษาระยะห่างกัน) เพื่อให้พี่น้องได้นมัสการฟังเทศนาที่บ้านของตนเอง

Leave a Comment