“ทำตัวให้….น่ารัก”

ยอห์น 13:34-35 34เรา​ให้​บัญญัติ​ใหม่​ไว้​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย คือ​ให้​เจ้า​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน เรา​รัก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​มา​แล้ว​อย่างไร เจ้า​จง​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย​อย่าง​นั้น​35 ถ้า​เจ้า​ทั้ง​หลาย​รัก​กัน​และ​กัน ดังนี้​แหละ​คน​ทั้ง​ปวง​ก็​จะ​รู้​ได้​ว่า​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เป็น​สาวก​ของ​เรา”

ยอห์น 15:12,17 12 “​พระ​บัญญัติ​ของ​เรา คือ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รัก​กัน เหมือน​ดังที่​เรา​ได้​รัก​ท่าน​17 สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ก็​คือ ท่าน​จง​รัก​กัน​และ​กัน​

บ่อยครั้งที่เรามักจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นคำสั่งที่เราต้องทำ เพื่อจะรักคนอื่น รักกันและกัน แต่หากมองในมุมกลับ เราจะพบนัยยะที่สำคัญอีกอันหนึ่ง คือการทำตัวให้น่ารัก  การรักกันและกัน คือการเป็นที่รักต่อกันและกัน ตอบสนองต่อกันและด้วยความรัก เป็นภาพของความพร้อมจะแสดงความรัก   พร้อมให้มิตรภาพ แม้จะได้รับการตอบสนองกลับมาเป็นอย่างไรก็ตาม  (เป็นมิตรหรือศัตรู  รักหรือเกลียดชัง น่ารักหรือไม่น่ารัก)

มัทธิว 10:16 16 “นี่​แน่ะ เรา​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ดุจ​แกะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวก​หมา​ป่า เพราะ​ฉะนั้น​จง​เฉลียว​ฉลาด​เหมือน​งู และ​ไม่​มี​พิษ​มี​ภัย​เหมือน​นก​พิราบ

  ทำตัวให้….น่ารัก  ฉลาดเหมือนงู  คำว่า ฉลาด รากศัพท์กรีกแปลว่า รอบคอบ เช่น มีไหวพริบและรอคอบ หมายถึงทำตัวให้มีความระมัดระวัง (เป็นความหมายในทางบวก) ในทางลบ การฉลาดเหมือนงู หมายถึงความเย่อหยิ่ง  แน่นอนว่า พระเยซูทรงนำมาสอนแก่สาวกของพระองค์ในความหมายทางบวก สอดคล้องกับคำสั่งของพระองค์เรื่องให้สาวกรักกันและกัน ความเย่อหยิ่ง เป็นภาพของการทำตัวไม่น่ารัก เป็นภาพของคนที่รักแต่ตนเอง ไม่รักคนอื่น ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่รักคนอื่น มักจะถ่อมตัว ถ่อมใจ และคนที่ถ่อมใจนี้ แม้แต่พระเจ้าก็ทรงรัก

ยากอบ 4:6 6 แต่​พระ​องค์​ก็​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​คุณ​เพิ่มขึ้น​อีก เหตุ​ฉะนั้น ​พระ​คัมภีร์​จึง​กล่าว​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ต่อสู้​ผู้​ที่​หยิ่ง​จองหอง แต่​ทรง​ประทาน​พระ​คุณ​แก่​คน​ที่​ใจ​ถ่อม ​

  ทำตัวให้….น่ารัก  สำหรับคริสตชน ก็คือ การรักกันและกันที่ควรเป็นฝ่าย เริ่มต้นก่อนในครอบครัว คริสตจักร และในทุกสังคมทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล  กับเพื่อนบ้านของเรา

By admin