“…กันและกัน”

ยากอบ 5:14-16 14 มี​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​เจ็บป่วย​หรือ จง​ให้​ผู้​นั้น​เชิญ​บรรดา​ผู้ปกครอง​ของ​คริสตจักร​มา และ​ให้​ท่าน​เหล่า​นั้น​อธิษฐาน​เพื่อ​เขา และ​เจิม​เขา​ด้วย​น้ำ​มัน​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า15 และ​การ​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​ช่วย​ให้​ผู้ป่วย​รอด​ชีวิต และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เขา​หาย​โรค และ​ถ้า​เขา​ได้​กระทำ​บาป​พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​โปรด​อภัย​ให้​16 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​

คำว่า …กันและกัน  one to another หรือ one for another ในพระคัมภีร์ยากอบตอนนี้ ใช้ภาษากรีกคำเดียวกัน แต่ใช้ถึงสามครั้ง ในประโยคเชี่อมต่อเดียวกัน จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน  คำว่า …กันและกัน แปลว่า มีตัวเองและก็มีคนอื่นอีกคน  มาจากรากศัพท์ดั้งเดิมแปลว่า คนอื่น ที่แตกต่างกับตนเอง หรือแปลว่า มากกว่าหนึ่ง  ผู้เขียนพระคัมภีร์ยากอบได้ใช้คำว่า  ….กันและกัน ในสถานการณ์ของคนที่เจ็บป่วย ในบรรยากาศของความเป็นคริสตจักร ที่มีผู้ปกปกครอง (ผู้อาวุโส…อายุ และความเชื่อ) ให้มีการรวมตัวกันอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย นี่คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์

มัทธิว 18:20 20 ด้วย​ว่า​มี​สอง​สาม​คน​ประชุม​กัน​ที่​ไหนๆ ใน​นาม​ของ​เรา เรา​จะ​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ที่​นั่น”

พระเยซูคริสต์เจ้าจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มี...กันและกัน  (สารภาพบาปต่อกันและกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกัน)  การหายโรคเกิดขึ้น การรอดชีวิตเกิดขึ้น และการให้อภัยบาปจากพระเจ้าเกิดขึ้น

1ยอห์น 1:9 9 ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา ​พระ​องค์​ทรง​สัตย์​ซื่อ​และ​เที่ยง​ธรรม ​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น​

มัทธิว 6:12 12 และ​ขอ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ผิด​ของข้า​พระ​องค์ เหมือน​ข้า​พระ​องค์​ยกโทษ​ผู้​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์​นั้น

…กันและกัน  ไม่ใช่เข้าพวกเดียวกัน ยิ่งแตกต่างยิ่งต้องมีและรักษา…กันและกันเอาไว้

Leave a Comment