“ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน”

ยอห์น 14:15-31

เวลาเรารับชมรายการทางทีวี ก็จะมีโฆษณาออกมาคั่นไม่ว่าจะเป็นข่าว ละคร รายการต่างๆ เพราะว่า เวลาถ่ายทอดรายการเหล่านั้นไม่ว่าจะสดหรือเทป ต่างก็ต้องจ่ายค่าออกอากาศ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำ  บริษัทโฆษณาเหล่านั้น คือผู้สนับสนุน หรือที่เรียกว่า สปอนด์เซอร์รายการ  เป็นผู้ออกเงิน สนับสนุน เจ้าของช่องต่างๆก็จะคิดหาวิธีที่จะดึงดูดให้ผู้สนับสนุนมาจ่ายเงิน เพื่อโฆษณาสินค้าบริการของตนเอง ความพยายามเหล่านี้ จึงเกิดเป็นคำที่เรียกว่า เรตติ้ง คือมีผู้เข้ามาชมจำนวนมาก อันไหน เรียกเรตติ้ง หรือทำให้คนเข้ามาดูมาชมมาก ก็จะยิ่งทำให้เป็นที่ต้องการของบริษัทโฆษณา เป้าหมายของบริษัทโฆษณาก็คือ ต้องการให้สินค้าของตนเองเข้าถึงคนดูได้มากเท่าที่จะมากได้ เพื่อจะขายสินค้าของตนเอง  นี่คือเป้าหมายของผู้ที่ถูกเรียกว่า ผู้สนับสนุน หรือสปอนด์เซอร์

วันนี้ ข้าพเจ้านำคำเรียกผู้สนับสนุน หรือสปอนด์เซอร์มาตั้งหัวข้อคำเทศนา ในหัวข้อ…ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  ซึ่งคำว่า ผู้สนับสนุน นี้ ไม่ได้มาจากคำว่า สปอนด์เซอร์ ที่จ่ายเงินให้ทำรายการต่างๆเพื่อเรียกเรตติ้ง หรือเพื่อจะขายสินค้า ทำให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายตังค์ให้กับรายการถ่ายทอดสอดของคริสตจักร เราไม่ได้สร้างรายการมาแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ การถ่ายทอดสดของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 หรือหลายๆคริสตจักร ที่เกิดขึ้นเวลานี้ เป็นการรับมือกับปัญหาที่คริสตจักรต้องงดไม่ให้พี่น้องมาร่วมประชุมกันที่โบสถ์ ในอีกทางหนึ่งคือสำหรับคนที่มาโบสถ์ไม่ได้ และสำหรับการประชาสัมพันธ์โบสถ์สำหรับคนที่กำลังแสวงหาทางของพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบของชีวิต

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  มาจากหนังสือยอห์น 14:15-31 ในภาพยนตร์ที่มีการอ่านพระคัมภีร์ประกอบ คือเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะถูกจับ ให้ร้าย และถูกตรึงที่กางเขน ตายและถูกฝังในอุโมงค์สามวันและฟื้นขึ้นมาจากความตาย กลับมาหาสาวก และก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์  จะเรียกว่า ตอนนี้ที่เราได้ชมภาพยนตร์คือตอนสั่งลา และหนุนใจ แก่เหล่าสาวก กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวกจะต้องอยู่ให้ได้ รักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์ต่อไป ด้วยตัวเอง แต่ไม่ลำพังคนเดียว แต่จะมีผู้ช่วยอีกคนหนี่งอยู่ด้วย

ยอห์น 14:16  16 เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประทาน​ผู้ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง​ให้แก่​ท่าน เพื่อ​จะ​ได้​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอดไป​

ผู้ช่วย พาราเครโตส παράκλητος parakletos รากศัพท์กรีก แปลว่า  ผู้ที่ถูกเรียกมาให้อยู่ใกล้ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือ หรือแปลว่า ผู้อธิษฐาน (วิงวอนแทน) และเป็นผู้เล้าโลมจิตใจ

ยอห์น 14:17  17 คือ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง ซึ่ง​โลก​รับ​ไว้​ไม่ได้ เพราะ​แล​ไม่​เห็น​และ​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์ ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้จัก​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน และ​จะ​ประทับ​อยู่​ใน​ท่าน

พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยแก่เหล่าสาวกอย่างตรงๆว่า ผู้ช่วยที่พระองค์จะส่งมาให้ทำหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ อธิษฐานวิงวอน และเล้าโลมจิตใจแก่สาวกในสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตที่จะเกิดขึ้น คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ หนึ่งในสามพระภาคของพระเจ้า (พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์)  พระคัมภีร์ตอนนี้ กล่าวถึงความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้า สามพระภาคครบในบทเดียวกัน พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ตอนนี้ เกี่ยวกับชีวิตการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ติดตามพระองค์ จะมีผู้ช่วย ผู้สนับสนุนอยู่ใกล้ นอกจากจะทำหน้าที่อย่างเดียวกันกับพระเยซูคริสต์แล้ว ยังทำให้เหล่าสาวกทำได้อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงทำ เป็นประโยชน์แก่เหล่าสาวกเอง ไม่ใช่ประโยชน์แก่ผู้สนับสนุน อย่างที่เราได้เห็นผู้สนับสนุนเพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองทั้งหลาย

ยอห์น 14:18  18 “เรา​จะ​ไม่​ละ​ทิ้ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ให้​เปล่า​เปลี่ยว เรา​จะ​มา​หา​ท่าน​

ตามพระเยซูคริสต์….มีผู้สนับสนุน คือการมีผู้ช่วย ที่อยู่ใกล้ ไม่ละทิ้งให้โดดเดี่ยว แม้คนบางคนถูกโดดเดี่ยว จนรู้สึกเปล่าเปลี่ยว การจากไปของพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้สาวกของพระองค์ได้เติบโต และเป็นผู้ใหญ่ขึ้น อย่างในพระคัมภีร์เอเฟซัสได้กล่าวว่า

เอเฟซัส 4:13-14  13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​

ผู้สนับสนุน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในบทบาทของการเป็นผู้ช่วย มีเป้าหมายที่จะนำผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ไปให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือ ทุกคนเติบโต เป็นผู้ใหญ่ ไม่เป็นเด็กอีกต่อไป และไม่เป็นเหยื่อของการล่อลวงใดๆจากเล่ห์กลอุบายของมนุษย์ที่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งหลาย และผู้ที่ทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในภารกิจนี้ พระคัมภีร์เอเฟซัส ได้กล่าวไว้ในบทเดียวกันนี้

เอเฟซัส 4: 11  11 ของ​ประทาน​ของ​พระ​องค์ ​ก็​คือ​ให้​บาง​คน​เป็น​อัครทูต บาง​คน​เป็น​ผู้เผย​พระ​วจนะ บาง​คน​เป็น​ผู้​เผยแพร่​ข่าว​ประเสริฐ บาง​คน​เป็นศิษ​ยาภิ​บาล​และ​อาจารย์​ 

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  มีทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีผู้สนับสนุนที่เป็นคนด้วย นั่นคือ บรรดาผู้ที่ทำหน้าที่ในของประทานห้าอย่าง ได้แก่อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาลและอาจารย์ คนเหล่านี้ จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพวกเขามาจากที่เดียวกัน คือพระเจ้าผู้ประทาน (เจ้าของตัวจริง) ผู้สนับสนุนตัวจริง Sponsor ตัวจริง

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  (ตัวจริง) เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือเปล่าเปลี่ยว เพราะเรากำลังตามพระเยซูคริสต์ เราไม่ได้ตามมนุษย์ และจะมีมนุษย์ที่พระเยซูคริสต์ใช้ให้มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในคนนั้น อย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

เอเฟซัส 4: 12  12 เพื่อ​เตรียม​ธรรมิก​ชน​ให้​เป็น​คน​ที่​จะ​รับ​ใช้ เพื่อ​เสริมสร้าง​พระ​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ให้​จำเริญ​ขึ้น​

ธรรมิกชนที่จะรับใช้ คือคนที่แข็งแรง ที่จะทำหน้าที่รับใช้คนอื่น เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น คือ ทำให้คริสตจักรเติบโต และขยาย ไม่ใช่บั่นทอน หรือทำให้คริสตจักรอ่อนแอลง นี่คือเป้าหมายของสปอนด์เซอร์ตัวจริง ถ้าบิดเบือนไปจากนี้ นั่นไม่ได้มาจากสปอนด์เซอร์ตัวจริง แต่มาจากผู้โฆษณาสินค้าเพื่อจะขายสินค้าของตัวเอง

ให้เราถามตัวเราเองว่า เรากำลังติดตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน แบบไหน  เรากำลังเติบโตขึ้นกับความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคนที่กำลังสนับสนุนเราให้เราเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร?

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  ที่ไม่ตามใจเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเตือนและคัดค้านไม่ให้เราตอบสนองต่อความต้องการของเนื้อหนัง คือกิเลศตัณหา ความอยากทั้งหลาย  คนที่อยู่รอบข้างเรากำลังช่วยเราให้ไปในทางเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช๋ไม๊?

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน สปอนด์เซอร์ตัวจริง คือพระเจ้า หรือมนุษย์?

ยอห์น 14:26  26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​

พระเยซูคริสต์ทรงย้ำกับสาวกของพระองค์อีกครั้งว่า

ยอห์น 14:26  26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา….

ประโยคนี้ คือความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้าในสามพระภาค ทำหน้าที่ในเวลาเดียวกันสามอย่าง พระบิดา คือภาพความรักที่มีต่อสาวกในฐานะบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสต์พระบุตร คือ ภาพของสิทธิอำนาจที่มอบให้กับสาวกทำหน้าที่ของพระเยซูคริสต์ (ด้วยนามพระองค์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือภาพของพระเจ้าที่ทำหน้าที่ผู้สนับสนุน อยู่ด้วยกับสาวกของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ติดตามพระองค์ตลอดเวลา

ยอห์น 14:27  27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​

สันติสุขหรือความสงบนิ่งที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ คือความมั่นใจ ความอบอุ่นใจ ที่ไม่ถูกทอดทิ้งให้เปล่าเปลี่ยว เพราะว่า พระเจ้าทั้งสามพระภาคดำรงอยู่เหมือนเดิม วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิจ  ในขณะที่สถานการณ์ของโลกนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และคนทั่วโลกแทบจะตั้งตัวไม่ทัน กับโรคระบาด เศรษฐกิจ มีคำพูดที่ว่า อาชีพที่เคยคิดว่ามั่นคง ในอดีต วันนี้ ร่วงกันไปหมด ผู้สนับสนุน สปอนด์เซอร์ที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็ต้องถอนความเป็นสปอนด์เซอร์ ลดคนงาน ปลดคนงาน ปิดบริษัท ปิดร้าน ผู้คนมากมายตกงาน เคว้งคว้าง หันไปทางไหน ก็มีแต่ความว่างเปล่า และแสนโดดเดี่ยว คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ แล้วเราแข็งแกร่งพอหรือ?

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  ที่ไม่ทอดทิ้งเรา ให้เปล่าเปลี่ยว ฉบับแปล 2011 ใช้คำว่า

ยอห์น 14:18  18 “เรา​จะ​ไม่​ละ​ทิ้ง​พวก​ท่าน​ไว้​ให้​เป็น​ลูก​กำพร้า เรา​จะ​มา​หา​ท่าน (2011)

รากศัพท์กรีกคำว่า ว่า ลูกกำพร้า(2011) หรือเปล่าเปลี่ยว (1971) แปลว่า ไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีการเลี้ยงดู

คำว่า เท กำลังเป็นคำที่ถูกใช้ในสถานการณ์ต่างๆในยามนี้  แปลว่า ไม่รับผิดชอบ ไม่เลี้ยงดู ไม่สนับสนุน ไม่ไปด้วย ไม่ร่วมด้วย ไม่ช่วย ไม่อะไรทั้งสิ้น  แต่จงเชื่อเถิดว่า  ตามพระเยซูคริสต์…คุณไม่ถูกเทแน่นอน  ต่อให้คุณจะถูกใครเทมาก็ตาม ตราบใดที่เรายังรักและประพฤติตามพระเยซูคริสต์เจ้า

ยอห์น 14:21,31  21 ใคร​ที่​มี​บัญ​ญัติ​ของ​เรา​และ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​เหล่า​นั้น คน​นั้น​เป็น​คน​ที่​รัก​เรา และ​คน​ที่​รัก​เรา​นั้น​พระ​บิดา​ของ​เรา​จะ​ทรง​รัก​เขา และ​เรา​จะ​รัก​เขา​และ​จะ​สำ​แดง​ตัว​ให้​ปรา​กฏ​แก่​เขา”…. 31 แต่​เรา​ได้​กระทำ​ตาม​ที่​พระ​บิดา​ได้​ทรง​บัญชา​เรา เพื่อ​โลก​จะ​ได้​รู้​ว่า​เรา​รัก​พระ​บิดา จง​ลุก​ขึ้น ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ไป​กัน​เถิด​

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  ในความเป็นตรีเอกานุภาพในเวลาเดียวกันในชีวิตของผู้ที่ติดตามนั้น พระบิดา พระเยซูคริสต์พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไปในทิศทางเดียวกัน ให้เราสำรวจตัวเราเองว่า เวลานี้ เรากำลังไปตามการสนับสนุนของอะไร ละคร ทีวี  คนที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง อาหาร ที่อยู่ ผลประโยชน์ แรงจูงใจอะไร สิ่งเหล่านี้ มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่  คือผู้ที่กำลังทำให้เราเติบโต แข็งแกร่งที่จะรับใช้คนอื่น หรือทำให้เรารอแต่การปรนนิบัติจากผู้อื่น

มัทธิว 20:27-28    27 ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​ได้​เป็น​เอก​เป็น​ต้น ผู้​นั้น​จะต้อง​เป็น​ทาส​สมัคร​ของ​พวก​ท่าน28 อย่าง​ที่​บุตร​มนุษย์​มิ​ได้มา​เพื่อ​รับ​การ​ปรนนิบัติ แต่​ท่าน​มา​เพื่อ​จะ​ปรนนิบัติ​เขา และ​ประทาน​ชีวิต​ของ​ท่าน​ให้​เป็น​ค่า​ไถ่​คน​เป็น​อัน​มาก”

ตามพระเยซูคริสต์…มีผู้สนับสนุน  จะรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้สนับสนุนผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ เป็นทีมเดียวกัน อาเมน

Leave a Comment