“เสียง”

เนื่องจากการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลของตัวกลาง ดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมาก ทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็ง แต่เดินทางไม่ได้ในอวกาศ เพราะอวกาศเป็นสุญญากาศจึงไม่มีโมเลกุลของตัวกลางอยู่ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)  คำว่า สุญญากาศ ในภาษาไทยมาจากคำสนธิ สุญญ + อากาศ รวมกันแปลว่า ไม่มีอากาศ….ในความเป็นจริงเราไม่สามารถทำให้ปริมาตรของช่องว่างว่างเปล่าได้อย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า สุญญากาศสมบูรณ์ (perfect vacuum)  คำว่า สูญญา กาศถูกนำมาใช้เป็นสำนวนที่มีความหมายของคำว่า เงียบ ไม่มีการสื่อสาร ไม่มีเสียงเกิดขึ้น ถ้าเราเอาความจริงเรื่องการเดินทางของเสียงนี้ มาใช้กับการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า  ที่เดียวที่เราจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า คือที่ที่เป็นสูญญากาศ และที่ที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าก็คือที่ที่มีอากาศ คำที่ใช้เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในภาษาฮีบรู คำว่า รูวัก Ruwach แปลว่า ลม ลมหายใจ อากาศ ในภาษากรีกใช้คำว่า  พนิวม่า pneuma แปลว่า อากาศ ลมหายใจ  มีความหมายเดียวกัน พระคัมภีร์โครินธ์จึงกล่าวถึง มนุษย์ฝ่ายวิญญาณจะสามารถรับฟังเสียงจากพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นคนกลาง สื่อกลางให้เราได้ยินเสียงของพระองค์  1โครินธ์ 2:12-15 12 เรา​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​รับ​วิญญาณ​ของ​โลก แต่​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ซึ่ง​มา​จาก​พระ​เจ้า เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​โปรด​ประทาน​แก่​เรา​13 เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​สิ่ง​เหล่า​นี้ ด้วย​ถ้อยคำ​ซึ่ง​มิใช่​ปัญญา​ของ​มนุษย์​สอน​ไว้ แต่​ด้วย​ถ้อยคำ​ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ได้​ทรง​สั่ง​สอน คือ​เรา​ได้​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​เรื่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ให้​คน​ที่​มี​พระ​วิญญาณ​ฟัง14 แต่​มนุษย์​ธรรมดา​จะ​รับ​สิ่ง​เหล่า​นั้น ซึ่ง​เป็น​ของ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เจ้า​ไม่ได้ เพราะ​เขา​เห็น​ว่า​เป็น​สิ่ง​โง่​เขลา และ​เขา​ไม่​สามารถ​เข้าใจ​ได้ เพราะ​ว่า​จะ​เข้าใจ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ได้​ก็​ต้อง​สังเกต​ด้วย​วิญญาณ​15 แต่​มนุษย์​ฝ่าย​วิญญาณ​วิจัย​สิ่ง​สารพัด​ได้ แต่​ไม่​มี​ผู้ใด​จะ​วิจัย​ใจ​คน​นั้น​ได้​  ผู้เชื่อทุกคนจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตราหมายไว้ในชีวิตของคนนั้นในวินาทีที่รับเชื่อ และพระองค์ทรงอยู่กับผู้เชื่อเป็นเครื่องมัดจำ เพื่อจะสำแดงว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เรามีสิทธิ์ต่างๆในวันแห่งการไถ่ให้ได้รับความรอด  2โครินธ์1:22  22 และ​พระ​องค์​ทรง​ประทับตรา​เรา และ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​เรา​เป็น​มัด​จำ​ด้วย…เอเฟซัส 4:30 30 และ​อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า​เสีย​พระ​ทัย เพราะ​โดย​พระ​วิญญาณ​นั้น​ท่าน​ได้​ถูก​ประทับตรา​หมาย​ท่าน​ไว้ เพื่อ​วันที่​จะ​ทรง​ไถ่​ให้​รอด​  คริสเตียนทุกคนที่ประกาศตัวว่า เชื่อพระเยซู คือคนที่มีอากาศฝ่ายวิญญาณ (พระวิญญาณบริสุทธิ์) ที่จะทำให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้  และนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราทุกคนได้ยิน ได้ฟัง เสียงตรัสจากพระเจ้า บ่ายวันนี้ ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมรายการ ศิษยาภิบาลพบผู้ร่วมรับใช้ ในหัวข้อชื่อว่า  การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า เวลา 13:00น.-16:00น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้ มาเรียนรู้การฟังเสียงของพระเจ้าด้วยกัน   แล้วพบกันบ่ายนี้

Leave a Comment